Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 137
E-mail: magdalena.chmelarova (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 11:30 - 12:15, kancelář C-419

E-mailem lze domluvit i jiný termín konzultace

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004: Ph.D. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Manažerská informatika
 • 1981: Ing. Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta strojní a elektrotechnická, obor Automatizované systémy řízení

Profesní odborné školení

 • Datové zdroje a jejich využití v praxi
 • Základy statistiky a vícerozměrná statistika pro analýzu dat v programu SPSS
 • Úvod do GIS, analýza a sdílení dat
 • CSS pro pokročilé

Pedagogická činnost:

 • Moderní informační a komunikační technologie, informační systémy, aplikace pro výzkum, marketing a projektové řízení

Oponentské posudky:

 • Oponentské posudky grantových projektů: 7 posudků na projekty TAČR, 2015.
 • MAJHEROVÁ, J. Modelovanie vo vyučování informatiky ako podpora algoritmizácie a programovania. Disertační práce. Bratislava: Matematický ústav, Slovenská akadémia vied, 2009.

Vědeckovýzkumná činnost:

 • 2014-2015: Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví. Aplikační výzkum agentury TA ČR, registrační číslo TD020048, řešitelka.
 • 2014: Síť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2013-2014: Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013, číslo 02983/2013/RRC, řešitelka dílčího projektu.
 • 2012: Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2012-2013: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, číslo 01548/2012/RRC, spoluřešitelka.
 • 2011: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10_2011_czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.
 • 2010: Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.

Členství a funkce ve vědeckých společnostech, výborech konferencí, odborných komisích a vystoupení na konferencích:

 • 2017: Členka mezinárodního vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference "Aktuálne otázky trvalo udržatelného rozvoja miest a obcí". UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnéj správy, 19. 5. 2017, Košice. Referát: M.Chmelařová - Internet věcí a procesy ve veřejné správě.
 • 2016: Určený garant celostátní soutěže "Ekonomický tým 2016", kterou vyhlašuje MŠMT pro studenty středních škol ekonomických oborů. 6. 12. 2016, Opava.
 • 2016: Mezinárodní vědecká konference "Region a rozvoj společnosti 2016". Sekce 2: Regionální rozvoj a ekonomika. Mendelova univerzita v Brně. 20. října 2016, Brno. Referát: M. Chmelařová - Uplatnění technologií v regionálním kontextu.
 • 2015: Členka vědeckého a programového výboru vědecké konference "Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu". 11. 9. 2015, Opava. Referát: M. Chmelařová - Implicitní přenosy datových struktur a tvorba obsahových map.
 • 2015: International Scientific Conference "Finance and performance of firms in science, education and practice". Session 7: Regional Development. Tomas Bata University in Zlín. 23. až 21. 4. 2015, Zlín. Referát: H. Kolibová, M. Chmelařová - Philanthropy as part of the regional context for social inclusion.
 • 2014: Členka mezinárodního vědeckého a programového výboru mezinárodní vědecké konference "Firemní filantropie v MSK". 13. 6. 2014, Opava. Referát: M. Chmelařová - Networking ve firemní filantropii a dobrovolnictví.
 • 2009-2014: Členka Rady vysokých škol, členka pracovní komise pro informační technologie ve školství a komise pro vnější a zahraniční styky.
 • 2010-2014: Členka Rady CIT Ostravské univerzity v Ostravě.
 • 2013: Členka mezinárodního vědeckého a programového výboru mezinárodní vědecké konference "Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: Habitus seniorů a stěžejní témata aktivního stáří". 7. 6. 2013, Opava. Referát: M. Chmelařová - ICT jako nová šance pro seniory v Moravskoslezském kraji.
 • 2012: Členka mezinárodního vědeckého výboru na konferenci s mezinárodní účastí „Ľudský kapitál a spoločnosť. 5. 10. 2012, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach.
 • 2012: Členka programového výboru mezinárodní vědecké konference "Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity". 9. 12. 2012, Opava.

Publikační činnost:

