Telefonní kontakty

01

+420 553 684 185

Místnost

01

C-508

PhDr. Jan Viktorin, Ph.D.

Email: jan.viktorin@fvp.slu.cz

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2021). Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(2), 66-86.
 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2021). Sociální bariéry u žáků a studentů se specifickými poruchami učení. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(2), 53-65.
 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2021). Podpůrná opatření uplatňovaná při vzdělávání žáků s odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(1), 77-99.
 • Dostalová, E., Loosová, L., & Viktorin, J. (2021). Přístup učitelů české základní školy k rozvoji zrakové a sluchové percepce žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(1), 54-67.
 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2021). Percepčně-motorické schopnosti u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(1), 41-53.
 • Loosová, L., & Viktorin, J. (2020). Teachers’ Awareness of the Development of Perceptual Motor Functions in Pupils with Mild Intellectual Disabilities at a Primary School in the Czech Republic. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(2), 97-119.
 • Loosová, L., & Viktorin, J. (2020). Perceptual Motor Skills in Children and Pupils with Mild Intellectual Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(2), 79-95.
 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2020). František - Bakule jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 9(2), 138-151.
 • Dostalová, E., Kratochvílová, A., & Viktorin, J. (2020). Vztah intaktního jedince k jeho sourozenci s Downovým syndromem. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 9(2), 98-112.
 • Dostalová, E., Papšová, S., & Viktorin, J. (2020). Využitie metód a princípov v neformálnom vzdelávaní žiakov s odlišnými životnými a kultúrnymi podmienkami na Slovensku. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 9(2),  39-57.
 • Doležalová, E., & Viktorin, J. (2019). Jan Chlup – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 8(2), 152-166.
 • Doležalová, E., & Viktorin, J. (2019). Názory české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 8(2), 65-78.
 • Bartoňová, M., Pipeková, J., Viktorin, J., & Vítková, M. (2019). Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal of Primary and Preschool Education, 3(1), 1-8.
 • Doležalová, E., & Viktorin, J. (2019). Rudolf Jedlička – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 8(1), 124-140.
 • Viktorin, J., & Winklerová, M. (2019). Názory rodičů na využívání počítačových her a aplikací u žáků s poruchou autistického spektra v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 8(1), 88-103.
 • Fialová, I., & Viktorin, J. (2018). František Kábele – jeden z hlavních představitelů somatopedie a logopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 7(2), 111-126.
 • Fialová, I., Halvová, S., & Viktorin, J. (2018). Asistent pedagoga v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 7(2), 81-95.
 • Viktorin, J., & Vítková, M. (2018). Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 7(1), 24-47.
 • Viktorin, J. (2018). Teacher Assistant in the Inclusive School Environment. The Educational Review, USA, 2(6), 320-329.

Kapitola v odborné knize

 • Viktorin, J. (2019). Úkoly školního speciálního pedagoga v inkluzivní škole. In M. Bartoňová, J. Magerová, J. Pipeková, E. Řehulka, J. Viktorin & M. Vítková, Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty (s. 31-43). Brno: Masarykova univerzita.
 • Viktorin, J. (2017). Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základních škol v Jihomoravském kraji. In R. Horáková, M. Vítková et al., Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí (s. 171-189). Brno: Masarykova univerzita.
 • Šimčíková, K., & Viktorin, J. (2017). Úroveň kreativity u jedinců s dyslexií. In M. Vrubel a kol., Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie (s. 47-60). Brno: Masarykova univerzita.
 • Viktorin, J., & Vrubel, M. (2016). Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In M. Vrubel a kol., Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II (s. 7-20). Brno: Masarykova univerzita.
 • Viktorin, J. (2016). Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro děti a mládež ve speciální pedagogice. In B. Bočková, M. Vítková et al., Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (s. 71-77). Brno: Masarykova univerzita.
 • Šimčíková, K., & Viktorin, J. (2015). Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In M. Vrubel a kol., Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích (s. 19-29). Brno: Masarykova univerzita.

Stať ve sborníku

 • Šimčíková, K., & Viktorin, J. (2018). Diagnostický proces u jedinců s lehkým mentálním postižením. In M. Hutyrová & V. Růžičková (eds.), Perspektivy společného vzdělávání (s. 113-120). Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Šimčíková, K., & Viktorin, J. (2017). Spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostickém procesu mentálního postižení v raném věku. In M. Hutyrová & V. Růžičková (eds.), Koheze speciální pedagogiky v současnosti (s. 135-146). Olomouc: Univerzita Palackého.

Odborná kniha

 • Viktorin, J. (2020). Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Opava: Slezská univerzita.
 • Dostalová, E., & Viktorin, J. (2020). Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Opava: Slezská univerzita.
 • Viktorin, J. (2018). Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách: výzkumný projekt. Brno: Masarykova univerzita.