Telefonní kontakty

01

+420 553 684 162

Místnost

01

C-334

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Email: jana.haluzikova@fvp.slu.cz

Monografie - kapitoly v monografii

HALUZÍKOVÁ, J. Zdraví a sociální determinanty zdraví – teoretické koncepce. In Vacková, J. Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice. Nakladatel: České Budějovice, 2016, s.  16-25. ISBN 978-80-7422-470-6.

HALUZÍKOVÁ, J., BŘEGOVÁ, B. a  kol. Ošetřovatelství v nefrologii. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-5329-4.

Práce publikované v databázi Scopus a ERIH

HALUZÍKOVÁ, J. Sledování režimových opatření u nemocných po PTCA a CABG. Rehabilitácia, XLIX, 2012, č. 3, s. 167 – 175. ISSN 0375-0922. Časopis je indexován v databázi Scopus.

HLUBKOVÁ, Z., CHLUPOVÁ, J., HALUZÍKOVÁ, J. Posouzení stavu vědomí u pacientů v analgosedaci: srovnání pěti hodnotících škal. Logos Polytechnikos. 2016, roč. 7, č. 1., s. 24-28. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J., HERRMANOVÁ, K., ZÁBRODSKÝ, M. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Logos Polytechnikos. 2016, roč. 7, č. 1., s. 12-23. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J. Kvalita života u nemocných s hypertenzí. Logos Polytechnikos. 2017, roč. 8, č. 1., s. 34-45. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J. Sociální opora u pečujících o nemocné s levostrannou mechanickou srdeční oporou. Logos Polytechnicos. 2018, roč. 9., č. 2, s. 47-56. ISSN 2464-7551. ERIH +

KORPAS, D., HALUZÍKOVÁ, J. Usability of Volume Pulse Wave Biosignal. IFMBE Proceedings, Singapore: Springer, 2018, roč. 68, č. 2, s. 121-124. ISSN 1680-0737. WoS

HALUZÍKOVÁ, J. Hodnocení sociální opory rodinných příslušníků a pečujících   o nemocné s levostrannou mechanickou srdeční podporou. Logos Polytechnikos. 2019, roč. 10, č. 2., s. 77-87. ISSN  1804-3682. ERIH + doi: 10.1007/978-981-10-9038-7_21.ISSN on line 2464-7551.

JABŮRKOVÁ, P., HALUZÍKOVÁ, J. Adherence režimových opatření u pacientů po akutním infarktu myokardu. Logos Polytechnikos. 2020, roč. 11, č. 1., s. 100-112. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J. , HALATOVÁ, M. Hodnocení stavu vědomí u pacientů v intenzivní péči testem CAM-ICU. Logos Polytechnikos. 2020, roč. 11, č. 2., s. 202-213. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J., JABŮRKOVÁ, P., Kvalita života u nemocných po akutním infarktu myokardu. Kardiol Rev Int Med 2020, roč. 22, č.3, s. 123-127. ISSN 2336-288x (Print), 2336-2898 (on-line). SCOPUS

HALUZÍKOVÁ, J., THIEBERGEROVÁ, L. Karnofského skóre a jeho využití v praxi. Zdravotnícke listy. 2021, roč. 9, č. 1, s. 31-36. ISSN 2644-4909. SCOPUS

HALUZÍKOVÁ, J., ROLINCOVÁ, H. Akutní infarktu myokardu minulost a současnost. Logos Polytechnikos. 2021, roč. 12, č. 1., s. 29-44. ISSN  1804-3682. ERIH +

HALUZÍKOVÁ, J., ROLINCOVÁ, H. Ošetřovatelská péče o pacienty s akutním infarktem myokardu minulost a současnost. Logos Polytechnikos. 2021, roč. 12, č. 1., s. 45-59. ISSN  1804-3682. ERIH +

ZORKOVÁ, L. HALUZÍKOVÁ, J. Kvalita života u nemocných s chronickou pankreatitidou. Ošetřovatelské perspektivy. 2021, roč. 4, č. 1., s. 83-93. ISBN 2570-785 (print). ERIH +

FRANKOVÁ, V., RABASOVÁ, P., HALUZÍKOVÁ, J. Časné a pozdní komplikace extrakorporální membránové oxygenace. Cor et vasa, 2021, roč. 63, č. 4., s. 466-474. ISSN 0010-8650. Scopus

Práce publikované v zahraničních recenzovaných periodikách

HALUZÍKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z. Hodnocení bolesti u dialýzovaných pacientů z pohledu sestry. Paliativná medicína a liečba bolesti. 4, č. 3, 2011. ISSN 1337-6896. Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

HALUZÍKOVÁ, J. Sledování bolesti u nemocných po kardiochirurgické operaci – aortokoronárním bypassu. Paliativná medicína a liečba bolesti. 5, č. 2, 2012.s. 59 – 61. ISSN 1337-6896. Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

HALUZÍKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče o nemocné s implantabilním defibrilátorem. Zdravotnícké štúdie.2014, roč. 7, č. 2, s. 2-5. ISSN 1337-723-X.

HALUZÍKOVÁ, J. Hodnocení dodržování režimových opatření u pacientů po alogenní transplantaci. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015, roč. 8, č. 1e, s. e35-e37. ISSN 1339-4193. Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

HALUZÍKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z., ZACHAROVÁ, E., HEIDEROVÁ, H. Ergonomie v hospicové péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Solen, 2016; 9(2e): eXX–eXX. ISSN 1337–6896.

KORPAS, D., HALUZÍKOVÁ, J., PENHAKER, M., AUGUSTYNEK, M. Sixty inappropriate defibrilation shocks in serval days to lead displacement. Curr Res Cardiol, Vol.3, No 1, 2016, s. 27-28.

HALUZÍKOVÁ, J., THIEBERGEROVÁ, L. Hodnocení kvality života v dialyzačním programu. Zdravotnícké štúdie. 2020, roč. 12, č. 2, s. 12-16. ISSN 1337-723-X.

KONSTANTINOVÁ, N., HALUZÍKOVÁ, J. Hodnocení kvality života u pacientů po náhradě srdeční chlopně. Zdravotnícké štúdie. 2021, roč. 13, č. 1, s. 13-17. ISSN 1337-723-X.

Práce publikované v tuzemských recenzovaných vědeckých periodikách

MICHALSKÝ, R., HALUZÍKOVÁ, J. Léčení seniorů na okresním chirurgickém pracovišti. Rozhledy v chirurgii. roč. 88, srpen 2009, s. 456-459. ISSN 0035-9351.

HALUZÍKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z. Psychosociální podpora u pacientů s autoimunním onemocněním – s revmatoidní artritidou. Medicína pro praxi, 7, č. 2, 2010, s. 88 – 89. ISSN 1214-8687.

HALUZÍKOVÁ J., ŘÍMOVSKÁ, Z. Teoretické Znalosti středoškolských studentů o poskytování první pomoci. Urgentní medicína, roč. 16, č. 2, 2013, s. 12-18. ISSN 1212-1924.

ZACHAROVÁ, E., HALUZÍKOVÁ, J. Bolest a její zvládání v ošetřovatelské péči. Interní medicína pro praxi. Olomouc, Solen,2013, roč.15, č. 11-12, s.  272 – 274. ISSN 1212-7299.

HALUZÍKOVÁ, J., HRUBÁ, M. Kvalita života s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. 2015, roč. 57, č. 6, s. 691–696. ISSN 0010-8650.

KORPAS, D., HALUZIKOVA, J., PENHAKER, M.,  AUGUSTYNEK, M. RESPIRATORY ARRHYTHMIA AS AN ENCOURAGEMENT OF INAPPROPRIATE ICD THERAPY. Lékař a technika, 2016, vol. 46, č. 3, s. 69-73. ISSN 0301-5491. RIV

JANOŠCOVÁ, M, HALUZÍKOVÁ, J.  Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů. Aktuality v nefrologii. 2020, roč. 26, č. 2, s. 59-65. ISSN 1210-955X (Print).ISSN 1213-3248 (Online).

HALUZÍKOVÁ, J. , WIECLAVOVÁ, G. Kvalita života u pacientů s chronickou bolestí zad. Profese online. 2020, roč. 13, č. 1, s. 23-37. ISSN 1803-4330. Index Copernicus.

JANÍK, A., HALUZÍKOVÁ, J. Sledování bolesti u nemocných při zajišťování arteriovenózní fistule. Bolest. 2020, roč. 23, č. 4, s. 124-128. ISSN 1212-0634 (Print), 1212-6861 (On line).

Článek v recenzovaném sborníku

HALUZÍKOVÁ, J. Rizikové faktory a ischemická choroba srdeční. In. Sborník příspěvků I. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí 21. září 2006, s. 30. ISBN 80-7248-388-917.

HALUZÍKOVÁ, J. Edukace pacientů s rizikem kardiovaskulární choroby. In. Sborník příspěvků 1. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí 21. září 2006, s. 115. ISBN 80-7248-388-9.

HALUZÍKOVÁ, J. Duševní hygiena v životě sestry. In. Sborník příspěvků Sjezdu zdravotnických pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Ostrava 6.-6.10.2006.

ARCHALOUSOVÁ, A., HALUZÍKOVÁ, J., MASTILIAKOVÁ, D. Prevence kolorektálního karcinomu-součást výuky sester a porodních asistentek v bakalářských studijních programech. In. Sborník Vznik a vývoj neinfekčních epidemických ochorení v 21. storočí. Trenčín 22.2.2007. CD – ISBN 978-80-8045-200-2. EAN 9788080752002.

HALUZÍKOVÁ, J., ARCHALOUSOVÁ, A. Možnosti kardiovaskulární prevence a její edukace. In. Sborník Vznik a vývoj neinfekčních epidemických ochorení v 21. storočí. Trenčín 22.2.2007. CD – ISBN 978-80-8045-200-2. EAN 9788080752002.

HALUZÍKOVÁ, J. Informovanost nemocných stále aktuální problém. In. Sborník Sestra jako reprezentant profese. Mezinárodní konference Brno 21. – 22.3. 2007. ISBN 978-80-7013-456-6.

HALUZÍKOVÁ, J., VOLFOVÁ, I.  Naše zkušenosti se vzděláváním sester specialistek. In. Sborník příspěvků II. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava 2007. S. 59 – 60. ISBN 978-80-7248-413-3.

MASTILIAKOVÁ, D., ARCHALOUSOVÁ,  A.,HALUZÍKOVÁ, J. Koncepce ošetřovatelství z roku 2004 v České republice, rozvoj dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě – projekt OP RLZ moravskoslezského kraje 2007-2008. Sborník příspěvků II. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Opava 10.5.2007. s. 94 - 100. ISBN 978-80-7248-413-3.

MICHALSKÝ, R., HALUZÍKOVÁ, J. Zkušenosti okresního chirurgického pracoviště s ošetřováním nemocných z arabsky mluvících zemích. IN. Sborník 8. \mezinárodní konference ošetřovatelství v multikulturní společnosti. 10-11. 5.2007. s. 81-86. ISBN 978-80627-60-8

ZELENÍKOVÁ, R., HALUZÍKOVÁ, J. Ošetrovateľský proces jako nástroj kritického myšlenia. IN . Sborník Nové trendy v ošetřovatelství . Sborník příspěvků z konference  VI. Jihočeské ošetřovatelské dny s mezinárodní účastí  20.-21. září 2007. 1. vyd. Zdravotně sociální fakulta. S. 440-445. 978-80-7248-470-6. sehnat

HALUZÍKOVÁ, J., ŠTÍPAL, R.  Deprese další faktor kardiovaskulárního onemocnění. IN . Zborník z 2. medzinárodnej konferencie Nitra 25.-26.10.2007. ISBN 978-80-8094-185-7, EAN 9788080941857

HALUZÍKOVÁ, J.,ŘÍMOVSKÁ, Z. Implementace konceptu bazální stimulace do studijního programu ošetřovatelství všeobecná sestra. In. Sborník II. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve s mezinárodnou účasťou, Trenčín 22.január 2008. s. Trnavská univerzita. ISBN 978-80-8075-265-1. EAN 9788080752651.

ZELENÍKOVÁ, R. -  HALUZÍKOVÁ, J. Problematika clinical patwhways v ošetrovateľstve. IN. Sborník III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava 13.-14.5.2008. s. 36-38. ISBN 978-80-7248-470-6.

HALUZÍKOVÁ, J. Edukační činnost sestry. Distanční opora a e-learningový kurz. IN. Sborník sympozia Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. s. 31 - 32, Opava 14.5.2008. ISBN 978-80-7248-467-6.

HALUZÍKOVÁ, J. Základy první pomoci. Distanční opora a e-learningový kurz. IN. Sborník sympozia Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. s. 33 - 34. Opava 14.5.2008. ISBN 978-80-7248-467-6.

HALUZÍKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Distanční opora a e-learningový kurz. IN. Sborník sympozia Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. s. 35 - 36. Opava 14.5.2008. ISBN 978-80-7248-467-6.

HALUZÍKOVÁ, J. Podíl sestry na kvalitě života s ICHS. In. Sborník IV. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí 5.- 6.května 2009, Opava, s. 49-51. ISBN 978-80-7248-521-5.

HALUZÍKOVÁ, J. Analýza stylu chování u nemocných před a po kardiovaskulárním zásahu. In. Sborník Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Mezinárodní sympozium 10-11. 9.2009, Nitra, s. 282-293. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541.

JIRKOVSKÝ, D., ŠVARCOVÁ, E., HALUZÍKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J. Psychická pracovní zátěž všeobecných sester v manažerských funkcích jako jedna z determinant určujících kvalitu jejich pracovního života. In. Sborník Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Mezinárodní sympozium 10-11.9.2009, Nitra, s. 353-357. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541.

HALUZÍKOVÁ, J., ŘÍMOVSKÁ, Z. Stres a jak ho zvládat ve zdravotnictví. Motol                                               In. Sborník příspěvků z odborné konference konané ve dnech 17. - 18. 9.2009, FN Motol Praha. s. 68 –  72. ISBN 978-80-87347-02-7.

HALUZÍKOVÁ, J. Sledování kvality života u nemocných po PTCA a CABG. In Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství V. 22. – 23. 9. 2010. S. 63 – 67. ISBN 978-80-7248-607-6.

 Pracoviště

01

Ústav nelékařských zdravotnických studií

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav nelékařských zdravotnických studií