 • CHMELAŘOVÁ, M. Internet věcí a plánování procesů ve veřejné správě. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky trvalo udržatelného rozvoja miest a obcí. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 71-78. ISBN 978-80-8152-529-2.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Uplatnění technologií v regionálním kontextu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 316-323. ISBN 978-80-7509-459-9.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ H. Philanthropy as Part of the Regional Context for Social Inclusion. Finance and performance of firms in science, education and practice. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, p. 638-652. ISBN 978-80-7454-482-8.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Networking ve firemní filantropii a dobrovolnictví. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s.73-86. ISBN 978-80-7510-053-5.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Digitální prostředí a moderní technologie v životě seniorů v Moravskoslezském kraji. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, s. 46-53. ISBN 978-80-7248-884-1.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Technologies and their impact on the 55+ people’s lifestyle. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Habitus of 55+ People in the Regional Context of the Moravian-Silesian Region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-7248-823-0.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M. Inter-generation solidarity in the care of seniors – alternatives for community planning. Econ’13. Journal of economics, management and business, 2013, p. 61-75. ISSN 1803-3865.
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. The dimension of using the Internet and its service in the light of the research at the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2012, s. 85-99. ISBN 978-80-7248-714-1. (podíl 50 %)
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CHMELAŘOVÁ, M., JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska problematiky společenské podpory aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. In KOLIBOVÁ, H. a kol.  Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 8-16. ISBN 978-80-7248-789-9.
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CHMELAŘOVÁ, M., JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska kultury aktivního stáří v programech měst a obcí Moravskoslezského kraje. In KOLIBOVÁ, H. a kol. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 8-16. ISBN 978-80-7248-789-9.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A, CHMELAŘOVÁ, M. a kol. Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity: IV. ročník mezinárodní vědecké konference, Opava, 9. listopadu 2012: sborník anotací s příspěvky na CD-ROM. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 29 s. CD-ROM s příspěvky. ISBN 978-80-7248-794-3.
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. Dimenze užívání internetu a jeho služeb ve světle výzkumu sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 81- 93. ISBN 978-80-7248-697-7. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. Strategické řízení v oblasti digitalizace Evropy. In: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie [CD-ROM]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 177-187. ISBN 978-80-7248-696-0. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M. Digitalizace veřejné správy v České republice. Verejná správa a spoločnosť. 2011, roč. 12, č. 1, s. 125-129. ISSN 1335-7182.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBA, F. Užití moderních a informačních technologií. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010, s. 127-141. ISBN 978-80-7248-612-0. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBA, F. Moderní komunikace v globální síti. In Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Eds. V. Juříčková a kolektiv. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010, CD-ROM s příspěvky. ISBN 978-80-7248-613-7.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Kvalita života a informační a komunikační technologie. In Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Eds. A. Václavíková, M. Chmelařová. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2009, CD s. 31-34. ISBN 978-80-7248-552-9.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Učíme jinak s ICT? In Informatika v škole a v praxi. Eds. I. Čermák a kolektiv. 1 vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2008, s. 28-36. ISBN 978-80-8084-362-5.
 • CHMELAŘOVÁ, M., TRETEROVÁ, E. Využití aplikace FreeMind v projektovém vyučování. In Informatika v škole a v praxi. 1 vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2007, s. 46-51. ISBN 978-80-8084-222-2.
 • CHMELAŘOVÁ, M. ICT a změna výuky jako motivační prvek. In Informatika v škole a v praxi. 1. vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2006, s. 140-146. ISBN 80-8084-112-8.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Moderní metody práce s talenty v ICT. In Informatika v škole a v praxi. 1. vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2005. s. 109-114. ISBN 80-8084-038-5.

Výzkumné zprávy:

 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji - Specializovaná mapa výsledek TD020048V003. Závěrečná zpráva výsledku projektu TA ČR [on-line] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/msk.html.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Kvalita života v regionu Opava - Specializovaná mapa výsledek TD020048V004. Závěrečná zpráva výsledku projektu TA ČR [on-line] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/opava.html.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví v MSK. Závěrečná výzkumná zpráva pro Moravskoslezský kraj [on-line] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/msk.html.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví v regionu Opava. Závěrečná zpráva pro Opavu [on-line] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/opava.html.

Mezinárodní programy a pedagogické mobility:

 • 2012-2013: Coordinator of Ceepus Network CIII-CZ-0716-01-1213 „Economic, social and political aspects of central Europe“.
 • 2013: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 9. 12. do 13. 12. 2013). Slovenská republika.
 • 2011: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 12. 12. do 16. 12. 2011). Slovenská republika.
 • 2011: Monitorovací / Přípravný pobyt - Soluň (od 24. 9. do 29. 9. 2011). Řecko.
 • 2011: Přednáškový pobyt - Instystut Naukowy – Instytut Slàski w Opolu (od 20. 3. do 25. 3. 2011). Polská republika.
 • 2010: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 28. 11. do 3. 12. 2010). Slovenská republika.
 • 2009: Monitorovací / Přípravný pobyt - University of Primorska, Faculty of Humanities Koper (od 1. 7. do 7. 7. 2009). Slovinsko.

Rozvojové projekty:

 • 2017: Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archívů a jejich vazba na novelu zákona o VŠ se zřetelem k eIDAS. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C6, spoluřešitelka za SU v Opavě.
 • 2016: Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C14, spoluřešitelka za SU v Opavě.
 • 2015: Moderní technologie na podporu inovací ve výuce. Projekt ISIP SU v Opavě, číslo projektu 04/ISIP/2015, řešitelka.
 • 2015: Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů podle dle zákona č. 499/2004 Sb. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C17, řešitelka za SU v Opavě.
 • 2015: Práce s talentovanou mládeží. Projekt MŠMT, IP SU v Opavě, řešitelka.
 • 2013: Praktické multimediální odborné učebny na univerzitě. Projekt FRVŠ č. 378, řešitelka.
 • 2012-2014: Podpora práce s talentovanou mládeží na středních školách. Projekt MŠMT, IRP SU v Opavě, řešitelka.
 • 2012: Výuka podporovaná moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt FRVŠ č. 734, řešitelka.
 • 2011: Mezinárodní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C/39, řešitelka za SU v Opavě.
 • 2011: Pracoviště s digitálními technologiemi pro nácvik praktických dovedností. Projekt FRVŠ 659, řešitelka.
 • 2010-2012: Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Projekt ESF OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0173, řešitelka.
 • 2010: Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C/20, řešitelka za SU v Opavě.
You'll need Skype CreditFree via Skype