Ústav pedagogických a psychologických věd

Projekty

 

2017

 • "Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů", řešitelka Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

 

2016

 • Rozvojový projekt Institucionální plán SU IRP 0701/2016 „Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí“, řešitelka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (2016–2018)
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů“, řešitelé Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (2016)
 • Interní soutěž v rámci institucionálního plánu „Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“, spoluřešitelka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (2016–2018
 • Projekt 23/ISIP/2016 "Inovace a aktualizace elektronických kurzů vybraných předmětů", řešitel projektu Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (2016)
 • Projekt IRP 01/2016 "Rozvoj internacionalizace FVP", řešitel doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš (2016–2018)
 • Projekt GAČR 16-01543S "Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmidtta", řešitel Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (2016–2017)

 

2015

 • Rozvojový projekt Institucionální plán SU "Podpora vzniku mezinárodního časopisu", řešitel Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., spoluřešitel Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (2015)
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů“, řešitelé Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (2015)

 

2014

 • Projekt ESF OP VK "Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice" CZ.1.07/1.2.00/47.0009 (2014–2015; za ÚPPV Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D a Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.)
 • Projekt k podpoře akredit. konání ve stud. oboru Edukační péče o seniory "Zdravý životní styl seniorů", řešitel doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD. (2014–2015)
 • Projekt ISIP/07/2014 "Profilace studijního předmětu sociální pedagogika", řešitel Mgr. Kamil Janiš
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT "Inovativní přístupy v rozvoji kompetencí studentů oborů pedagogického zaměření", řešitelé Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (2014)
 • Projekt IGS/4/2014 "Sourozenci dětí s postižením, jejich role a potřeby", řešitel Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

 

2013

 • Projekt IGS/17/2013 "Analýza denní pohybové aktivity dětí od 10 do 13 let v Moravskoslezském kraji ve vztahu k volnočasovým aktivitám a jejich zaměření", řešitel Mgr. Kamil Janiš ml.

 

2012

 • Projekt IP 10/2 "Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik v Opavě", řešitel Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
 • Projekt 01550/2012/RRC Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 "Přednášková činnost, vědecké spolupráce a přenos zkušeností prostřednictvím zahraničních odborníků na Slezské univerzitě v Opavě", spolupracovníci za FVP PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. a Mgr. Darina Caloňová
 • Projekt IGS/30/2012 "Postoje třídních učitelů k programům primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol", řešitelka Mgr. Darina Caloňová

 

2011

 • Projekt IGS/12/2011 "Teorie sociální inkluze po výkonu trestu odnětí svobody", řešitel PhDr. Igor Hendrych
 • Projekt IGS/13/2011 "Způsoby trávení volného času osob v seniorském věku", řešitel Mgr. Kamil Janiš ml.

 

2009

 • Projekt ESF OP VK "Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání", řešitel Mgr. Marta Kolaříková (2009–2012)

 

2008

 • Projekt ESF OP VK "Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou" (2008–2011; ÚPPV spoluřešitel)

 

Akademičtí pracovníci ÚPPV byli řešiteli, spoluřešiteli či členy řešitelského týmu v projektech:

 • Projekt ESF OP VK Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků  ZŠ a SŠ v MSK. CZ.1.07/1.3.05/02.0016
 • Projekt ESF OP VK Cesta ke kvalitě. CZ.1.07/4.1.00/06.0014
 • Projekt ESF OP VK Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením. CZ.1.07/1.3.00/08.0223
 • Projekt ESF OP VK Pedagogika v praxi a umění učit (PVP): Zvyšování atraktivity povolání učitele. CZ.1.07/2.2.00/15.0282
 • Projekt GAČR Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky. P407/11/0696
 • Projekt VEGA Klíma vo vyučovaní přírodovědných predmetov: vytvorenie a implementácia výzkumného nástroja. (SK)
 • Projekt IGA PdF UP 2014021 Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě.
 • Projekt IGA PdF 2015019 Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence.