Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného studijního programu. Další informace o oboru naleznete na https://www.slu.cz/math/cz/layout/258

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního programu Matematika, v míře odpovídající akademickému zaměření tohoto programu je vybaven znalostmi základních matematických disciplín, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.

Uplatnitelnost na trhu práce
Na základě získaných znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborných referentů odborů krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Široké uplatnění naleznou taktéž na pozicích odborných pracovníků podniků a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a v dalších oblastech vyžadujících uplatnění matematických a statistických metod při rozhodování a řízení.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
U všech oborů bakalářského studijního programu B1101 Matematika bylo od přijímací zkoušky upuštěno. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané elektronické přihlášky na adrese https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec/.
Počet přijímaných uchazečů
200
 
(za bakalářský studijní program Matematika, všechny studijní obory)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
23.8.2019
Název programu
Matematika
Název oboru
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat