CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu)

Kurz je zaměřen na přípravu na výkon zaměstnání a je určen všeobecným, praktickým sestrám a zdravotnickým asistentům. Během kurzu jsou posluchači připravováni na provádění ošetřovatelské péče ve všech typech zařízení, kde je zdravotní péče poskytována. Absolvování kurzu může přispět k usnadnění zahájení a dokončení bakalářského studia v případě přijetí ke studiu na FVP SU v Opavě.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU

Absolvent získá předpoklady k uplatnění v rámci aktuálně se měnící struktury a organizace zdravotnických a sociálních služeb v oblastech primární, sekundární i terciární péče o zdraví obyvatelstva zahrnující jednotlivce, rodiny, komunity, ohrožené skupiny, duševně nemocné handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající, apod. Získané teoretické i praktické znalosti může uplatnit ve své praktické činnosti v klinické, popřípadě komunitní praxi, ale i ve vedení a řízení ošetřovatelských týmů, v privátní praxi nebo v agenturách poskytujících služby v oblasti ošetřovatelské péče. Může také působit v oblasti ochrany veřejného zdraví, prevence zdraví a v poradenské činnosti.

CENTRA CŽV

Opava

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 4 semestry, tj. 2 akademické roky. Soustředění budou probíhat v třídenních blocích 5x za semestr.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu B5341 Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra do kombinované formy studia.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % splněných povinností řádného studia, tj. 108 ze 180 kreditů (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

CENA KURZU

Cena kurzu je 20.000,- Kč/ 2 semestry.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • Příjem přihlášek pro akademický rok 2021/2022 ukončen.

Garant kurzu: PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Referent kurzu: Mgr. Veronika Slováček Hagenová

Související dokumenty
15.4.2020Přihláška ke studiu v programu CŽV VŠS
15.4.2020
Sylabus kurzu CŽV bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra pro AR 2020/2021