PŘÍKLADY ZPŮSOBŮ CITOVÁNÍ


1. ODKAZOVÁNÍ POMOCÍ tzv. „HARVARDSKÉHO STYLU“

        1.1 PRIMÁRNÍ CITACE
        a) Autorovo jméno je zmíněno přímo v textu
PŘÍKLAD
Podle Vágnerové (2007) patří mezi základní charakteristiku stáří zhoršení zdravotního stavu. 

Uvozovacími výrazy jsou např. „podle“, „analyzoval“, „empiricky prokázal“, „formuloval“, „jak uvádí“, „konstatuje“, „navrhl“, „označuje“, „popisuje“, „předkládá“, „rozlišuje“, „zabývá se“, „upozorňuje“, „z toho vyvozuje“, „zdůrazňuje“, „zmiňuje“ apod.). 
V textu se za příjmení (křestní jméno ani tituly se neuvádějí) do kulaté závorky uvede rok vydání zdrojového dokumentu, pokud se jedná o přímou citaci, pak i číslo strany.

        b) autorovo jméno není přímo v textu uvedeno
PŘÍKLAD
Typickým projevem stáří je zhoršení zdravotního stavu (Vágnerová, 2007).

Odkaz na zdrojový dokument se uvádí na konec parafrázovaného textu do kulaté závorky (autor, rok vydání), v případě přímé citace je v kulaté závorce uvedeno i číslo strany (autor, rok vydání, s. XX).

        c) více autorů v případech ad a) i b)
Pokud jsou dva autoři, uvádějí se oba se spojovníkem „a“, např. (Matějček a Langmeier, 1997) nebo Matějček a Langmeier (1997) uvádějí, že…

Pokud se jedná o zdroj s více než dvěma autory, uvádí se první autor a následuje zkrácený výraz „et al.“ nebo „a kol.“ (nutné si vybrat jeden způsob a ten v celé práci dodržovat), např. Skopalová a kol. (2012) 

        d) autorem je korporace (zpravidla organizace, územní samosprávný celek, obec)
PŘÍKLAD (World Health Organization, 2015)

        e) odkazování na více prací
Pokud se obdobné informace se objevují v dílech různých autorů, kteří se doplňují, v rámci jednoho odstavce je možno uzavřít odkazy na zdroje např. takto: Někteří autoři (Novák, 2008; Kolářová, 2009; Black, 2011) dokazují… 

        1.2 PŘEVZATÁ, SEKUNDÁRNÍ CITACE
Pokud není možno citovat z původního zdroje a autor se odkazuje na jiného autora, ze kterého cituje, potom lze zaznamenat třemi způsoby:

        a) Přímá, doslovná citace ze sekundárního zdroje, který cituje primární zdroj, se zapisuje jako Autor původní (rok vydání, číslo strany), cit. autor citující, rok vydání, strana
PŘÍKLAD:
        -    „opisujeme“ např. z díla Vágnerové (z roku 2011 ze s. 23), která zde doslovně citovala Matějčka (z roku 1997, s. 234), pak se uvádí:  „...jak poznamenává Matějček (1997, s. 234, cit. Vágnerová, 2011, s. 23), „jsou děti z nepodnětného prostředí vystaveny subdeprivaci...“  
          -    Podle Younghusbandové (1992, s. 53, in Hartl, 2012, s. 27) je „… komunitní práce jednou ze tří metod sociální práce, která se zaměřuje zejména na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit jejich sociální potřeby, zvážit nejúčinnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, které jsou k dispozici“.

         b) Přímá (doslovná) citace nepřímé citace ze sekundárního zdroje, při níž opisujeme z díla Vágnerové, která parafrázovala Matějčka, bude s uvozovkami uvedeno např.: „...část autorů se spolu s Matějčkem (1997) domnívá, že děti z málo podnětného prostředí většinou nesou znaky tzv. subdeprivace“ (in Vágnerová, 2011, s. 23)

           c) Nepřímá citace ze sekundárního zdroje, v níž parafrázujeme z Vágnerové (2011), která parafrázovala Matějčka (1997), bude bez uvozovek uvedeno ...děti z nepodnětného prostředí dle Matějčka (1997,  in  Vágnerová,  2011)  jsou vystaveny subdeprivaci... 
DALŠÍ PŘÍKLAD: Pro komunitní práci je charakteristické, že spojuje lidi v komunitě v úsilí o zjištění jejich potřeb a v realizaci nějaké akce či akcí, které by měly vést k jejich naplnění. Tím komunitní práce přispívá ke kvalitě života lidí a umocňuje jejich vliv na procesy, které je ovlivňují (Mayo, 2005, in Zatloukal, 2008).
 

