Ústav pedagogických a psychologických věd

  1. S využitím obsahové analýzy dokumentů charakterizovat současnou podobu přípravy učitelů na vybraných fakultách v předmětné oblasti rizikového chování a jeho prevence.
  2. Kvantitativním výzkumem s využitím dotazníkové metody vlastní konstrukce zjistit relevantní fakta k aktuální připravenosti učitelů základních škol v oblasti rizikového chování a jeho prevenci v Moravskoslezském kraji, a to z pohledu samotných učitelů.
  3. Kvalitativním výzkumem – metodou polostrukturovaného rozhovoru s řediteli škol a se školními metodiky prevence zjistit úroveň spolupráce mezi jednotlivými učiteli v oblasti řešení rizikového chování.
  4. Analyzovat současný stav DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) v předmětné oblasti projektu a dalších subjektů nabízejících vzdělávací certifikované a další kurzy v oblasti rizikového chování a jeho prevence.
  5. Publikovat výsledky výzkumu ve dvou vědeckých monografiích.
  6. Prezentovat výsledky výzkumu na zahraniční a tuzemské konferenci.