Co je to státem nařízená pracovní povinnost

Někteří z Vás v současné době již obdrželi pracovní příkaz hejtmana Moravskoslezského kraje a museli neprodleně nastoupit k plnění pracovní povinnosti. Pro ty z vás, kteří nevědí nic nebo málo o tomto institutu, jsou zde nejdůležitější informace.


-    Vláda na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na území České republiky nouzový stav. Současně s tím vláda přijala další krizová opatření, která mají mj. dopad i na poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení (Usnesení Vlády ČR č. 207/2020, částka 32, s., 830).
-    Na základě tohoto usnesení mají po dobu trvání nouzového stavu studenti VŠ v určených oborech vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
-    V souvislosti s tímto uložila vláda pracovní povinnost studentům v denní formě studia vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a posledních ročníků prezenční formy studia bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra.
-    Kraj si vyžádal seznam studentů, jejichž studijní zaměření odpovídá podmínkám stanoveným vládou, vhodných k výkonu pracovní povinnosti s uvedením místa jejich trvalého pobytu a kontaktními údaji.
-    Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentovi vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.
-    Pracovní povinnosti nepodléhají v souladu s § 32 odst. 2 krizového zákona studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:
-    osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
-    zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.
-    ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.
-    Výjimku studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.
-     Student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.
-    Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).
-    Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu.
-    Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:
-    Za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000,- Kč.
-    Za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.