Výzkumné centrum pro sociální začleňování je fakultním pracovištěm Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Bylo zřízeno ke dni 2. května 2018 v rámci mimořádného zasedání Akademického senátu fakulty, který hlasoval k této věci na základě návrhu děkana prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.

Tým centra tvoří zkušení pracovníci s excelentními vědecko - výzkumnými, rozvojově inovačními a pedagogickými zkušenostmi. Jejich široká afiliace k oborově vědním základům (kupříkladu od filozofie, pedagogiky, speciální/sociální pedagogiky, psychologie, andragogiky a geragogiky, včetně sociální politiky a sociální práce až k sociologii a k romskému jazyku) představuje garantovaný předpoklad pro týmovou a systémově provázanou, komplementární spolupráci.

Ta směřuje k cílům souvisejícím s tvorbou, realizací a participací na různých nejen výzkumných projektových záměrech k problematice sociálního začleňování heterogenních cílových skupin v intencích různě koncipovaných oblastí kvality života člověka, ať už jako jednotlivce, nebo také kvality života skupiny lidí jako určitého společenského uskupení a kvality života lidí jako společenského celku.

Pracovníci výzkumného centra při realizaci svých projektových činností  s plným nasazením kladou zvýšený důraz na obsah a charakter samotné definice dotčených záměrů. Podporují takové záměry, jejichž výstupy přinášejí společensky prospěšnou, hmatatelně prokazatelnou využitelnost a reálnou uplatnitelnost v praxi.

Nemalý důraz kladou na to, aby v jejich rámci byly exaktně definované výzkumné, případně rozvojové parametry, definované závěry s doložitelnou argumentační dikcí opírající paradigmata zmiňovaných vědních disciplín. Pamatují praktická a pro společnost prospěšná doporučení, která adresují na různých fórech a platformách, čímž se podílejí na rozvoji teorie a praxi vědy.

Působnost centra směřuje také do oblasti tvorby, realizace a participace na projektových aktivitách a akcích, jejichž věcný rámec jednak navazuje na dříve uskutečněné nejen výzkumné  projekty fakulty, čímž je tak zajištěna synergetizace cílů, záměrů a uskutečněných kroků ve prospěch rozvoje fakulty, ale i na činnostech souvisejících s uskutečňováním akreditovaných studijních programů a vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání.