Moderní dějiny střední Evropy

Charakteristika studijního oboru
Studijní program, studijní obor jsou koncipovány v souladu s principem strukturovaného třístupňového vysokoškolského studia a patří k rozvojovým prioritám Slezské univerzity v Opavě. Nabízejí postgraduální vzdělávání absolventům magisterského studia v oblasti historických věd a příbuzných oborů zvláště se zaměřením na dějiny a současnost středoevropských zemí, kteří usilují o prohloubení svých teoretických znalostí a odborných dovedností historického i interdisciplinárního charakteru. Příprava studijního programu, oboru a jejich následná realizace je svěřena Ústavu středoevropských studií Fakulty veřejných politik v Opavě. Jeho kmenoví pracovníci se dlouhodobě a zevrubně věnují ve své badatelské a publikační činnosti problematice českých a československých dějin 20. století ve středo a východoevropském kontextu, zvláště se zaměřením na otázky vývoje postavení národností a národnostních menšin a národnostně smíšených regionů střední Evropy a na dějiny totalitních režimů, politické perzekuce a odškodňování jejich obětí. Svými výzkumy navazují na aktivity Slezského ústavu v Opavě, kde řada z nich dříve působila. Pracovníci ústavu úzce spolupracují s odborníky z dalších pracovišť Fakulty veřejných politik i Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, zejména s Ústavem historických věd. Badatelské kontakty udržuje Ústav středoevropských studií i další pracoviště Fakulty veřejných politik rovněž s řadou vědeckých a univerzitních pracovišť v České republice (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Ústav právních dějin Univerzity Karlovy v Praze ad.), na Slovensku (Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach) a v Polsku (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski w Opolu, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu ad.). V rámci pedagogických a studentských mobilit spolupracují s vysokými školami v Německu, Polsku, Slovensku, Slovinsku ad.

Profil absolventa
Absolventi budou disponovat znalostmi vývoje středoevropských zemí a jejich politických, ústavních a sociálních systémů s akcentem na dobu od sklonku 18. století do současnosti. Získají kompetence, znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vědecké, výzkumné a jiné samostatné tvůrčí práce v oboru při dosažení relativně rozsáhlé adaptibility na pracovní začlenění. Při řešení problémů budou schopni implementovat historické metody a postupy, dokážou uplatnit také interdisciplinární přístupy z jiných společenskovědních disciplín, především politologie a sociologie. Dále budou schopni pracovat na potřebné úrovni s odbornou literaturou a prameny, stejně jako s informačními zdroji rozličného charakteru, analyzovat, vyhodnocovat a komparovat problémy historického vývoje na úrovni regionů, národních států i nadnárodních celků v kontextu mezinárodních vztahů. Rovněž budou disponovat jazykovými kompetencemi ve dvou cizích jazycích a díky zapojení do výuky v průběhu doktorského studia i pedagogickými zkušenostmi.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi mohou najít uplatnění na vysokoškolských či akademických pracovištích a v dalších institucích zaměřujících se na bádání historického, či jiného společenskovědního charakteru. Budou rovněž připraveni k samostatnému působení v diplomatických službách, na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, a to především v oblasti mezinárodních vztahů, přeshraniční spolupráce, aktivit evropských regionů, práce s národnostními menšinami, působení v mezinárodních organizacích i sdruženích i při přípravě a realizaci projektů Evropské unie. Absolvování doktorského studijního programu může být východiskem pro další kvalifikační růst včetně habilitačního řízení a další vědeckou práci v oboru.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 123, studium@fvp.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Návaznost na další studijní programy
Cílem studia je vychovat odborníky na problematiku moderních středoevropských dějin s akcentem na dějiny zemí Visegrádu ve vztahu k Německu a Rusku, kteří budou disponovat teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi s interdisciplinárním přesahem v rámci společenskovědních oborů. V rámci teoreticko-metodologické přípravy bude práce se studenty vedena přednostně s využitím individuálního přístupu s ohledem na jejich konkrétní badatelské zaměření. Důraz bude kladen rovněž na jazyková školení, která umožní studentovi komunikovat a pracovat s informačními zdroji nejméně ve dvou cizích jazycích. Studenti budou vedeni k samostatné výzkumné práci, v jejímž rámci budou uplatňovat stěžejní metody a postupy historického výzkumu s důrazem na analýzu a komparaci klíčových vývojových problémů středoevropského prostoru s cílem objasňovat klíčové události a souvislosti a postihnout hlavní trendy politického, sociálního a národnostního vývoje s přihlédnutím ke globálnímu kontextu. Profil absolventa Absolventi budou disponovat znalostmi vývoje středoevropských zemí a jejich politických, ústavních a sociálních systémů s akcentem na dobu od sklonku 18. století do současnosti. Získají kompetence, znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vědecké, výzkumné a jiné samostatné tvůrčí práce v oboru při dosažení relativně rozsáhlé adaptibility na pracovní začlenění. Při řešení problémů budou schopni implementovat historické metody a postupy, dokážou uplatnit také interdisciplinární přístupy z jiných společenskovědních disciplín, především politologie a sociologie. Dále budou schopni pracovat na potřebné úrovni s odbornou literaturou a prameny, stejně jako s informačními zdroji rozličného charakteru, analyzovat, vyhodnocovat a komparovat problémy historického vývoje na úrovni regionů, národních států i nadnárodních celků v kontextu mezinárodních vztahů. Rovněž budou disponovat jazykovými kompetencemi ve dvou cizích jazycích a díky zapojení do výuky v průběhu doktorského studia i pedagogickými zkušenostmi. Absolventi mohou najít uplatnění na vysokoškolských či akademických pracovištích a v dalších institucích zaměřujících se na bádání historického, či jiného společenskovědního charakteru. Budou rovněž připraveni k samostatnému působení v diplomatických službách, na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, a to především v oblasti mezinárodních vztahů, přeshraniční spolupráce, aktivit evropských regionů, práce s národnostními menšinami, působení v mezinárodních organizacích i sdruženích i při přípravě a realizaci projektů Evropské unie. Absolvování doktorského studijního programu může být východiskem pro další kvalifikační růst včetně habilitačního řízení a další vědeckou práci v oboru.

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Ukončené magisterské studium ve studijním programu Historické vědy, anebo v jiném příbuzném studijním programu, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia; úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky, která ověřuje znalosti z dějin střední Evropy; úspěšná rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup).
Počet přijímaných uchazečů
3
 
(za doktorský studijní program, prezenční i kombinovanou formu studia)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.8.2019
Název programu
Historické vědy
Název oboru
Moderní dějiny střední Evropy
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
4 roky
Maximální délka studia
8 let

Může vás zajímat