TYP STUDIA:

FORMA STUDIA:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

FAKULTA:
OBORY ZÁJMU:
BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
JAZYK VÝUKY:

D

Cílem studia je připravit erudované odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních tkání a parodontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Studium si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. Dentální hygienistka/dentální hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Cílem studia je získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka opravňujícího ke zdravotnickému povolání v souladu s § 17 zákona č. 96/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 39/2005 Sb. v platném znění.

E

Cílem profesně zaměřeného studijního programu je připravit erudované odborníky, kteří se budou aktivně podílet na edukační aktivizaci seniorů, která bude směřovat ke zvyšování kvality života stárnoucí populace, kterou zvláště v podmínkách Moravskoslezského kraje považují jeho zástupci za problematickou a aktuální k řešení. Studijní program má multidisciplinární charakter, který umožňuje získat odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti společenských věd a příbuzných oborů (andragogiky a gerontagogiky, gerontodidaktiky, pedagogiky, psychologie, psychologie zdraví, sociální práce, zdravotnictví ad.). Jako profesní bakalářský studijní program si klade za cíl zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi. Odborné znalosti jsou podporovány efektivními edukačními formami, participačními metodami i prostředky a jsou orientovány zvláště na didaktiku seniorů, praktické aplikace moderního vzdělávání, zájmové volnočasové vzdělávání seniorů, ale také na personální řízení či metody výzkumu. Cílem bakalářského studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i bázi pro kreaci profesních kompetencí v rámci výkonu profese. Multidisciplinární příprava posílí výstupní kompetence absolventa se smyslu vysoké míry adaptibility pro různé pracovní činnosti související s edukačními aktivitami seniorů. Rozvoj studijního programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016?2020.

P

1. Cíle týkající se přímého vztahu ke klientce 1.1 Absolvent/ka bude schopen/a na základě vědomostí a dovedností z porodní asistence, odborné praxe, základních vědních oborů a společenských věd rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí i biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy, dále potřeby fyziologického novorozence. 1.2 Absolvent/ka bude znát zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují. 1.3 Absolvent/ka dokáže kvalifikovaně poskytnout první pomoc. 1.4 Absolvent/ka bude schopen/a použít diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu. 1.5 Absolvent/kabude umět vést samostatně fyziologický porod, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze a poskytnout profesionální péči a podporu ženě během porodu. 1.6 Absolvent/ka bude umět samostatně poskytnout profesionální zdravotní péči a podporu ženě i novorozenci po fyziologickém porodu a v šestinedělí. 1.7 Absolvent/ka bude umět reagovat na zjištěné somatické, psychické, sociální, behaviorální, kognitivní i duchovní problémy klientky. 1.8 Absolvent/ka dokáže rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického průběhu reprodukčního procesu v organismu ženy, zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci. 1.9 Absolvent/ka bude znát modely výchovy k reprodukčnímu zdraví, sexuální výchovy a plánovaného rodičovství. 1.10 Absolvent/ka bude znát fáze procesu poskytování péče v porodní asistenci a umí je využívat v klinické praxi, v komunitním prostředí. 1.11 Absolvent/ka bude mít vědomosti, dovednosti a morální postoje potřebné k realizaci jednotlivých činností a intervencí v porodní asistenci. 2. Cíle týkající se profesního vývoje porodní asistentky 2.1 Absolvent/ka bude dodržovat etické a mravní požadavky profesní činnosti porodní asistentky. 2.2 Absolvent/ka bude uplatňovat empatický profesionální přístup ke klientkám a jejich rodinám. 2.3 Absolvent/ka je bude schopen/a používat všechny druhy a formy účinné komunikace. 2.4 Absolvent/ka bude znát možnosti svého uplatnění v systému poskytované péče o ženu a novorozence a postavení porodní asistentky ve společnosti. 2.5 Absolvent/ka bude znát strukturu zdravotní péče o ženu a novorozence. 2.6 Absolvent/ka bude schopen/a pozitivní sebereflexe a seberealizace. 2.7 Absolvent/ka bude ovládat adaptační i relaxační techniky a základy psychoterapie v kontextu zdravotní péče. 3. Cíle týkající se profesní činnosti porodní asistentky v systému zdravotní péče 3.1 Absolvent/ka bude schopen/a samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, prevenci onemocnění, v péči o těhotnou ženu, rodičku, šestinedělku a novorozence a v péči o ženy. 3.2 Absolvent/ka bude schopen/a obhájit svá rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. 3.3 Absolvent/ka bude znát práva pacientů, matek a dětí, své kompetence i kompetence celého zdravotnického týmu. Bude pracovat dle zásad týmové spolupráce. 3.4 Absolvent/ka bude znát zdravotní a sociální politiku státu a hlavní rysy současných a vývojových trendů zdravotní péče. 3.5 Absolvent/ka bede umět posoudit sociální prostředí, poskytnout kvalifikovanou radu při řešení obtížných životních situací. 3.6 Absolvent/ka bude schopen/a provádět jednotlivé typy prevence oblasti porodní asistence. 3.7 Absolvent/kabude schopen/a provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence (nebo se na ní podílet) a bude schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

S

Profesní bakalářský studijní program je koncipován v souladu se strategickými cíli a prioritami zakotvenými v národních i mezinárodních dokumentech i dlouhodobých záměrech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Studijní program svojí koncepcí reaguje zvláště na společenskou poptávku při prevenci a řešení rizikového chování a potřeby trhu práce. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Cílem programu je příprava odborníků kompetentních pro realizaci primární, sekundární a terciární prevence rizikového chování v rámci pedagogické a sociální a práce s cílovými skupinami v různých institucích i sférách (např. v rámci rezortů školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, spravedlnosti apod.). Multidisciplinarita je patrná ze struktury studijního programu, přičemž propojení jednotlivých oborů a oblastí je vyžadováno a očekáváno jak při realizaci povinných odborných i dobrovolnických praxí podpořených supervizními semináři, tak v seminářích jednotlivých předmětů. Vyučující kladou důraz právě na rozvoj dovedností vidět souvislosti mezi vědními obory v zájmu nalezení vhodného řešení situace klienta.

V

Navazující magisterské studium je profesním studijním programem, který je koncipován v souladu s potřebami trhu práce a který je zaměřen na koordinaci sociální politiky v otázkách sociálního vyloučení a sociálního začleňování a na práci ve veřejné správě, a to jak na úrovni obcí, krajů, tak i státu. Cílem studia je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli profesně zodpovědně připraveni na práci v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Studijní program je multidisciplinárního charakteru, který umožňuje získat teoretické, praktické a metodické kompetence v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Součástí studia je také zvyšování odborných jazykových kompetencí zaměřující se převážně na aktuální zahraniční trendy a výzkumy v předmětné oblasti. Cílem studia je připravit studenty pro řídící, metodickou, koncepční a analytickou práci. Příprava probíhá souběžně doprovázena supervidovanou odbornou praxí a možnostmi přímého kontaktu s odborníky z praxe. Navazující magisterské studium prohlubuje kompetence sociálního pracovníka a úředníka veřejné správy získané v bakalářském studiu, přičemž v rámci obsahu studijního programu je naplněn Minimální standard vzdělávání v sociální práci vytvořený Asociací vzdělavatelů v sociální práci pro akreditaci magisterských navazujících oborů studia sociální práce.
Tento obor patří mezi tzv. regulované nelékařské profese a platí pro něj direktivy Evropské komise (77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1977, dále 81/1057/EHS z roku 1981,89/48/EEC z roku 1989, 92/51 EEC z roku 1992) a doporučení Evropské komise (XV/E/8301/4/94-DE z roku 1984, XV/E/9432/796-DE z roku 1996, XV/E/8391/3/96-DE a XV/E/8481/4/97-DE z roku 1998). Obor připravuje všeobecné sestry, které poskytnou všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických obtížích ať už v nemocnici nebo mimo ně. Pohled na tento obor trochu JINAK
Nalezeno záznamů: 12