Vzdělávací program celoživotního vzdělávání

„Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele“

(udělena akreditace MŠMT č.j.: MSMT-34462/2019-2-1127)

Cíl kurzu

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, díky kterým budou upevněny a rozšířeny jejich profesní kompetence potřebné v inkluzivním vzdělávání. Pozornost bude věnována zejména kompetencím komunikačním, diagnostickým a didaktickým. Důraz bude kladen na procesy diferenciace a individualizace v inkluzivním vzdělávání, modifikované přístupy, vyučovací a hodnotící metody včetně procesů autoevaluace.

Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava


Konzultační středisko FVP SU, Základní škola V Domcích

V Domcích 488, 541 01 Trutnov


Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo


Časový harmonogram

Organizace výuky je celkově rozvržena do 2 po sobě jdoucích semestrů s celkovou hodinovou dotací 258 hodin realizovaných následovně: 

117 hodin přímé výuky, 

141 hodin nepřímé výuky. 

Přímá výuka bude probíhat formou prezenčních setkání, v rámci kterých se uskuteční přednášky k vybraným tématům dle předem stanoveného harmonogramu výuky.

Výše poplatku

Výše poplatku: 15.000,- Kč

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol:

        6305 - Opava

        6306 - Trutnov

        6307 - Znojmo

Podmínky

  • Pro koho je kurz určen?

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a vychovatele.

  • Podmínky pro přijetí

Doklad o odborné kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti dle Zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dokládáte u zápisu ke studiu).

Podání e-přihlášky, doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 


Příhlášku do kurzů naleznete zde (nutno vybrat místo výuky): https://is.slu.cz/prihlaska/

  • Podmínky pro absolvování

Podmínkou absolvování vzdělávacího programu je splnění požadavků stanovených studijním plánem a úspěšné vykonání závěrečné zkoušky včetně obhájení závěrečné práce. 

Absolvent získá kvalifikaci dle příslušných právních předpisů (viz výše) a bude mu uděleno Osvědčení o absolvování vzdělání v programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na speciální pedagogiku.


Obsah kurzu

  • Obsah kurzu

Vzdělávací program je koncipován jako celoživotního vzdělávání a je sestaven celkem z 11 ucelených povinných předmětů. Studijní plán zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, etopedie a kombinovaných postižení.  

  • Co se naučím?

Kurikulum vzdělávacího programu nabízí účastníkům studia rozšíření profesních kompetencí o teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou potřebné při vykonávání přímé pedagogické činnosti v inkluzivním vzdělávání nebo ve třídě/škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obecné cíle studia tak směřují k podpoře speciálně pedagogických kompetencí a specifické cíle vzdělávání inklinují k podpoře inkluzivních procesů ve výchově a vzdělávání.

Absolventi vzdělávacího programu budou schopni:

- orientovat v současných trendech ve speciální pedagogice a nás a v zahraničí;

- orientovat se ve vývoji postojů a přístupů společnosti k osobám se zdravotním postižením, ve strategických a legislativních dokumentech, garantujících rovné přístupy ve výchově a vzdělávání;

- charakterizovat speciální vzdělávací potřeby, vyplývající z konkrétních druhů zdravotního postižení;

- vysvětlit význam týmové spolupráce při optimalizaci edukačního procesu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

- realizovat vybrané metody a techniky orientační speciálně pedagogické diagnostiky za účelem stanovení návrhu podpůrných opatření;

- prakticky aplikovat individualizované přístupy k dětem/žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ad.


Garant studia: 

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., 

e-mail: eva.zezulkova@fvp.slu.cz


Doporučená literatura a studijní materiály:

Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.


Související dokumenty
7.6.2021Přihláška ke studiu v programu CŽV SPEC PED typu M (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program o, který máte zájem)
7.6.2021
Sylabus kurzu CŽV typu M Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele pro AR 2021/2022