Telefonní kontakty

01

+420 553 684 171

Místnost

01

C-512

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Email: martin.kaleja@fvp.slu.cz

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., působí ve funkci vedoucího Výzkumného centra pro sociální začleňování na FVP SU v Opavě. Kvalifikací je pedagog, speciální pedagog a sociální pedagog s více než 19tiletou pedagogickou praxí. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006. Na SU působí od roku 2010, nejdříve externě a od roku 2013 interně.. Habilitoval se v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jeho pedagogická, vědecko-výzkumná, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím oblastem: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni  školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování;  sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů. Jako odborník, konzultant, hodnotitel a také jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, předseda Výboru pro vzdělávání Romů při Úřadu Vlády ČR  a člen mnoha jiných subjektů úzce spolupracuje s Radou Evropy, MŠMT, NIP ČR, ČŠI,  ČPdS a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO. Jako akademický pracovník úzce spolupracuje s kolegy z několika domácích, slovenských i polských univerzit či vysokoškolských institucí. S agendou projektových záměrů, s realizací a vedením projektových týmů, evaluačních procesů či s poskytováním odborného konzultanství má mnohaleté zkušenosti. Působil nebo působí jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel národních i nadnárodních projektů. Působil také jako národní výzkumník v komparativní evropské studie OSF, UNICEFa REF. 

Assoc. Prof. Martin Kaleja (degree/qualification:  doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.) is the Head of Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies. He obtained his qualification in:  Special Education (habilitation, doctoral degree, academic doctoral degree, master degree) and Social Pedagogy (academic doctoral degree, master degree). His research interest: people with psycho-social disorders in educational process, social justice, special educational needs, inclusive approach and education, multicultural education.


Web :  http://martinkaleja.czVýzkumné identifikátory a vybrané publikace doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID       Scopus Author ID       ISNI 


2019

 1. NYKLOVÁ E.; KALEJA, M. Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky. GRANT journal. Vol. 8, No. 1 (2019)
 2. KALEJA, M. KEY ISSUES IN CURRICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2019. Proceedings | Research Track of the 11th Biannual CER Comparative European Research Conference International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2019. s. 114-117, 4 s. ISBN 978-1-9993071-2-7.
 3. NYKLOVÁ, E.; KALEJA, M. Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 15 - 24, 10 s. ISBN 978-80-7510-381-9.
 4. KALEJA, M. Vzdělávací modul pro lektory a účastníky kurzu: Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 1-26, 26 s.
 5. KALEJA, M. Posuňme inkluzi ve vzdělávání Romů o krok dál. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 6 - 14, 9 s. ISBN 978-80-7510-381-9. 

2018

 1. KALEJA, M.  Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republiceGRANT journal. 07 (02), 2018, pp. 24-29. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
 2. JANKŮ, K.; KALEJA, M.  Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumuGRANT journal. 07 (01), 2018, pp. 52-56. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
 3. JANKŮ, K.; KALEJA, M.  Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2.

2017

 1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4
 2. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E.  Současný stav: romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4
 3. KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 1, s. 7-8. ISSN 2464-5877
 4. KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 2, s. 7. ISSN 2464-5877
 5. KALEJA, M.; CETKOVSKÝ, M. HOW TO INTERCONNECT RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PRACTICE. Social Pathology and Prevention. 2017;3(1):65-67. doi: 10.25142/spp.2017.004

2016

 1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E.  Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary EducationMultidisciplinary Journal of School Education. Vol 9, No 1, 2016, pp. 101-132. ISSN: 2543-8409
 2. ZEZULKOVÁ, E. KALEJA, M.  The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledgeMultidisciplinary Journal of School Education. Vol. 10, No 2 (2016), pp. 11-40. ISSN: 2543-8409
 3. KALEJA, M. (2016) Czech Teachers And Inclusive Primary School Education. Educational Alternatives. Volume 14, 2016. pp. 72-82. ISSN 1314-7277
 4. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In HLAĎO, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016.   Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.

2015

 1. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4 
 2. KALEJA, M.; VARJASSY, P.  Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2
 3. KALEJA, M.; ČERVENKOVÁ, K.  Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případuIn Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2
 4. KYUCHUKOV, Hristo, Martin KALEJA a Milan SAMKO. Roma parents as educators of their children. Intercultural Education [online]. 2015, 26(5), 444-448 [cit. 2020-02-20]. DOI: 10.1080/14675986.2015.1093740. ISSN 14675986.

2014


2013

 1. KALEJA, M.  A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech RepublicJournal of TEACHING AND EDUCATION. ISSN: 2156-6266 (CD), ISSN: 2165-6266 : 2(1): pp. 231–239 (2013)
 2. KALEJA, M. Social Equality Through Multicultural Education – a Means for Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process. Journal of Preschool and Elementary School Education.  Vol. 3, 1, pp. 31-46 (2013)
 3. KALEJA, M.; KRPEC, R. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzděláváníGRANT journal. 02 (01), 2013. pp. 18-23. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
 4. KALEJA, M. ; KRPEC, R. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkam souvisejícím se vzdělávánímŠpeciálný pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.  2/01, 2013.  s. 11-23. ISSN 1338-6670Pracoviště