Druhy mobilit

Výukový pobyt

 • je určen pro pedagogické pracovníky vysokoškolské instituce a umožňuje vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci, která má s FVP SU uzavřenou platnou interinstitucionální smlouvu
 • může se uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně a jakémkoliv státu zapojeném do programu Erasmus+ mimo ČR

Školení

 • je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům vysokých škol na podporu profesního rozvoje formou školení v zahraničí, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží se sídlem v zemích zapojených do programu Erasmus+ mimo ČR. Je-li přijímající institucí vysokoškolská instituce, musí být mezi ní a vysílající institucí uzavřena interinstitucionální smlouva. V případě, že přijímající institucí není vysoká škola, není interinstitucionální smlouva vyžadována. Účast na konferencích není považována za školení.

Jaké podmínky musí pracovník splňovat

Výukový pobyt

  • Musí být akademickým pracovníkem FVP s uzavřenou pracovní smlouvou nebo doktorandem, který má na FVP pracovní poměr na základě pracovní smlouvy na pedagogickou činnost.
  • Na FVP musí vykonávat pedagogickou činnost
  • Může být občanem jakékoliv země
  • Délka pobytu je 2 dny – 2 měsíce, přičemž minimální výuková povinnost je 8 hodin přímé výuky za týden

Školení

 • Musí být pracovníkem FVP na základě pracovního poměru a pracovní smlouvy.
 • Na FVP může vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, administrativní nebo jinou činnost
 • Může být občanem jakékoliv země.
 • Délka školení je 2 dny – 2 měsíce.

Harmonogram

 • Pracovníci jsou k mobilitám vybíráni na základě transparentního výběrového řízení, které organizují jednotlivé součásti fakulty.
 • Fakultní koordinátor programu Erasmus+ (referent zahraničních vztahů FVP) zašle vždy k 30. 4. na jednotlivé součásti FVP žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení výukových pobytů/školení v následujícím akademickém roce. Součásti FVP oznámí výsledky výběrového řízení a odevzdají plán výukových pobytů/školení na referát zahraničních vztahů FVP vždy k 31.5.
 • Veškeré výukové pobyty/školení plánované pro daný akademický rok je nutné uskutečnit vždy do 30.9. Převod do příštího akademického roku není možný.

Před odjezdem

  • Minimálně měsíc před odjezdem pracovník kontaktuje fakultního koordinátora a sdělí mu plánovaný termín výjezdu a seznam přednášek, které by chtěl v rámci své mobility na hostitelské univerzitě přednést, v případě školení pak zašle seznam plánovaných aktivit. Koordinátor zprostředkuje kontakt s hostitelskou univerzitou (na žádost pedagoga).
  • Po odsouhlasení termínu hostitelskou univerzitou koordinátor vyplní program mobility (Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement) a pošle ho pracovníkovi ke kontrole dat a k podpisu. Program musí být podepsán vysílající a přijímající univerzitou před výjezdem pracovníka (podpisy zajistí koordinátor).
  • Na žádost pracovníka koordinátor zajistí ubytování v místě přijímající instituce na dobu mobility a sjedná pracovníkovi cestovní pojištění do zahraničí.
  • Na základě kalkulace zpracované ve spolupráci s pracovníkem zajistí fakultní koordinátor přidělení zálohy institucionálním koordinátorem programu Erasmus+ (referent pro zahraniční styky SU), v jejíž výši bude pedagogovi vyplacena finanční podpora na výukový pobyt v zahraničí. Výše finanční podpory z prostředků programu Erasmus+ se řídí tabulkou výší grantů na pobytové náklady pro aktuální akademický rok a výše cestovného je dána dle vzdálenosti sídla SU a místem konání výukového pobytu a představuje příspěvek na cestu do místa aktivity a zpět.
  • Po přidělení zálohy připraví fakultní koordinátor cestovní příkaz a další potřebné přílohy (žádost o devizové prostředky, žádost o použití vlastního vozidla – příloha č. 1, účastnická smlouva) a zajistí podpis pracovníka, příslušného vedoucího pracovníka a děkana fakulty, poté odešle na oddělení pro vědu a zahraniční styky SU.
  • Pracovník je povinen si před cestou do zahraničí vyzvednout přidělenou zálohu v hotovosti na pokladně SU.
  • Výdaje spojené s cestou vlastním autem lze proplatit pouze do výše ceny jízdenky na vlak 2. třídy, autobus či letenku (nejlevnější varianta). Může být uhrazena pouze jedna jízdenka bez ohledu na počet osob cestujících stejným vozidlem.

Před odjezdem ze zahraničí

  • U koordinátora na hostitelské univerzitě si pracovník vyžádá potvrzení o délce mobility - Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment/Confirmation of Erasmus+ Staff Training

Po příjezdu ze zahraničí

  • Do 10 dnů po příjezdu pracovník odevzdá vyplněný a přímým nadřízeným podepsaný cestovní příkaz, včetně všech dokladů prokazujících vynaložené výdaje.
  • Do 2 týdnů po příjezdu pracovník odevzdá fakultnímu koordinátorovi potvrzení o délce mobility.
  • Prostřednictvím e-mailu, který pracovník uvedl jako kontaktní, je pracovníkovi zaslána žádost o vyplnění závěrečné zprávy z pobytu do databáze na webovém portálu Mobility Tool. Pracovník je povinen závěrečnou zprávu vyplnit do 15 dnů od obdržení e-mailu. E-maily s žádostí o vyplnění zprávy jsou generovány automaticky webovým portálem Mobility Tool na základě registrace mezinárodní mobility do databáze. Za registraci, administraci databáze a kontrolu vyplněných závěrečných zpráv zodpovídá fakultní koordinátor.

Dokumenty: