Oficiální název programu je Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, zkráceně Interreg V-A SK-CZ. Hlavním cílem je prostřednictvím realizace společných projektů vytvoření ekonomicky, společensky, environmentálně a kulturně integrovaného česko-slovenského příhraničního regionu poskytujícího svým obyvatelům na obou stranách hranice vysokou kvalitu života, inteligentní, udržitelný a inkluzívní růst a dosažení ekonomické a územní soudržnosti.

Oprávněná území: Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj, ČR – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Program nadále uplatňuje princip vedoucího partnera. Každý vedoucí partner musí mít min. jednoho přeshraničního partnera.

Nová nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě. Platí, že první dvě kritéria jsou povinná. Kritéria spolupráce:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Finanční rámec: Rozpočet programu představuje 90 mil. EUR z prostředků ERDF.
Výše dotace bude max. 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu. Financování probíhá formou ex-post, zálohové platby nebudou příjemcům poskytovány.

Hlavni cíle se budou realizovat prostřednictvím následujících prioritních os:

 • Prioritní osa 1 Využívání inovačního potenciálu
  – Investování do vzdělání, školení a odborné přípravy, jako i zručností a celoživotního Vzdělávání;
  – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
 • Prioritní osa 2 Kvalitní životní prostředí
  – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů.
 • Prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ
  – Posílení institucionálních kapacit orgánů veřejné správy a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy.
 • Prioritní osa 4 Technická pomoc

Oficiální stránky programu:

Aktuální výzvy: