IP projekty

Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období.

Předkládané projekty se dělí do dvou částí:

  • Centralizované - jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.
  • Decentralizované - jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru VŠ, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy.

Formulář IP 2019-2020

Formulář IP 2019-2020 pro průběžnou zprávu

Formulář IP 2019-2020 pro závěrečnou zprávu

Institucionální plán pro období 2019-2020 Slezské univerzity v Opavě

Pravidla čerpání finančních prostředků 

Důležité termíny:

  • Průběžné hodnocení plnění projektů IP za rok 2019 se koná dne 28.1.2020. Termín pro zaslání podkladů pro hodnocení formou powerpointové prezentace je pro řešitele projektů e-mailem na rektorát a v kopii na jana.bortlikova@fvp.slu.cz do 24.1.2020.
  • Průběžné zprávy o řešení projektu IP se zpracovávají na předepsaném formuláři, viz výše a termín pro zaslání zprávy v jednom vyhotovení v tištěné podobě a také v elektronické podobě e-mailem a to včetně finančního vyúčtování (výsledovky) potvrzeným ekonomickým oddělením je do 15.1.2020, do 10 hod na referát pro rozvoj FVP (včetně čerpání mezd za prosinec 2019), s aktualizovaným obsahem dosažených cílů ke dni 31.12.2019.

Přehled projektů:


Číslo projektu
Název projektuPropagace a marketing (projekt je součástí projektu Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě)
Řešitel projektuIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektu
Název projektuRozvoj mezinárodní spolupráce (projekt je součástí projektu Rozvoj  internacionalizace na SU)
Řešitel projektudoc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektu
Název projektuDalší podpora zvyšování aktivit a aktivit spolupráce s praxí a jejich propojení se vzdělávací činností (projekt je součástí projektu Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů u dalších humanitních a společenských oborů)
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektu
Název projektuStabilizace a zvýšení kvality edice časopisů na Fakultě veřejných politik 
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektu
Název projektuRozvoj propagace Fakulty veřejných politik 
Řešitel projektuIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu2019–2020

Číslo projektu
Název projektuSpolupráce s praxí
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019–2020

Číslo projektu IRP 04/2016
Název projektu Marketing a propagace SU
Řešitel projektu doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (Rektorát)
Doba řešení projektu 2016-2018
Číslo projektu projekt je součástí IRP 04/2016
Název projektu Média a dějiny
Řešitel projektu prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2016-2018
Číslo projektu IRP 0701/2016
Název projektu Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu IRP 0601/2016
Název projektu Podpora Centra empirických výzkumů
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu IRP 01/2016
Název projektu Rozvoj internacionalizace FVP
Řešitel projektu doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu 02-5/15
Název projektu Podpora vzniku mezinárodního časopisu
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 06-1/15
Název projektu Podpora centra empirických výzkumů
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 04-2/15
Název projektu Práce s talentovanou mládeží
Řešitel projektu Ing Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 02-3/15
Název projektu Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP SU
Řešitel projektu Andrej Tóth, PhD.
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu IP 10/11
Název projektu Práce s talentovanou mládeží
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/2
Název projektu Podpora centra empirických výzkumů
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Semestrální výuka zahraničního profesora na FVP SU
Řešitel projektu Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP SU
Řešitel projektu Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, PhD. (útvar děkana)
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Navazující mezinárodní magisterský obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (útvar děkana)
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IP 10/10
Název projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v regionu Opava
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2013


Číslo projektu IP 10/2
Název projektu Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Rozvoj Ústavu středoevropských studií
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/6
Název projektu Mobility studentů na Fakultě veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/7
Název projektu Mezinárodní studijní program Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Rozvoj přístrojového vybavení a informačních komunikačních technologií v oblastech budování učebny pro výuku laboratorních technik
Řešitel projektu Ing. Jaroslav Kania
Spoluřešitel projektu doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
Doba řešení projektu 2007 – 2010
Číslo projektu IP 10/
Název projektu Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi seminárními a jinými pracemi a zdroji na internetu
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2010

Číslo projektu IP 10/1/1
Název projektu Rozvoj přístrojového vybavení k podpoře interakčního vedení seminářů v předmětech komunikace, poradenství a odborné praxe
Řešitel projektu Mgr. René Pastrňák
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/2/1
Název projektu Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
Řešitel projektu Ing. Jaroslav Kania
Spoluřešitel projektu Mgr. Adam Kožaný
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/5/4
Název projektu Příprava společného studijního programu Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/8/6
Název projektu Optimalizace vysokoškolského poradenství na SU a jeho součástech
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/9/8
Název projektu Rozvoj U3V na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel projektu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Spoluřešitel projektu PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009