Edukační péče o seniory

Charakteristika studijního oboru
Cílem studijního oboru je připravit odborníky, kteří se svými erudovanými aktivitami v oblasti edukace budou aktivně podílet na podporování smysluplného života seniorů, vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a sebeaktualizaci a co nejdelší zachovávání jejich autonomii.

Profil absolventa
Absolvent získá odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti společenských věd a příbuzných oborů (andragogiky, gerontodidaktiky, pedagogiky, obecné a vývojové psychologie: psychologie stárnutí a stáří, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie zdraví, sociální gerontologie, sociologie, práva, sociální práce, zdravotnictví ad.). Odborné znalosti jsou podporovány efektivními edukačními formami, participačními metodami a prostředky a jsou orientovány zvláště na didaktiku seniorů, praktické aplikace moderního vzdělávání, zájmové volno-časové vzdělávání seniorů, ale také na personální řízení či metody sociálního/andragogického výzkumu.

Uplatnitelnost na trhu práce
Studijní obor nabízí široké spektrum uplatnění absolventů - pedagogů pro edukaci seniorů na pracovních pozicích: lektor seniorského vzdělávání, trenér, asistent, konzultant, tvůrce vzdělávacích programů, animátor, vedoucí kurzu U3V nebo A3V, odborný výchovný pracovník. Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v domovech seniorů/důchodců, asociacích a klubech seniorů/důchodců, veřejných univerzitách - zabezpečování U3V, denních stacionářích pro seniory, charitativních organizacích, nestátních neziskových organizacích pro seniory s různým typem postižení, ale i státních a regionálních samosprávných institucích a orgánech (např. úřadech práce) jako edukátor vzdělavatelů seniorů.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 123, studium@fvp.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Absolvování písemné zkoušky zjišťující základní orientaci v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40. Kromě získaného počtu bodů bude u studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Edukační péče o seniory při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení přihlédnuto dále k potvrzené dobrovolnické činnosti v oblasti související se studijním oborem, bližší podmínky jsou zveřejněny pod tímto odkazem https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/974. Od přijímací zkoušky může být upuštěno, bližší podmínky jsou zveřejněny pod následujícími odkazy: https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/975, https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/976.
Počet přijímaných uchazečů
30
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.7.2019
Název programu
Specializace v pedagogice
Název oboru
Edukační péče o seniory
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat