Formální náležitosti soutěžních prací
  1. Minimální rozsah soutěžní práce je stanoven na 20 normostran, tj. min. 36 000 znaků včetně mezer, přičemž do stanoveného počtu stran se započítává úvod, vlastní text práce a závěr, nikoli úvodní strany, poznámkový aparát, seznam literatury, zkratek a symbolů, obrázků, tabulek a příloh.
  2. Formální úprava soutěžní práce. V celém textu musí být dodržena jednotná grafická podoba. Práce je tištěna jednostranně na bílý papír formátu A4.

            a)  Soutěžní práce musí být zpracována v textovém procesoru (editoru) a psána patkovým typem písma (doporučeno Times       New Roman). 

           b)  Text musí být oboustranně zarovnán (do bloku), řádkování 1,5, resp. přesně 20 bodů. Mezery mezi odstavci se doporučují 6 bodů. Okraje jsou: vlevo 2,5 cm, vpravo 2,5 cm, nahoře a dole 2,0 cm. Při formátování textu se nevyžaduje dodržování normostrany. 

            c)  Stránky se číslují arabskými číslicemi v zápatí uprostřed. Přílohy se číslují znovu od čísla 1.   

          d)  Velikost písma je pro vlastní text 12 bodů. Kapitoly první úrovně se začínají psát na nový list papíru a velikostí písma 16 bodů (tučně), mohou být i kapitálkami, nepíše se za nimi tečka. Podkapitoly (nadpisy druhé úrovně) se píší velikostí 14 bodů (tučně, malými písmeny). Pokud student užije i třetí úroveň nadpisu (tzv. Oddíl), použije se tučné malé písmo velikosti 12 bodů. Poznámky, resp. poznámky pod čarou, které se píší velikostí 10 bodů a řádkováním 1,0.                  

           e)  V soutěžní práci je třeba uspořádat odborný text do kapitol, podkapitol a oddílů, neužívá se však více než 3 úrovňové členění. Mělo by být dodrženo pravidlo členit text do podkapitol                  a oddílů tehdy, pokud je v minimálním rozsahu jedné strany. Jedna kapitola nesmí mít pouze jednu podkapitolu. Pro číslování kapitol se používá víceúrovňové členění: 

                           1. Název kapitoly

                            1.1 Název podkapitoly

                            1.1.1 Název oddílu

            f)  Úvod, Závěr a Seznam použité literatury se nečíslují jako samostatné kapitoly. 

            g)  Projekt soutěže se předkládá v českém jazyce, přičemž musí být dodržována gramatická pravidla jazyka. 

           h)  Soutěžící musí při tvorbě práce ctít autorskou etiku, respektovat formální, etická a právní pravidla užívání cizích děl. Není přípustné doslovné přebírání celých pasáží z předloh jinak než formou tzv. citování. 
           

        3. Struktura soutěžní práce:
                     -    titulní list (viz příloha 1)
                     -    stručná anotace (představení obsahu práce, cca 5 řádků);
                     -    klíčová slova (5-10 slov či sousloví vystihujících téma, odděleno středníkem);
                     -    obsah je strukturovaný a obsahuje názvy jednotlivých částí práce, kapitol, podkapitol a oddílů s uvedením čísla stránek, kde začínají;
                     -    úvod je vstupem do problematiky, zdůvodnění výběru tématu, stručný popis obsahu práce;
              -   stať práce je vždy členěna na jednotlivé kapitoly a podle potřeby na další dílčí úseky. Důležitá je logika členění, tj. vhodné spojování podkapitol do větších tématických celků, které mají určitou souvislost. Je žádoucí, aby hlavní kapitoly byly rozsahově vyváženy. Je důležité používání relevantních zdrojů a dostatečný počet odkazů; správně vedený vědecký aparát, tedy schopnost využívat odborné zdroje, relevantní pro dané téma práce a adekvátní provázání se zdrojovými tezemi a daty. 
                            Stať práce tvoří:
                                    -    teoretická část
                                    -    praktická část;
                  -    závěr obsahuje výstižné shrnutí hlavních poznatků, které autor formuloval ve stati, na ně navazuje zobecnění (tj. zasazení do širšího rámce, porovnání s obdobnými či příbuznými jevy apod.) a hodnocení dosažených výsledků ve vztahu k cílům práce. V závěru je stručně uvedeno, co bylo zjištěno, co z toho vyplývá, zhodnocení využitelnosti získaných poznatků, případně jejich aplikovatelost pro praxi, případně východiska pro následná výzkumná šetření. Závěr práce se nečísluje pořadovým číslem;
                   -    seznam použitých informačních zdrojů je abecedně uspořádán při respektování legislativních požadavků zákona na ochranu osobních údajů;
                    -    seznam příloh (volitelně),
                    -    přílohy (volitelně).