2. PRŮBĚŽNÉ ODKAZOVÁNÍ V TEXTU
Za každým odkazovaným místem v textu se zapisuje číslice (v horním indexu nebo v kulaté závorce na řádce), která se vztahuje k číselně řazeným citacím uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Odkazy jsou umístěny pod čarou, na konci kapitoly, nebo na konci textu stejně jako poznámky 
(tj. vysvětlující, doplňující informace), je však třeba dodržet průběžné číslování – tedy nečíslovat poznámky a odkazy zvlášť, ale společně v jedné číselné řadě. 
Pokud je takto publikace (monografie, příspěvek ve sborníku, článek v odborném periodiku aj.) citována poprvé, je nutné uvést vždy plný záznam podle níže uvedených vzorů bez ISBN. Při dalším odkazování pod čarou na stejnou publikaci lze pak použít tzv. zkrácený záznam (např. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie…, s. 45.). Pokud je na stejnou publikaci odkazováno na téže straně, uvádí se v poznámce pod čarou: Tamtéž, s. 45. Citace v poznámce pod čarou musí vždy uvádět konkrétní stranu.

PŘÍKLAD:
Tak s platností od 1. ledna 1970 byly zvýšeny nízké důchody tvořící jediný zdroj příjmů pro jednotlivce ze 450 na 500 Kč a pro dvojici z 650 na 800 Kč a byl zaveden mateřský příspěvek ve výši 500 Kč zaměstnaným matkám pečujícím o dvě a více dětí, z nichž jedno bylo ve věku do jednoho roku. Tato a v dalších letech realizovaná opatření ve prospěch rodin a mladých manželství měla za cíl také zlepšit

populační situaci.[1]


[1] KALINOVÁ, L. K sociálním dějinám Československa v letech 1969–1989. Praha: Grada, 1999, s. 23.


3. ODKAZ POD TABULKOU NEBO OBRÁZKEM
Tvůrce a rok vydání citovaného informačního zdroje jsou uvedeni pod tabulkou nebo obrázkem ve formě příjmení (rok) a strana, odkud jsou tabulka, obrázek či data převzaty. V případě, že se odkazuje na internetový zdroj, uvádí se i datum stažení. 

PŘÍKLAD:
Tabulka č. 1: Věkové rozložení osob s tělesným postižením

Věková skupina

Muži

Ženy

0-14

13 143

6 934

15-29

17 481

12 018

30-44

19 198

19 246

45-59

46 284

43 231

60-74

78 142

79 481

75+

46 807

118 202

Celkem

221 055

279 112

Zdroj: Výběrové šetření osob se zdravotním postižením [online]. Praha: Český statistický úřad, 2014 [cit. 30. 11. 2016]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20543019/k3_260006-14_1.pdf/4384f318-fcae-4a20-941c-33f10d5a6324?version=1.0.

Tabulka č. 2 Příklad nevhodně vytvořené tabulky pro čtení nevidomých screenreaderem

 

Iva

Eva

Jan

váha

55

70

100

věk

30

25

48

 

 Zdroj: Kimplová, T. a Kolaříková, M. (2014, s. 120)PŘEKLADY PASÁŽÍ Z CIZÍHO JAZYKA
V každé kvalifikační práci je povinné užít alespoň jeden zahraniční zdroj ve světovém jazyce. Není započítáno, pokud má tento zdroj oficiální český překlad. V práci je užit vlastní překlad, který je vždy chápán jako parafráze s odpovídajícím odkazem. Lze v poznámce pod čarou uvést originální znění textu. 
Při citaci ruských zdrojů se doporučuje užití tzv. transliterace do latinky v souladu s platnou normou (ISO 9 transliterace slovanských jazyků). 

VZOR PSANÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ
1. KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE

Tvůrce. Název publikaceVedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.


POZNÁMKY:
Modré údaje v citacích nejsou povinné.
Tvůrce: uvádí se příjmení a buď celé jméno v citačním záznamu nebo jeho zkratka, nutno poté jednotně užívat.
Pokud jsou dva tvůrci, doporučuje se mezi jejich příjmení vložit spojku „a“ (KOLÁŘ, Pavel a Dušan JANÁK). 
Pokud jsou tři a více tvůrců publikace, zkracuje se záznam na jméno prvního tvůrce, za kterým je uvedeno „et al“ nebo „a kol.“ (zkratka by se měla uvádět v celé práci pouze jedna, kterou si autor zvolí)
Vydání: povinné je uvádět, pokud se jedná o jiné, než 1. vydání.

PŘÍKLADY:
HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7. 
JANIŠ, Kamil a Jitka SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5535-9.
PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0932-4.
ŠTREIT, Jindřich, Nina PAVELČÍKOVÁ a Dušan JANÁK. Romské: děti, rodina, výchova, vzdělání = Romane: čhave, fameľija, edukacija, andre. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2015. ISBN 978-80-87975-37-4.

