Sociální patologie a prevence

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického, sociální práce. V širším rámci jsou sledovány také disciplíny související s právní tématikou, poznatky z oblasti společenských věd, sociální politiky a sociální práce. Důraz je kladen na interdisciplinární pojetí v širších souvislostech. Bakalářský studijní obor respektuje minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám a zaměřuje se na vytváření klíčových kompetencí, tj. širokého profilu absolventa a pracovníka s integrovaným všeobecným a odborným vzděláním. Studium také připravuje absolventy k samostatnému řešení problémů a vykonávání odborných činností (sociální prevence, sociálně právní ochrany, depistáží a sociálních analýz, sociálně právního poradenství, sociální diagnostiky). I když je program v prvé řadě zaměřen na jejich uplatnění v praxi, představuje dostatečné východisko pro další dvouleté navazující magisterské studium. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Cílem studia je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky jak v oblasti pedagogiky, tak sociální práce. Absolventi budou mj. také schopni samostatně posuzovat a ve spolupráci s klientem řešit jeho obtížnou životní situaci, budou umět komunikovat a pracovat s jedinci i skupinami v různé sociální situaci, vykonávat základní poradenské, analytické a plánovací činnosti. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Získané teoretické znalosti i praktické dovednosti vytvářejí základ, umožňující úspěšné pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů podobného zaměření na jiných fakultách v České republice.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi studijního oboru mohou najít a nacházejí široké uplatnění v sociální oblasti, zvláště v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby s postižením, seniory apod. Podle novely zákona č. 206/2009 Sb. je mezi obory vysokoškolského studia, které jsou podmínkou odborné způsobilosti sociálního pracovníka, zařazen nově i obor sociální patologie, což absolventům umožňuje nacházet široké uplatnění na trhu práce.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 123, studium@fvp.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Specializace v pedagogice
Název oboru
Sociální patologie a prevence
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat