Výzkumné centrum pro sociální začleňování bylo zřízeno začátkem května 2018. Děkan fakulty, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., vedením centra pověřil doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleju, Ph.D.
Pracoviště ve své agendě zahrnuje:
•    zajištění vedení výuky vybraných studijních předmětů a kurzů v prezenční, kombinované a celoživotní formě vzdělávání u akreditovaných studijních programů a vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jinými fakultními vědecko-pedagogickými pracovišti,
•    vlastní vědecko-výzkumné, vědecko-rozvojové a vědecko-inovační projektové aktivity a součinnost v uvedených aktivitách realizovaných fakultou nebo rektorátním pracovištěm,
•    aktivity spojené s přípravou, realizací, zabezpečením a zajištěním evaluace, včetně aktivity související s tvorbou studijních materiálů či dílčích komponent v rámci komplementárních procesů akreditace vlastních studijních programů a vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, případně takových, jejichž agenda je koordinována jiným vědecko-pedagogickým pracovištěm fakulty a centrum se na výše uvedených aktivitách svou participací podílí, nebo bude podílet,
•    vedení závěrečných bakalářských, diplomových a kvalifikačních prací v rámci výše uvedených studijních programů a vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných na fakultě,
•    aktivity týkající se rozvoje internacionalizace nejen v rámci agendy pracoviště, ale v rámci celého rozsahu fakulty,
•    aktivity související s tzv. třetí rolí univerzit, zejména součinnost a angažovaná participace na veřejném životě prostřednictvím aktivní účasti v odborných, expertních, profesních, kulturních, uměleckých a jiných platformách subjektů státní veřejné správy, sociální politiky, soukromého a neziskového sektoru.

 

Personální struktura pracoviště

počet pracovníků

/

součet úvazků

kalendářní rok

akademický pracovník*

neakademický pracovník*

 

externí spolupracovníci**

profesor

docent

odborný asistent

Asistent

asistentka-sekretářka

referentka

2018

2 / 1,5

1

0

1 /0,25

1

1

176

2019

2 / 1,5

1

0

0

1

1

198

 

Legenda:    * Kategorizace pozic a jejich pojmenování vychází z obecných zvyklostí akademického prostředí. Nemusí představovat skutečné pracovní zařazení na příslušnou pozici. Může se tedy lišit od pozice uvedené v příslušném pracovně-právní aktu.

                ** Vzhledem k individuálně pracovně-právnímu nastavení rozsahu pracovní činnosti, charakteru i její délky uvedený počet představuje počet pracovníků centra v pracovně-právním vztahu mimo hlavní pracovní poměr. 

Pracovní tým, jenž byl tvořen jak interními pracovníky Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU, tak externími pracovníky a zahraničními experty, kteří se s různým pracovním angažmá a s různou mírou participace zapojili do chodu agendy centra, za přímého řízení vedoucího pracoviště, zajistil v uplynulém roce níže uvedené výsledky činnosti centra, a to v oblastech:

•    zabezpečení výuky a součinnost v akreditačních procesech
•    vědeckovýzkumné, vědecko-rozvojové a publikační aktivity
•    internacionalizace a vědeckovýzkumné a publikační aktivity
•    třetí role univerzit

Výsledky činnosti centra za rok 2019:
•    VCpSZ zajišťovalo výuku u vybraných předmětů studijních programů Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia, Sociální patologie a prevence.
•    Svou publikační aktivitou k cílené tvorbě studijních opor k distančnímu vzdělávání potřebným k akreditaci příslušných studijních programů zajistil celkem 14  recenzovaných distančních studijních textů včetně zpracování jejich e-kurzů v moodle prostředí v informačním systému Slezské univerzity v Opavě.
•    Významným podílem participoval na přípravě bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika a byl rovněž součinný v přípravě reakreditace bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence.
        Pracoviště zpracovalo akreditační spisy CŽV:

MPSV - Romologická studia pro pracovníky veřejného a neziskového sektoru, pro pracovníky působící v církvi a v privátní sféře = žádost o udělení akreditace zamítnuta pro nepředmětnost tématického zaměření.
MŠMT - Romologická studia pro pracovníky veřejného a neziskového sektoru, pro pracovníky působící v církvi a v privátní sféře = žádost o udělení akreditace stažena.
MŠMT - Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele = akreditace udělena do 20. 1. 2023.

•    Pracoviště ukončilo realizaci tříletého rozvojového projektu zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání nejen romských žáků základních škol, jenž byl plně financován z prostředků evropských strukturálních fondů OP VVV, a tím svou realizací zajistit součinnost s terénní školskou praxi, navázání aktivní spolupráce se školským a sociálním sektorem, jejíž výsledek má souvislost mimo jiné s formálními požadavky akreditačních procesů v rámci studijních programů, jež připravují studenty k výkonu profese regulovaného povolání. Realizace projektu přináší deklarované výsledky činnosti FVP SU pro občanskou veřejnost, významně se podílí na zajištění rozvoje kvality života a jeho strukturálních podmínek. Do aktivit projektu bylo zapojeno celkem 52 základních škol. Tříletý projekt fakulty inkluzivního vzdělávání přinesl 551 zapojeným pedagogům slušné finanční ohodnocení za zajištění jejich podpory inkluze ve vzdělávání celkem 2589 žákům ze dvou krajů v republice. Na vybraných školách byla zřízená pozice školního speciálního pedagoga (4), školního asistenta (9) a také pozice koordinátorů školské inkluze (13). Tyto pozice vykonávali celkem 26 pracovníků. Uskutečnilo se celkem 12 tematizovaných workshopů s celkem 93 účastníky, některé na půdě fakulty, jiné na půdě neziskového sektoru a na půdě jedné ze zapojených škol. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme proškolili ve 22 pořádaných kurzech celkem 320 pedagogických pracovníků. Pamatovali jsme na 8 výměnných pobytů (4 pro ředitele škol a 4 pro pedagogy) a celkem 10 poskytnutých minimálně 23 hodinových setkání v podobě pedagogického konzilia.    

