Výzkumné centrum pro sociální začleňování je fakultním pracovištěm Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Bylo zřízeno ke dni 2. května 2018 v rámci mimořádného zasedání Akademického senátu fakulty, který hlasoval k této věci na základě návrhu děkana prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. 

Tým centra tvoří zkušení pracovníci s excelentními vědecko - výzkumnými, rozvojově inovačními a pedagogickými zkušenostmi. Jejich široká afiliace k oborově vědním základům (kupříkladu od filozofie, pedagogiky, speciální/sociální pedagogiky, psychologie, andragogiky a geragogiky, včetně sociální politiky a sociální práce až k sociologii a k romskému jazyku) představuje garantovaný předpoklad pro týmovou a systémově provázanou, komplementární spolupráci.

Ta směřuje k cílům souvisejícím s tvorbou, realizací a participací na různých nejen výzkumných projektových záměrech k problematice sociálního začleňování heterogenních cílových skupin v intencích různě koncipovaných oblastí kvality života člověka, ať už jako jednotlivce, nebo také kvality života skupiny lidí jako určitého společenského uskupení a kvality života lidí jako společenského celku. Pracovníci výzkumného centra při realizaci svých projektových činností  s plným nasazením kladou zvýšený důraz na obsah a charakter samotné definice dotčených záměrů. Podporují takové záměry, jejichž výstupy přinášejí společensky prospěšnou, hmatatelně prokazatelnou využitelnost a reálnou uplatnitelnost v praxi. Nemalý důraz kladou na to, aby v jejich rámci byly exaktně definované výzkumné, případně rozvojové parametry, definované závěry s doložitelnou argumentační dikcí opírající paradigmata zmiňovaných vědních disciplín. Pamatují praktická a pro společnost prospěšná doporučení, která adresují na různých fórech a platformách, čímž se podílejí na rozvoji teorie a praxi vědy. 

Působnost centra směřuje také do oblasti tvorby, realizace a participace na projektových aktivitách a akcích, jejichž věcný rámec jednak navazuje na dříve uskutečněné nejen výzkumné  projekty fakulty, čímž je tak zajištěna synergetizace cílů, záměrů a uskutečněných kroků ve prospěch rozvoje fakulty, ale i na činnostech souvisejících s uskutečňováním akreditovaných studijních programů a vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání.

Vybrané pracovní aktivity a výstupy centra za rok 2019

 
I. Organizace akcí - seminářů, workshopů a konferenčních setkání
Mezinárodní odborný tematický workshop s názvem „Vysokoškolské vzdělávání a jeho metodologická úskalí ve výzkumu. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 25. 1. 2019.
Mezinárodní vědecká a odborná konference s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 11. 4. 2019.
Tematický workshop ke vzájemné spolupráci pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků a rodičů žáků základních škol. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019
Zasedání Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. Praha: Úřad vlády ČR, březen 2019
Zasedání Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. Praha: Úřad vlády ČR, červen 2019
International Student Conference within project named: „Analysis Of Roma University Students Narratives – Examples Of Good Practice Of Mentoring“. Slovensko: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 16. 5. 2019.
 
 
II. Projektové aktivity - řešení a participace
 
Univerzitní projektový záměr - Vytvoření koncepce včetně finančního rozpočtu jedné dílčí aktivity s 3 podaktivitami v rámci připravovaného záměru univerzity k vyhlášené výzvě týkající se vysokoškolského vzdělávání. 
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
 
Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje, s reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
 
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. ESF OP VVV, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239. Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Mezinárodní výzkumný projekt s Prešovskou univerzitou v Prešově  v rámci V4. Analysis of Roma University Students Narratives – Examples of Good Practice of Mentoring (ID 21830131)
 
NAWA 1: Výzkumná systémová analýza zaměřená na kompetence akademických pracovníků na příkladu Česka a Polska (předkladatel doc. Kaleja)
 
NAWA 2: Komparace školního poradenství a přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v ČR a v Polsku (předkladatelka prof. Vítková)

 
III. Zahraniční učitelské a jiné pracovní pobyty realizované v rámci činnosti centra:  

Dosud celkem 15 uskutečněných zahraničních příjezdů:
Barbara Grabiňska, University of Opole, 21. 1. - 25. 1. 2019
prof. UJD, dr hab. Daniel Kukla, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 22.1.-25.1.2019
dr Joanna Janik – Komar, University of Opole, 22.1.-25.1.2019
dr Ewelina Konieczna, University of Opole, 22.1.-25.1.2019
dr Monika Czerw, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 
6.4.-10.4.2019
prof. UO, dr. hab. Irena Mudrecka, University of Opole, 9.4.-12.4.2019
dr Beata Górnicka, University of Opole, 9.4.-12.4.2019
dr Ewelina Konieczna, University of Opole, 9.4.-12.4.2019
prof. UO, dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, University of Opole, 26.4.-30.4.2019
prof. UJD, dr hab. Daniel Kukla, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 20.5.-24.5.2019
prof. UJD, dr hab. Daniel Kukla, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 27.5.-31.5.2019
dr Wioleta Duda, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 27.5.-31.5.2019
Prof. dr hab. Ania Śliz, Uniwersytet Opolski, 17.6. - 21.6. 2019
Dr Iwona Sobieraj, Uniwersytet Opolski, 17.6. - 21.6. 2019
Dr Wioleta Duda, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, 21.1. - 25. 1. 2019