Edice a redakce

Postup pro vydání publikace prostřednictvím Slezské univerzity v Opavě

 

Směrnice rektora č. 7/2017 Ediční činnost a přidělování ISBN a ISSN

 

Ke stažení:

Evidenční karta titulu

Formulář žádosti o přidělení ISBN/ISSN

Vzor tiráže

Seznamy pro zasílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost

 

Edice neperiodické publikace:

 

  1. V okamžiku, kdy je publikace připravena k vydání, vyplní žadatel formulář žádosti o ISBN a zajsití schválení a podpis vedoucího pracoviště žadatele. Každá forma vydání téže publikace, tj. tištěná i elektronická, musí mít přidělen svůj vlastní ISBN. Rovněž také jazyková varianta musí mít přidělen svůj ISBN.
  2. Žádost včetně recenzních posudků od dvou externích oponentů (pouze v případě publikace vědeckého charakteru) a publikaci v elektronické formě v PDF-formátu s finálním náhledem příslušné publikace v podobě, v jaké bude vydána postoupí Referátu ediční a redakční činnosti.
  3. Referát ediční a redakční činnosti zajistí vyjádřní schválení žádosti proděkanem pro informace a zahraničí a postoupí žádost pověřenému pracovníkovi Arhivu SU.
  4. Informaci o přiděleném ISBN sdělí pověřený pracovník archivu žadateli a referátu ediční a redakční činnosti.
  5. Žadatel je povinen v publikaci uvést SU jako vydavatele v následující podobě: © Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, vročení
  6. V každém vydání publikace musí být v tiráži uvedeny následující povinné údaje - viz vzor tiráže. Za uvedení všech povinných údajů o publikaci a správného ISBN v předepsané podobě v tiráži ručí žadatel.
  7. Za převzetí celého nákladu publikace je zodpovedný pracovník referátu pro ediční a redakční činnosti a exempláře rozdělí následujícím způsobem:

a) odebere autorské výtisky a přdá je autorům,

b) vyčlení část nákladu pro reprezentační a výměnné účely; u prodejných publikací to může činit až 10% z celkového nákladu, u neprodejných až 80%, vždy však minimálně pět kusů, přičemž:

- povinné výtisky pro knihovny - 5 ks - viz seznam pro zaslání povinných výtisků a nabídkovou povinnost

- nabídková povinnost - 17 ks - viz seznam pro zaslání povinných výtisků a nabídkovou povinnost

- archiv SU - 1 ks

- knihovní fond Univerzitní knihovny - 2 ks

c) zbytek nákladu prodejných publikací předá Univerzitní knihovně SU

d) zbytek nákladu neprodejných publikací zavede do příruční evidence