IP projekty

Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období.

Předkládané projekty se dělí do dvou částí:

  • Centralizované - jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.
  • Decentralizované - jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru VŠ, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy.

Formulář IP 2019-2020

Formulář IP 2019-2020 pro průběžnou zprávu

Formulář IP 2019-2020 pro závěrečnou zprávu

Institucionální plán pro období 2019-2020 Slezské univerzity v Opavě

Pravidla čerpání finančních prostředků 

Důležité termíny:

  • Průběžné hodnocení plnění projektů IP za rok 2019 se koná dne 28.1.2020. Termín pro zaslání podkladů pro hodnocení formou powerpointové prezentace je pro řešitele projektů e-mailem na rektorát a v kopii na jana.bortlikova@fvp.slu.cz do 24.1.2020.
  • Průběžné zprávy o řešení projektu IP se zpracovávají na předepsaném formuláři, viz výše a termín pro zaslání zprávy v jednom vyhotovení v tištěné podobě a také v elektronické podobě e-mailem a to včetně finančního vyúčtování (výsledovky) potvrzeným ekonomickým oddělením je do 15.1.2020, do 10 hod na referát pro rozvoj FVP (včetně čerpání mezd za prosinec 2019), s aktualizovaným obsahem dosažených cílů ke dni 31.12.2019.

Přehled projektů:


Číslo projektuIRP 05/19
Název projektuPropagace a marketing (projekt je součástí projektu Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě)
Řešitel projektuIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektuIRP 01/19
Název projektuRozvoj mezinárodní spolupráce (projekt je součástí projektu Rozvoj  internacionalizace na SU)
Řešitel projektudoc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektuIRP 14/19
Název projektuDalší podpora zvyšování aktivit a aktivit spolupráce s praxí a jejich propojení se vzdělávací činností (projekt je součástí projektu Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů u dalších humanitních a společenských oborů)
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektuIRP 16/19
Název projektuStabilizace a zvýšení kvality edice časopisů na Fakultě veřejných politik 
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu2019–2020
Číslo projektuIRP 06/19
Název projektuRozvoj propagace Fakulty veřejných politik 
Řešitel projektuIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu2019–2020

Číslo projektu IRP 04/2016
Název projektu Marketing a propagace SU
Řešitel projektu doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (Rektorát)
Doba řešení projektu 2016-2018
Číslo projektu projekt je součástí IRP 04/2016
Název projektu Média a dějiny
Řešitel projektu prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2016-2018
Číslo projektu IRP 0701/2016
Název projektu Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu IRP 0601/2016
Název projektu Podpora Centra empirických výzkumů
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu IRP 01/2016
Název projektu Rozvoj internacionalizace FVP
Řešitel projektu doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš
Doba řešení projektu 2016 - 2018
Číslo projektu 02-5/15
Název projektu Podpora vzniku mezinárodního časopisu
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (ÚPPV)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 06-1/15
Název projektu Podpora centra empirických výzkumů
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 04-2/15
Název projektu Práce s talentovanou mládeží
Řešitel projektu Ing Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu 02-3/15
Název projektu Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP SU
Řešitel projektu Andrej Tóth, PhD.
Doba řešení projektu 2015
Číslo projektu IP 10/11
Název projektu Práce s talentovanou mládeží
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/2
Název projektu Podpora centra empirických výzkumů
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (CEV)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Semestrální výuka zahraničního profesora na FVP SU
Řešitel projektu Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP SU
Řešitel projektu Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (ÚSES)
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, PhD. (útvar děkana)
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Navazující mezinárodní magisterský obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (útvar děkana)
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IP 10/10
Název projektu Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v regionu Opava
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. (ÚVSRP)
Doba řešení projektu 2013


Číslo projektu IP 10/2
Název projektu Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/3
Název projektu Rozvoj Ústavu středoevropských studií
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/6
Název projektu Mobility studentů na Fakultě veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/7
Název projektu Mezinárodní studijní program Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Číslo projektu IP 10/1
Název projektu Rozvoj přístrojového vybavení a informačních komunikačních technologií v oblastech budování učebny pro výuku laboratorních technik
Řešitel projektu Ing. Jaroslav Kania
Spoluřešitel projektu doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
Doba řešení projektu 2007 – 2010
Číslo projektu IP 10/
Název projektu Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi seminárními a jinými pracemi a zdroji na internetu
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2010

Číslo projektu IP 10/1/1
Název projektu Rozvoj přístrojového vybavení k podpoře interakčního vedení seminářů v předmětech komunikace, poradenství a odborné praxe
Řešitel projektu Mgr. René Pastrňák
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/2/1
Název projektu Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
Řešitel projektu Ing. Jaroslav Kania
Spoluřešitel projektu Mgr. Adam Kožaný
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/5/4
Název projektu Příprava společného studijního programu Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/8/6
Název projektu Optimalizace vysokoškolského poradenství na SU a jeho součástech
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2009
Číslo projektu IP 10/9/8
Název projektu Rozvoj U3V na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel projektu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Spoluřešitel projektu PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009