Vzdělávací program celoživotního vzdělávání

„Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele“

(udělena akreditace MŠMT č.j.: MSMT-34462/2019-2-1127)

Cíl kurzu

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti, vědomosti, praktické dovednosti a zručnosti, díky kterým budou moci být ve svých pracovních pedagogických činnostech, pedagogických procesech a mechanizmech spojených s přípravou, s organizací a vedením výchovně vzdělávacích procesů a řízením různorodých pedagogických akcí, stejně tak při nastavení účinné komunikace a realizaci speciálněpedagogického monitoringu, jako i při orientační (speciálně)pedagogické diagnostice nebo při aktivitách spojených s implementací různě uchopených edukačních celků a jejich optimalizaci, a organizaci evaluačních akcí, ve svých pracovních a profesních aktivitách a činnostech v otázkách integrace a inkluze dětí a žáků ve vzdělávání, zdařilejší.

Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava


Konzultační středisko FVP SU, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor


Konzultační středisko FVP SU, Základní škola V Domcích

V Domcích 488, 541 01 Trutnov


Učebny vybavené PC a dataprojektorem (učebny budou upřesněny v rozvrhu)

Časový harmonogram

2 semestry (sobota: 8:05 – 16:20 h):

6 prezenční setkání v 1. semestru (54 h přímá výuka + 99 h nepřímá výuka)

2 prezenční setkání ve 2. semestru (18 h přímá výuka + 42 h nepřímá výuka)

realizace praxe – 2. semestr (45 h)

Výše poplatku

Výše poplatku: 15.000,- Kč

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol:

        6319 - Opava

        6323 - Trutnov

        6331-Tábor 

Podmínky

  • Pro koho je kurz určen?

-    učitelé praktického vyučování

-    učitelé odborného výcviku

-    učitelé mateřských škol

-    vychovatelé

  • Podmínky pro přijetí

Vzdělání ukončené maturitní zkouškou, v případě učitelů odborného výcviku minimálně středoškolské vzdělání ukončené výučním listem a dodání dokladu o vykonávané pedagogické praxi.

Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV 

   + doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Příhlášku do kurzů naleznete zde (nutno vybrat místo výuky): https://czv.slu.cz/oblast/

  • Podmínky pro absolvování

-    Úspěšné absolvování všech součástí příslušného vzdělávacího programu,

-    úspěšné vykonání závěrečné zkoušky z předmětu Speciální pedagogika,

-    úspěšná obhajoba závěrečné práce před ustanovenou komisí,

-    splněním těchto podmínek získá absolvent kvalifikaci dle příslušných právních předpisů a bude mu uděleno Osvědčení o získání této kvalifikace.

Obsah kurzu

  • Obsah kurzu

Koncepce studia vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nabízí ucelené teoretické poznatky, vycházející ze základů speciální pedagogiky, kdy jejich rámec zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko-psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy, včetně praxeologické roviny studované disciplíny. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, etopedie a kombinované postižení. Studujícím, kteří současně pedagogicky působí na pracovištích, jichž se výkon pedagogické profese zahrnuté do názvu vzdělávacího programu dotýká, bude speciálněpedagogická praxe garantem studia na základě předložené požadované dokumentace uznáná.

  • Co se naučím?

Kurikulum vzdělávacího programu nabízí účastníkům studia potřebné teoretické znalosti, vědomosti a žádoucí podporu praktických dovedností a zručností, které zcela jistě uplatní ve své odborné pedagogické práci s dětmi, žáky a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami v systémech předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. Obecné cíle studia tak směřují k podpoře speciálněpedagogických kompetencí a specifické cíle vzdělávání pak inklinují k podpoře integrativních a inkluzivních procesů ve výchově a vzdělávání.

Absolvováním studia budou u jeho absolventů podpořeny, rozvíjeny a prohloubeny profesní speciálněpedagogické kompetence v následujících intervenčních oblastech ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami:

-    pedagogická součinnost při poskytování pedagogicko-psychologického a speciálněpedagogického poradenství,

-    participace při pedagogicko-psychologické a speciálněpedagogické diagnostice,

-    adaptace výchovně vzdělávacích procesů a při optimalizaci jejich podmínek v plánování, při přípravě, při koordinace, při řízení a evaluaci a jiných výchovně vzdělávacích akcích,

-    optimalizace náležitých procesů, mechanizmů, spojených s edukací a učením dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami,

-    řízení výchovy a vzdělávání dětí, žáků a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.

Garant studia: 

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz

Doporučená literatura a studijní materiály:

Studujícím budou poskytnuty distanční studijní texty v plné verzi v elektronické podobě a bude jim zpřístupněno moodle prostředí Slezské univerzity v Opavě, ve kterém budou mít k dispozici doporučenou literaturu ke studiu a jiné studijní materiály, včetně cvičných úkolů a testů.