•    Centrum zrealizovalo mezinárodní vědeckou a odbornou konferenci, které se krom pracovníků Slezské univerzity v Opavě, zástupců z řad pedagogických pracovníků z celkem 52 základních škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje, zúčastnili také akademičtí pracovníci z jiných univerzit a vysokých škol z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Celkový počet účastníků akce byl 95 osob.
•    Uskutečnilo celkem 2 mezinárodní tematická setkání k vybraným otázkám nejen českého terciárního školství, na kterém krom zástupců akademické obce vystoupili také zástupci z občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů.
•    Tým pracovníků zajistil redigování a uveřejnění 2 recenzovaných sborníků příspěvků autorských kolektivů, přičemž jeden se týká tématu vysokoškolského vzdělávání a otázky studijní (ne)úspěšnosti, byl výstupem mezinárodního tematického workshopu a druhý, jenž má charakter postkonferenční, byl výstupem tříletého rozvojového projektu realizovaného ve čtyřech městech dvou krajů v republice, se věnuje fenoménu podpory školské inkluze v terénní vzdělávací praxi dětí a žáků sociálně vyloučených, respektive dětí a žáků s riziky k tomuto fenoménu.
•    Celkem 3 vědecké monografie jsou dalším výstupem za uplynulý kalendářní rok. První odborná monografie (MÜHLPACHR, Pavel. Sociální propedeutika postmoderny. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-336-9) vyšla na začátku roku, druhá (VÍTKOVÁ, Marie. Edukace a intervence u osob s tělesným postižením z vývojového pohledu. Teorie, výzkum a praxe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-389-5)již byla předána k zajištění formálních úprav a bude vydána začátkem roku 2020. V pořadí třetí monografie (KALEJA, Martin. K některým otázkám nejen inkluzivního vzdělávání se zaměřením na pedagogické pracovníky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politi v Opavě) bude předána k finálnímu technickému zpracování do konce ledna tohoto roku.
•    Pro oblast internacionalizace centrum svou aktivitou zajistil celkem 19 týdenních zahraničních učitelských výměnných pobytů, zejména kolegů z polských univerzit a z univerzity ze Slovenska,
•    Se zahraničním partnerem z Prešovské univerzity v Prešově realizoval klíčové aktivity společného výzkumně-rozvojového projektu financovaného z prostředků Visegrad fund, a uskutečnil tak dvě výjezdní setkání, jedno v Košicích a druhé v Prešově. Spolupodílel se na organizaci studentské mezinárodní konference a přípravě mentorského tréningu pro romské vysokoškolské studenty.
•    Svou výzkumnou aktivitou se spolupodílel na tvorbě koncepce vědecké monografie psané v anglickém jazyce, jejíž vydání počítá s uveřejněním v zahraničí a prostřednictvím člena centra se autorsky spolupodílet na její produkci.
•    Podařilo se zkoordinovat dosavadní vzájemnou mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery, zejména se zástupci z tří polských univerzit a jedné univerzity na Slovensku a tuto spolupráci více systemizovat a prohloubit. Dále rozšířit internacionalizaci navázáním nových zahraničních kontaktů a sjednáním nové vzájemné spolupráce.
•    Na pracovišti v období od října do prosince probíhala vědeckovýzkumná stáž akademického pracovníka na pozici „profesor uczelni“ z jedné polské univerzity dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD a další s počátkem od srpna a koncem do března 2020 stále běží. Realizuje ji dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW zastávající krom pozice „profesor uczelni“ také post proděkanky na jedné varšavské vysoké škole. Obě vědeckovýzkumné stáže garantoval vedoucí centra.
•    Díky členské základny centrum aktivně participovalo v průběhu celého roku na obsahu agendy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jeho člen (vedoucí centra) řídil, koordinoval celou agendu Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů zřízené na Úřadě vlády České republiky. Dále aktivně participoval na realizaci plošného národního projektu s názvem Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A) pod koordinací Národního ústavu pro vzdělávání se sídlem v Praze a byl součásti týmu odborné platformy pro společné (inkluzivní) vzdělávání, jejíž koordinace podléhala Národnímu institutu pro další vzdělávání se sídlem v Praze,
•    Centrum participovalo na řadách akcí, setkání a konzultací s rezortem školství při různých aktivitách organizovaných MŠMT, případně při aktivitách, na kterých se i rezort školství podílel a mimo to také díky členské základny bylo centrum součinné v Monitorovacím výboru a v Plánovacích komisí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, PO 3 a PKP Hlavní) ad.