Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020

Aktuální výzvy:  v současné době nejsou žádné výzvy, u kterých mohou být žadatelem veřejné vysoké školy


Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy 2
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Hlavní řešitel projektu Ing. Martina Jatzková
Hlavní řešitel projektu za FVP

Ing. Josef Vícha

Doba řešení projektu 2020 - 2022


Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy 2.2
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596
Hlavní řešitel projektu Centrum řízení projektů
Hlavní řešitel projektu za FVP Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu 2019 - 2022

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy 2
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky
Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237
Hlavní řešitel projektu Mgr. Yvona Kaniová, Ing. Libor Chlebiš, MPA
Hlavní řešitel projektu za FVP Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu
2018 - 2022

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy 2.2
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
Hlavní řešitel projektu doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu za FVP
Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2018 - 2022
Web projektu https://www.slu.cz/slu/cz/layout/1103

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy 2.2
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537
Hlavní řešitel projektu Centrum řízení projektů
Hlavní řešitel projektu za FVP
Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2018 - 2019


Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo oblasti podpory 2.2
Název oblasti podpory Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Hlavní řešitel projektu Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu za FVP Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2017 - 2022

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo oblasti podpory 2.2
Název oblasti podpory Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektu Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499
Hlavní řešitel projektu Ing. Eva Prokšová
Doba řešení projektu 2017 - 2022

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo oblasti podpory 2.3
Název oblasti podpory Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Název projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D..
Doba řešení projektu 2016 - 2019
Web projektu http://www.slu.cz/fvp/cz/inkluze

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory 7.1.2
Název oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice
Číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0009
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.;

PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Doba řešení projektu 2014 - 2015

Název programu Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory 3.3
Název oblasti podpory a území Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektu Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni
Číslo projektu CZ.3.22/3.3.04/13.03881
Hlavní řešitel projektu Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.; Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D.; PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Partneři v projektu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Doba řešení projektu 2013 - 2014
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=546

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost>
Číslo oblasti podpory 2.2.
Název oblasti podpory a území Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0178
Řešitel projektu doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
Doba řešení projektu 2010 – 2013

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost>
Číslo oblasti podpory 2.2.
Název oblasti podpory a území Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0173
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2010 – 2012

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost>
Číslo oblasti podpory 2.2.
Název oblasti podpory a území Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název projektu Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0034
Řešitel projektu Mgr.Marta Kolaříková
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009 – 2012

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost>
Číslo oblasti podpory 2.2.
Název oblasti podpory a území Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název projektu Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0045
Nositel projektu Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava
Spolunositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Spoluřešitel projektu
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009 - 2011