Bližší informace k fakultní odborné soutěži pro studenty středních škol
A. TEMATICKÉ OBLASTI SOUTĚŽE
        1. Sociální patologie a prevence 
(témata týkající se rizikového chování, kriminality, sociálních dopadů závislostí, prevence, bezpečnosti na internetu, sociální inkluze a exkluze apod.)
        2. Sociální práce 
(témata týkající se náhradní rodinné péče, sociální práce s různými skupinami jedinců s postižením, se seniory, případové konference, dobrovolnictví, transformace sociálních služeb apod.)
        3. Veřejná správa
(témata týkající se správy obcí, vybraných ekonomických oblastí práce úřadů, školských či sociálních institucí, policie, městský strážník, volby do zastupitelstev, místní referenda, přestupky a jejich řešení apod.)
        4. Zdravotnictví
(témata týkající se očkování, prevence vybraných chorob, asistované reprodukce, rizika hormonální antikoncepce, ošetřování pacientů s vybranými zdravotními problémy, dostupnost péče apod.)

B. HARMONOGRAM SOUTĚŽE
             9. 9. 2019                 vyhlášení soutěže
         30. 11. 2019                 ukončení příjmu přihlášek do soutěže
           14. 2. 2020                 odevzdání prací na FVP
19. 2. – 4. 3. 2020                 vypracování posudků 
              6. 3. 2020                 zaslání pozvánky na ústní obhajoby
              3. 4. 2020                 ústní obhajoby, slavnostní vyhodnocení 

C. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE
        • minimální rozsah: 20 NS (NS = normostrana, v českém prostředí dána počtem 1800 znaků včetně mezer a řádků)
        • odevzdat ve 2 tištěných podobách, svázáno kroužkovou vazbou + zaslání elektronické verze
        • zpracovaná práce má vždy dvě části, teoretickou a praktickou
                       •   teoretická část: minimálně třetina celkového rozsahu, text řádně citovat a parafrázovat, použít minimálně 5 odborných zdrojů 
                        •   v praktické části je možno volit:
                                     -    kvalitativní metody (rozhovor, případová studie, autobiografický příběh, analýza odborných materiálů a vytvoření příručky apod.)
                                               -    kvantitativní (dotazníkové šetření, vyhodnotit základní popisnou statistikou, vzorek min. 50 respondentů)
                                               -    informační vzdělávací panel k tématu
                                               -    zpracovaný preventivní program apod.
        • více podrobností je uvedeno v odrážce Formální náležitosti soutěžních prací podávaných v rámci fakultní odborné soutěže pro studenty středních škol.

D. ZPŮSOB HODNOCENÍ ODEVZDANÝCH SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
Hodnocení zaslané práce bude dvoufázové, přičemž soutěžící bude moci získat maximálně 50 bodů:
        • hodnocení tištěné podoby práce 2 nezávislými posuzovateli: každý max. 10 bodů, tj. 20
        • hodnocení ústní obhajoby práce: porota složená z min. 3 členů, max. součet bodů za obhajobu: 30.
V každé oblasti se stanoví pořadí dle součtu bodového hodnocení. 

E. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Přihlášku je třeba vyplnit, podepsat studentem i vedoucím práce a v termínu do 30. 11. 2019 odeslat na adresu: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava s označením STŘEDOŠKOLSKÁ SOUTĚŽ.
Přihláška dostupná zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/1720