2. PŘÍSPĚVKY V MONOGRAFIÍCH A KAPITOLY V KNIZE

Tvůrce. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikaceVedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.


PŘÍKLADY:
HUŠEK, Petr., Martin STANOEV a Dušan JANÁK. Prosazování regionálních zájmů na celostátní úrovni na případech Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. In: VOMLELA, Lukáš a Petr HUŠEK. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000-2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014, s. 68–87. ISBN 978-80-7510-112-9.
JUŘÍČKOVÁ, Věra. Komparace typických profilů (Moravskoslezan a Čech) v kontextu srovnání světového výzkumu hodnot a výzkumu sociální reality v česko-polském příhraničí ve vybraných tématech. In: KOLIBOVÁ, Helena et al. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 36–46. ISBN 978-80-7248-697-7. 

3. PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

Tvůrce. Název příspěvku. In: EDITOR (ed.) Název sborníkuVedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN (nebo ISSN).

Pokud má sborník editora, uvádí se jeho jméno před název sborníku a uvede se za ním zkratka „ed.“, pokud je více autorů sborníku, uvádí se na shodném místě, jen se do závorky uvede „eds.“

PŘÍKLADY:
HLUBKOVÁ, Zuzana a Lucie SIKOROVÁ. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni 2013. Ružomberok: Verbum, 2013, s. 244–251. ISBN 978-80-561-0061-5.
QUISOVÁ, Silive. Bezdomovci a vzdělávání. In: JANIŠ, Kamil ml. a Magda HERMANOVÁ (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 85-91. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.

4. ČLÁNKY V ČASOPISECH

Tvůrce. Název článku. Název časopisuVedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.


PŘÍKLADY:
QUISOVÁ, Silvie. Jak motivovat bezdomovce závislého na alkoholu ke změně životního stylu? Psychologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3–4, s. 123–135. ISSN 1803-8670. 
JANÁK, Dušan, Jan BEZDĚK a Václav WALACH. Social exclusion under the auspices of the state? Case study of social exclusion, ethnicity and migration in Osoblaha Region. Central European Papers. 2015, roč. 3, č. 1, s. 117–140. ISSN 2336-3312 (Print). ISSN 2336-369X (Online).
CHMELAŘOVÁ, Magdalena. Digitalizace veřejné správy v České republice. Verejná správa a spoločnosť. 2011, roč. 12, č. 1, s. 125–129. ISSN 1335-7182.
VÁCLAVÍKOVÁ, Anna. The Society in the Era of the Membership in the EU on the Example of a Czech-Polish Cross-border Area. Central European Review of Economic Issues. 2011, roč. 20, č. 2, s. 150–157. ISSN 1803-3865.

5. ELEKTRONICKÉ ZDROJE
Online knihy, monografické dokumenty

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování ve formě RRRR-MM-DD]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.


PŘÍKLADY:
BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 2018-05-15]. Dostupné z https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014.
ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 2015-08-05]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf.

Příspěvky v online časopisech/seriálech

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování ve formě RRRR-MM-DD]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

PŘÍKLADY:
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra a Daniel LUTHER. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Roč. 16, č. 2, s. 123–135 [cit. 2018-09-16]. ISSN 1408 032X. Dostupné z: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-OHGILSXZ/1017388c-c14d-4f2c-bdeb-da7ac04619b6/PDF.

Webové stránky/webové sídlo

Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. 

PŘÍKLADY:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha: MZČR, 2010 [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/.
Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2015 [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz. 

6. CITOVÁNÍ ZÁKONŮ A DALŠÍCH LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ
PŘÍKLAD DLE NORMY:
ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: http: //aplikace.mvcr/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244

7. ARCHIVNÍ DOKUMENTY A RUKOPISY
Vždy musí být uveden archiv a archivní fond, např. Zpráva o schůzi spolku Sokol v Hrabůvce 20. 10. 1910. Zemský archiv Opava, fond Policejní ředitelství Moravská Ostrava.
U rukopisů musí být uvedeno, kde jsou uloženy. Např. Soukromá sbírka doc. Kamila Janiše.

8. KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování v novém systému sociálních služeb. Olomouc, 2008. Disertační práce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky. 

9. ZAZNAMENANÝ ROZHOVOR
NOVÁK, Jan. Zvýšená míra agresivity ve společnosti [zvukový záznam]. 5. 3. 2016. Archiv autora.

Pro vyhledávání aktuálních odborných zdrojů doporučujeme využít:
internetový online Souborný katalog Národní knihovny ČR (www.caslin.cz), který u konkrétního zdroje umožňuje v dolní části stránky na odkazu CITACE vygenerovat bibliografický údaj podobný ISO formátu
generátor citací https://www.citacepro.com