Pravidla ediční činnosti na SU v Opavě a přidělování ISBN/ISSN publikacím vydávaným SU v Opavě jsou stanoveny Směrnicí rektora č. 7/2017 Ediční činnost a přidělování ISBN a ISSN.

Edice neperiodické publikace:

 1. V okamžiku, kdy je publikace připravena k vydání, vyplní žadatel formulář žádosti o ISBN a zajistí schválení a podpis vedoucího pracoviště žadatele. Každá forma vydání téže publikace, tj. tištěná i elektronická, musí mít přidělen svůj vlastní ISBN. Rovněž také jazyková varianta musí mít přidělen svůj ISBN.
 2. Žádost včetně recenzních posudků od dvou externích oponentů (pouze v případě publikace vědeckého charakteru) a publikaci v elektronické formě v PDF-formátu s finálním náhledem příslušné publikace v podobě, v jaké bude vydána postoupí referátu pro ediční činnost.
 3. Referát pro ediční činnost zajistí vyjádření schválení žádosti proděkanem pro vědu a postoupí žádost pověřenému pracovníkovi Archivu SU.
 4. Informaci o přiděleném ISBN sdělí pověřený pracovník archivu žadateli a referátu pro ediční činnost.
 5. Žadatel je povinen v publikaci uvést SU jako vydavatele v následující podobě: © Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, vročení
 6. V každém vydání publikace musí být v tiráži uvedeny následující povinné údaje - viz vzor tiráže. Za uvedení všech povinných údajů o publikaci a správného ISBN v předepsané podobě v tiráži ručí žadatel.
 7. Za převzetí celého nákladu publikace je zodpovědný pracovník referátu pro ediční činnost, který:
 1. provede kontrolu převzatého nákladu publikace,
 2. odebere autorské výtisky a předá je autorům,
 3. vyčlení část nákladu pro reprezentační a výměnné účely; u prodejných publikací to může činit až 10% z celkového nákladu, u neprodejných až 80%, vždy však minimálně pět kusů, přičemž:
 4. zbytek nákladu prodejných publikací předá Univerzitní knihovně SU a postoupí ekonomickému oddělení podklady k jejich zaúčtování; zbytek nákladu neprodejných publikací zavede do příruční evidence a uloží tak, aby byl dostupný pro další využití.