Jaké podmínky musí student splňovat

  • Musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na FVP SU v Opavě.
  • Může studovat prezenční, distanční i kombinovanou formu studia.
  • Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být v době výjezdu zapsán do druhého ročníku studia (platí pouze pro studenty bakalářského studia) a během výjezdu nesmí studium přerušit ani ukončit.
  • Délka studijního pobytu může být v rozmezí 3–12 měsíců. Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Jak se přihlásit do programu Erasmus+

  • Začátkem letního semestru probíhají na každém ústavu výběrová řízení, na základě kterých jsou vybrání studenti, kteří v následujícím akademickém roce budou moci vyjet na partnerskou zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus+. Možnosti výjezdu se na každém ústavu liší podle počtu uzavřených bilaterálních smluv. Seznam partnerských univerzit naleznete zde.
  • V případě, že nebudou všechna místa obsazena, bude probíhat náhradní výběrové řízení začátkem zimního semestru (pro výjezdy v letním semestru daného akademického roku).

Po vybrání do programu Erasmus+

  • Pokud je student vybrán pro výjezd v rámci programu Erasmus+, musí vyplnit přihlašovací dokumenty na partnerskou univerzitu (Learning Agreement for Studies = studijní plán, ve kterém si student napíše jaké předměty by chtěl na partnerské univerzitě studovat (seznamy předmětů jsou uvedeny na webových stránkách partnerských univerzit; kredity, které student v zahraničí získá mu budou po návratu uznány), Student Application Form = přihláška, popřípadě žádost o ubytování - záleží na partnerské univerzitě - některé zajišťují ubytování automaticky). Některé univerzity vyžadují i nebo výhradně elektronickou registraci, příp. vyplnění přihlášky. Potřebné informace naleznete pod jednotlivými univerzitami zde.
  • Studijní plán si student sestavuje se svým ústavním koordinátorem, se kterým řeší otázku ekvivalentních předmětů.
  • V případě jakýchkoliv problémů se student může obrátit na koordinátorku programu Erasmus+ (po výběrovém řízení ho bude sama kontaktovat).

Před odjezdem

  • Student vyplní Learning Agreement for Studies - část Before Mobility.
  • Před odjezdem bude studenta kontaktovat partnerská univerzita a poskytne mu potřebné informace ohledně příjezdu, ubytování aj. (doba poslání dokumentů je u každé univerzity individuální).
  • Před odjezdem bude studenta kontaktovat institucionální koordinátorka programu Erasmus+ za účelem vyplnění účastnické smlouvy a vyplacení grantu. Tabulka přidělovaných stipendií dle země pobytu zde.
  • Před odjezdem je student povinen zařídit si pojištění do zahraničí.
  • Je dobré informovat vyučující o nepřítomnosti během semestru.
  • Pokud bude student v době zápisu již v zahraničí, může ho provést online, vytisknout, podepsat a poslat na studijní oddělení.

Po příjezdu do zahraničí

  • Student co nejdříve kontaktuje koordinátora hostitelské univerzity.
  • V případě nutnosti provede změny v Learning Agreementu (formulář Learning agrement - During Mobility) a předá jej koordinátorovi na hostitelské univerzitě. Změny je potřeba provést do 1 měsíce od příjezdu.

Před odjezdem ze zahraničí

Po příjezdu ze zahraničí

  • Student informuje fakultního koordinátora o příjezdu, aby mohl udělat potřebné změny v IS STAG.
  • Do 15ti dnů po příjezdu odevzdá student na referát pro zahraniční vztahy potvrzený Transcript of Records a Confirmation of Erasmus Study Period
  • Na kontaktní e-mail přijde studentovi výzva s odkazem pro online vyplnění závěrečné zprávy z pobytu v databázi Mobility Tool

Dokumenty

Předpisy


Zájemci o účast na mobilitě se mohou přihlásit do výběrového řízení prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou
uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. U fakultního resp. ústavního koordinátora získají také
podrobné informace o možnostech studia a partnerských institucích.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systéme SU můžete využívat následující viceonávody: 

Videonávody