Ústav pedagogických a psychologických věd

Publikační činnost pedagogických pracovníků ÚPPV

2017

KALNICKÝ, J. Didaktický přínos edukačních metod s vyšší participací edukantů. Ostrava: Repronis, 2017, 118 s. ISBN 978-80-7329-430-4.

KALNICKÁ, Z. - KALNICKÝ, J. První žena s doktorátem: filosofka Lucretia Cornarová Piscopiová. Pro-Fil - Internet Journal of Philosophy, 2017, roč. 18, č. 1, s. 2-22. ISSN 1212-9097; dostupné z http://www.pfil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1599

KALNICKÝ, J. Determinanty efektivnosti edukačního procesu. Ostrava: Repronis, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7329-428-1.

2016

Knihy, odborné monografie

JANIŠ, Kamil ml. a Jitka SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5535-9.

Kapitoly v knihách, odborných monografiích

TALLOVÁ, B., PETROVÁ, A. Vybraná specifika institucionálního vzdělávání seniorů a charakteristika účastníků tohoto vzdělávání. In: Tomczyk, L., Špatenková N., Határ C. Edukacja seniorów w róžnych perspektywach uwarunkowaniach oraz došwiadczeniach. Edukace seniorů, přístupy, podmínky, přínos. Edukácia seniorov, prístupy, podmienky a prínos. Krakow: Uniwersytet pedagogiczny w Krakove, 2016, s. 89–108. ISBN 978-83-941568-5-5.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Státní maturita jako "mlátička" a jak se k ní dostat. Pedagogická orientace. 2016, roč. 26, č. 1, s. 135-141. ISSN 1211-4669.

JANIŠ, Kamil ml. Jak Fučík založil Junák a Komenský jezdil autem. Pedagogická orientace. 2016, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1211-4669. (editorial)

Články v odborných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Rozvoj finanční gramotnosti v pojetí A. S. Makarenka. Prevence. 2016, roč. 13, č. 5, s. 16-17. ISSN 1214-8717.

2015

Knihy, odborné monografie

KIMPLOVÁ, Tereza a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Jak žít s těžkým zrakovým postižením? Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-831-3.

2014

Knihy, odborné monografie

KALNICKÝ, Juraj. Celoživotní učení, edukace dospělých a seniorů (relační a kauzální analýza geneze). Ostrava: Repronis, 2014. 104 s. ISBN 978-80-7329-403-8.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Jak tedy reflektovat socialistickou pedagogiku? Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, č. 1, s. 128-132. ISSN 1211-4669.

Články v odborných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Školní řád - letmý pohled do minulosti. Prevence. 2014, roč. 11, č. 6, s. 13-14. ISSN 1214-8717.

 

2013

Kapitoly v knihách

JANIŠ, Kamil ml. Využití městského prostředí ke hře jako pozitivního faktoru socializace jedince. In: JEZIERSKA, B., REJZNER, A., SZCZEPANIAK, P., SZECÓWKA, A. (eds). Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2013, s. 411-417. ISBN 978-83-60260-34-0.

Články v odborných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Arthur Schopenhauer, Červená Karkulka, Jára Cimrman, Otakar Kádner a ... současnost. Prevence. 2013, roč. 10, č. 8, s. 16-17. ISSN 1214-8717.

 

2012

Knihy, odborné monografie

KALNICKÝ, Juraj. HRM – řízení lidských zdrojů. Ostrava: Repronis, 2012. 190 s. ISBN 978-80-7329-300-0.

KALNICKÝ , Juraj (ed.), MALČÍK, Martin, UHLAŘ, Michal. Obecný management. Ostrava: Repronis, 2012. 121 s. ISBN 978-80-7329-305-5.

KALNICKÝ, Juraj (ed.), UHLAŘOVÁ,  Jana, HAPLOVÁ, Miloslava. Efektivnost a ekonomika edukace dospělých. Ostrava: Repronis, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7329-323-9.

PILÁT, Miroslav, KAMÁNOVÁ, Irena, OKÁĽOVÁ, Oľga. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (teoretické prístupy, manažment, fázy procesu plánovania). Ružomberok: VERBUM, 2012. 166 s. ISBN 978-80-8084-886-6.

Kapitoly v knihách

JANÁK, Dušan, PILÁT, Miroslav. Vývoj právních norem k sociální péči a sociálním službám v Československu a v České republice od roku 1956. In: KRAJČÍK, V., et al. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava-Opava: Vysoká škola podnikání a.s. a Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 13-64. ISBN 978-80-72-48-766-0.

JANIŠ, Kamil. ml. Senior a změny v seniorském věku. In: ONDRÁKOVÁ, J. et al. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, s. 11-31. ISBN 978-80-7465-038-3.

JANIŠ, Kamil. ml. Vzdělávání seniorů. In: ONDRÁKOVÁ, J. et al. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, s. 33-50. ISBN 978-80-7465-038-3.

JANIŠ, Kamil ml. a TAUCHMANOVÁ, V. Seniors and Their Education. In: TAUCHMANOVÁ, V. et al. Seniors and Their Training in Foreign Languages. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 7-20. ISBN 978-80-7435-240-9.

JANIŠ, Kamil. ml., RÝDL, Karel (Auto)evaluace ve vzdělávacím systému Norska. In: Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 197-224. ISBN 978-80-87063-75-0.

VRABCOVÁ, Daniela, JANIŠ, Kamil ml. Autoevaluace školy a její postavení v zahraničním administrativně-legislativním a evaluačním rámci. In: Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 345-355. ISBN 978-80-87063-75-0.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Učitelská profese pohledy Otakara Kádnera a současnosti. Media4u Magazine. 2012, ročník 9, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-9187.

JANIŠ, Kamil. Vývoj cílené pohlavní výchovy v 1. polovině minulého století. Speciální pedagogika. 2012, ročník 22, č. 3, s. 198 – 209. ISSN 1211-2720.

JANIŠ, Kamil. Sexuální výchova v kontextu společenských změn od druhé poloviny minulého století do současnosti. Speciální pedagogika. 2012, roč. 22, č. 4, s. 295-305. ISSN 1211-2720.

PILÁT, Miroslav. Projekt Bezbariérová Olomouc – deset let historie. Sociální práce/sociálná práca. 2012, ročník 12, č. 1, s. 132-134. ISSN 1213-6204.

Články v odborných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Volný čas jako prostředek ke zlepšení mezigeneračních vztahů. Prevence, 2012, roč. 9, č. 2, s. 10-11. ISSN 1214-8717.

JANIŠ, Kamil ml. Výchova k fair play ve školní praxi. Tělesná výchova a sport mládeže, 2012, roč. 78, č. 2, s. 13-18. ISSN 1210-7689.

JANIŠ, Kamil ml. (Ne)obhajoba testování žáků 5. s 9. tříd ZŠ. Prevence, 2012, roč. 9, č. 8, s. 10-11. ISSN 1214-8717.

 

2011

Kapitoly v knihách

JANIŠ, Kamil. Historie cílené pohlavní výchovy na našem území. In: ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: MAXDORF, 2011, s. 378-385. ISBN 978-80-7345-238-4.

JANIŠ, Kamil ml. Zvýšení kvality života seniorů pomocí pohybových aktivit. In: DOLEŽALOVÁ, J., ONDRÁKOVÁ, J., NOWOSAD, I. a kol. Kvalita života v kontextech vzdělávání: vědecká monografie. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, s. 155-174. ISBN 978-83-7481-402-7.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

CALOŇOVÁ, Darina. Vliv násilí v médiích na vývoj dětí a mládeže. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2011, roč. 7, č. 2, s. 181-186. ISSN 1801-0261.

CALOŇOVÁ, Darina. Vliv třídního učitele na klima školní třídy. Media4u Magazine. 2011, roč. 8, č. 4, s. 29-32. ISSN 1214-9187.

HENDRYCH, Igor. Specifické vzdělávání personálu ve vězeňské službě České republiky. e-Pedagogium. 2011, č. 3, s. 9-19. ISSN 1213-7499.

JANIŠ, Kamil. ml. Aktuálnost díla Otakara Kádnera. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 493-496. ISSN 1211-4669.

Články v odborných časopisech

CALOŇOVÁ, Darina. Programy sociální integrace jako nástroj prevence sociálního vyloučení. Prevence. 2011, roč. 8, č. 8, s. 12-13. ISSN 1214-8717.

JANIŠ, Kamil ml. Kdy začít sledovat fotbalový zápas kvůli gólům? Tělesná výchova a sport mládeže. 2011, roč. 77, č. 1, s. 39-41. ISSN 1210-7689.

JANIŠ, Kamil ml. Tělesné tresty do škol? nebo Tělesné tresty do škol!. Prevence. 2011, roč. 8, č. 4, s. 7-9. ISSN 1214-8717.

JANIŠ, Kamil ml. Nevyslyšené pokrokové názory O. Kádnera na zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové aktivnosti ve školní tělesné výchově – historická paralela. Tělesná výchova a sport mládeže. 2011, roč. 77, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-7689.

 

2010

Kapitoly v knihách

ILJUK, Boris. Kulturní a národnostní identity migrantů z oblasti Černobylu. In: BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. Etnické komunity: v kulturní a sociální různosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2010, s. 83-88. ISBN 978-80-87398-08-1.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Prostředí jako činitel socializace jedince v pojetí R. Owena, G. A. Lindnera a A. S. Makarenka. Media4u Magazine. 2010, roč. 7, č. 4, s. 47-50. ISSN 1214-9187.

Články v odborných časopisech

JANIŠ, Kamil ml. Pohled do historie vztahů tělesné výchovy a zdravotních benefitů. Tělesná výchova a sport mládeže, 2010, roč. 76, č. 4, s. 10-12. ISSN 1210-7689.

 

2009

Knihy, odborné monografie

JANIŠ, Kamil. K. J. Obrátil - Komenský sexuální osvěty. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7405-027-5.

Kapitoly v knihách

ILJUK, Boris. Výtvarná činnost studentů jako prostředek sebereflexe a autoterapie. In: KOZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. eds. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha: Vydavatelství Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty, 2009, s.132-133. ISBN 978-80-7290-415-0.

JANIŠ, Kamil. Sexuální výchova. In PRŮCHA, J. ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 862-866. ISBN 978-80-7367-546-2.

 

Publikace vydané 
v roce 2012:
Metodika hernich cinnosti0001.jpg

CALOŇOVÁ, D. Metodika herních činností. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. ISBN 978-80-7248-774-5.

Studijní text vymezuje základní pojmy související s teorií her a rovněž využívá praktických návodů pro práci instruktora se skupinou.

Zaklady pedagogiky0001.jpg

KALNICKÝ, J. Základy pedagogiky I. 2. doplněné  vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. 80 s. ISBN: 978-80-7248-787-5.

Studijní opora pro kombinované studium.

Efektivnost0001.jpg

KALNICKÝ, J. (ed.), UHLAŘOVÁ,  J., HAPLOVÁ, M. Efektivnost a ekonomika edukace dospělých. Ostrava: Repronis, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7329-323-9.

Publikace zaměřená na ekonomickou stránku edukace dospělých.

Obecny management0001.jpg

KALNICKÝ , J. (ed.), MALČÍK, M., UHLAŘ, M. Obecný management. Ostrava: Repronis, 2012. 121 s. ISBN 978-80-7329-305-5.

Publikace o systému řízení, managementu, obsahuje tři části věnované různým pohledům na toto téma: pohled na historické mezníky a významné osobnosti, část systematickou, kapitolu objasňující podstatu obecného řízení.

HRM0001.jpg

KALNICKÝ, J. HRM – řízení lidských zdrojů. Ostrava: Repronis, 2012. 190 s. ISBN: 978-80-7329-300-0.

Odborná publikace zaměřující se na manažerské schopnosti v oblasti personalistiky, rozvoje a řízení lidských zdrojů.

Mikropodnikani0001.jpg

 

KRAJČÍK, V., JANÁK ML., D. A KOL. Mikropodnikání v sociálních službách. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7410-056-7.

Monografie vznikla v rámci výzkumného projektu „ZVZ 267 Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a dalších modelů zajištění péče o osoby závislé na pomoci jiných osob ve smyslu zákona o sociálních službách (asistent sociální péče)“ v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Komunitne0001.jpg

PILÁT, M., KAMANOVÁ, I., OKÁLOVÁ, O. Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Teoretické prístupy, manažment, fázy procesu plánovania. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. ISBN 978-80-8084-886-6.

Monografia je  zameraná na popis teoretických východisk, s úmyslom tvorby vedeckého rámca, ktorý bude základom pre plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike.


KOLAŘÍKOVÁ, M., CALOŇOVÁ, D., HERMANOVÁ, M., HENDRYCH, I., JANIŠ, K. (Eds.) Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. ISBN 978-80-7248-755-4.

Sborník příspěvků z konferencí pořádaných Ústavem pedagogických a psychologických věd ve spolupráci s Dětským centrem Čtyřlístek konaných v letech 2008 – 2010. Konference potvrdily nutnost multidisciplinárního přístupu vedoucího ke zdravému vývoji rodin. Společným jmenovatelem bylo zefektivnění práce s rodinami, které se nacházejí v náročných životních situacích a možnosti pozitivního rozvoje „funkčních“ rodin.

Publikace vydané
v roce 2011:
Frekventovane pojmy0001.jpg JANIŠ, K., LOUDOVÁ, I., JANIŠ ML., K. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy: (slovník). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7435-124-2.

KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. (Eds.) Sborník příspěvků z pracovního semináře "K realizaci sexuální výchovy v základní škole". Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-634-2.

Sborník příspěvků z pracovního semináře „K realizaci sexuální výchovy v základní škole“ obsahuje nové a aktuální poznatky z oblasti sexuální a rodinné výchovy. Bezprostředně souvisejí s výukou těchto témat v prostředí základní školy a dalších školských zařízení. Součástí sborníku jsou metodické listy, které z didaktického hlediska pomohou učitelům prezentovat témata sexuální výchovy ve vyučování. Akce byla akreditována jako vzdělávací akce programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 2930/2009-25-23.

Valeckova.JPG

VALEČKOVÁ, H. Základy psychologie osobnosti. Studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN978-80-7248-667-0.

Studijní text podává základní přehled témat psychologie osobnosti. Zabývá se vymezením oboru psychologie osobnosti v systému jiných vědních disciplín, vymezuje základní pojem této oblasti psychologie – pojem „Já“, podává přehled teoretických východisek psychologie osobnosti, přibližuje základní typologie osobnosti. V neposlední řadě popisuje strukturu a dynamiku osobnosti. V závěru je uveden přehled zátěžových životních situací a způsoby vyrovnávání se s nimi.

Kusnirova.JPG

KUŠNÍROVÁ, H. Základy psychoterapie. Studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-673-1.

Cílem studijní opory je poskytnout studentům základní přehled trendů psychoterapie, s nimiž se mohou ve své profesní praxi setkat a jejichž pomoci mohou využít pro práci s klienty. Studenti získají základní přehled o základních psychoterapeutických směrech a psychoterapeutických metodách užívaných v praxi.

 

Publikace vydané 
v roce 2010:

hendrych-penologie

HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. Učební texty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1.

Studijní texty Vybrané kapitoly z penologie přinášejí stručný, ale ucelený přehled všeho podstatného, co je důležité k pochopení institutů výkonu trestu, výkonu vazby a zabezpečovací detence. Nechybí zde ani historický exkurz ke kořenům trestání, výklad odborné terminologie užívané při zacházení s vězni, či charakteristika negativních sociálních jevů, které se ve vězeňských zařízeních vyskytují. V textech je rovněž věnována pozornost související problematice institucionálního zabezpečení postpenitenciární péče o propuštěné vězně.

 

janis-cizkova-pruvodce-vs

ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. ml. Stručný průvodce studiem na vysoké škole. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2010. ISBN 978-80-7248-569-7.
Tato publikace se zabývá základními otázkami spojenými se studiem na veřejné vysoké škole. Obsahuje informace o univerzitě, fakultě, kreditním systému, citační normě a bakalářské práci.

Publikace vydané 
v roce 2009:

cizkova-anatomie I ČÍŽKOVÁ, Š. Vybrané kapitoly z funkční anatomie I. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7248-523-9.
Anotace:
První díl funkční anatomie je zaměřen na dělení lékařských věd, základní orientaci na lidském těle, stavbu a funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových soustav. Dále se věnuje několika tělesným systémům - pohybovému, krevnímu a oběhovému včetně mízního.
Skripta si nekladou za cíl postihnout celý rozsah anatomicko-fyziologické problematiky ve vybraných tématech, neboť jsou orientována na posluchače humanitních oborů, zejména v oblasti pomáhajících profesí. Rozsah obsahového zaměření tedy odpovídá potenciálním čtenářům. 
Každá kapitola je doplněna obrázky s popisky, klíčovými slovy a kontrolními otázkami. Skripta umožňují studentům pochopit stavbu a funkce lidského těla ve své jednotě a návaznosti a dávají tak dobrý základ pro celou řadu dalších disciplín, zejména pedagogických a psychologických.

sbornik-2009 HERMANOVÁ, M., JANIŠ, K. ml. (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
Anotace:
Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, řada pedagogicko-psychologická P3, prezentuje příspěvky, jejichž tematická orientace vychází z odborné specializace jednotlivých autorů, kteří na uvedeném pracovišti působí v akademickém roce 2008-09 jako kmenoví pedagogové, nebo tady vyučují externě.
janis-ml-vychova JANIŠ, K. ml. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 82 s. ISBN 978-80-7248-512-3.
Anotace:
Jednotlivé kapitoly pojednávají o vývoji rozličných etap pedagogického vývoje, jednotlivých názorů či pedagogických systémů. Jednotlivá období jsou většinou reprezentována významnými osobnostmi, které ovlivnily výchovu a vzdělávání příslušné doby a někdy dob následujících.

Janis-ml-volny cas JANIŠ, K. ml. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 64 s. ISBN 978-80-7248-530-7.
kalnicka-gender KALNICKÁ, Z. Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity.1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
kalnicky-pedagogika I KALNICKÝ, J. Základy pedagogiky I. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7248-543-7.
detstvi-dospelost-stari ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) Sborník přednášek Ústavu pedagogických a psychologických věd Dětství - dospělost - stáří; Variace na lidský život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-511-6.
quisova-sockom QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7248-551-2.
Publikace vydané
v roce 2008:

rodina-ocima-nasi-doby ČÍŽKOVÁ, Š., ONDŘEJOVÁ, E. (eds.) Sborník příspěvků z konference Rodina očima naší doby. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008. s. 19-20. ISBN 978-80-7248-491-1. ISSN 1803-6163. (vydáno na CD)
Publikace vydané 
v roce 2007:
Slovnik frekventovanych0001.jpg JANIŠ, K., ČÍŽKOVÁ, Š. Slovník frekventovaných pojmů k rodinné a sexuální výchově. Texty k sociální práci. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 59 s. ISBN 978-80-7041-153-7.
Publikace vydané 
v roce 2006:

Obecna didaktika0001.jpg JANIŠ, K. Obecná didaktika - vybraná témata. Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 108 s. ISBN 80-7041-584-3.
janis-ondrejova-didaktika JANIŠ, K., ONDŘEJOVÁ, E. Slovník pojmů z obecné didaktiky. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. ISBN 80-7248-352-8.
kratochvil-jean piaget KRATOCHVÍL, M. Jean Piaget - filosof a psycholog. Uvedení do genetické epistemologie. 1. vyd. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-852-2.
sbornik-2006 ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. Řada pedagogicko-psychologická P2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. ISBN 80-7248-399-4. ISSN 1214-8083.
Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd obsahuje příspěvky z pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, sexuální výchovy, sociální práce a didaktické technologie.
Publikace vydané
v roce 2005:


janis-sexualni vychova
JANIŠ, K. Úvod do sexuální výchovy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2005. ISBN 80-7248-305-6.
Studijní text naznačuje základní trendy v sexuální výchově, vymezuje základní pojmový aparát tohoto typu výchovy a snaží se položit "základ" pro další složky výchovy.
svatos SVATOŠ, T. Sociální a pedagogická komunikace. Teoretická minima a praktické náměty v učitelském studiu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2005. ISBN 80-7248-292-0. 
Skriptum je zaměřeno na rozvoj sociálně komunikativní kompetence studentů učitelských oborů a některých neučitelských oborů sociální povahy. Přibližuje 10 kapitol z oblasti rétory, sociální a pedagogické komunikace, a to nejprve v podobě základních teoretických poznatků, později s praktickými náměty pro komunikační nácvik.
Publikace vydané 
v roce 2004:

sbornik 2004 ONDŘEJOVÁ, E., SVATOŠ, T. (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2004. ISBN 80-7248-256-4. ISSN 1214-8083.
Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd obsahuje příspěvky z pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a psychiatrie.