Veřejná správa a sociální politika

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor je založen na znalostech, získaných studiem veřejné správy a anticipační analýzou jejích potřeb, na vyhodnocování efektivnosti uplatňované sociální politiky s mírným přesahem do sociální práce, a na analýze nezbytného zapojení právních předmětů, ekonomie, ale i společenskovědních disciplín, které jsou nezbytnou základnou pro nabytí odpovídajících výstupních kompetencí. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Absolventi jsou připraveni a schopni samostatně posuzovat a vykonávat základní odborné správní, kontrolní, poradenské aj. činnosti, mohou zastávat řídící funkce na úrovní nižšího managementu ve sféře veřejné správy, sociální a regionální politiky. Koncepce studia - teoretické znalosti i praktické dovednosti zakládají návaznost vysokoškolského studia. Absolvent bakalářského programu získaný potenciál může uplatnit v praxi, ale může také pokračovat studiem druhého cyklu navazujícího magisterského studia veřejné správy sociální politiky.

Uplatnitelnost na trhu práce
Profil absolventa oboru umožňuje uplatnění na místech řadových odborných pracovníků nebo referentů, případně na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích veřejné správy i v soukromé sféře na obecní a krajské úrovni. Studenti se mohou uplatnit jako spolutvůrci a koordinátoři sociální politiky. Získané kompetence umožní uplatnění v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení a v úřadech práce, při realizaci místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru a neziskových Nacházejí uplatnění také v územních orgánech státní správy a v soukromém sektoru v obcích a regionech.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 123, studium@fvp.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Sociální politika a sociální práce
Název oboru
Veřejná správa a sociální politika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat