Veřejná správa a sociální politika

Charakteristika studijního oboru
Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika studijního programu Sociální politika a sociální práce rozvíjí bakalářský studijní obor Veřejná správa a sociální politika stejného programu, který je akreditován na fakultě. Obor vyváženým způsobem poskytuje poznatky předmětů teoretického a aplikovaného základu, které informují o nových postmoderních vývojových trendech v postupujícím procesu sociální a ekonomické transformace společnosti, jež jsou součástí tzv. "nových rizik", která jsou pozvolna v rámci modernizace sociálního státu řešena v národních rámcích a která jsou spojována se selháním jedince, skupin i komunit a mohou rozdělovat společnost nejenom v důsledku ekonomického vyloučení, ale i na základě genderu, etnicity, kulturní odlišnosti apod. Přínosem studia oboru je perspektiva získání schopnosti samostatné tvůrčí práce v reálném prostředí, schopnosti prosazování koncepčních řešení a odpovídající flexibility a adaptability v rámci měnících se podmínek trhu práce. Studium oboru vede studenta k pochopení významu celoživotního vzdělávání a motivuje jej k dalšímu rozvoji. Profilace studenta na konkrétní zaměření je umožněna využitím modulární výuky závazných předmětů a volitelných předmětů. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Studium je specificky zaměřeno na zprostředkování informací k předcházení sociálnímu vyloučení a k začleňování znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatel do společnosti. Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro řídící metodickou, koncepční a analytickou práci absolventů, která je doplněna o potřebnou cizojazyčnou přípravu, diplomovou praxi, rozvíjí adekvátní úroveň počítačové gramotnosti a dovedností využívat informační a komunikační technologie, které ovlivňují tvorbu a řízení činností v sociální sféře a sociální správě. Profilace studenta na konkrétní zaměření je umožněna využitím modulární výuky a systémem závazných a volitelných předmětů. Absolventi získají také dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu sociálně-ekonomického zaměření.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absovent se uplatní jako profesně zdatný a eticky odpovědný pracovník v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Je způsobilý pro výkon odborných a manažerských profesí v místní a regionální správě a kvalifikovaných profesí sociálních činností jak na střední úrovni, tak na makroúrovni v samosprávě, státní správě, v neziskových organizacích, v organizacích sociální politiky a sociální práce a pro řízení sociální práce a veřejné správy, tj. sociálních pracovníků, pracovníků veřejné správy nebo týmů specialistů, kteří poskytují subjektům, rodinám, skupinám či komunitám pomoc k usnadnění nebo řešení jejich sociální situace.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 123, studium@fvp.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Sociální politika a sociální práce
Název oboru
Veřejná správa a sociální politika
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat