CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu)

Program poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického, sociální práce. V širším rámci jsou sledovány také disciplíny související s právní tématikou, poznatky z oblasti společenských věd, sociální politiky a sociální práce. Důraz je kladen na interdisciplinární pojetí v širších souvislostech.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU

Cílem studijního oboru je vychovat odborníky, kteří působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Absolvent oboru nejen teoreticky ovládá základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na sociálně patologické jevy, ale také dokáže získané poznatky aplikovat v praxi. Absolventi nacházejí široké uplatnění v oblasti prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence pedagogicko-psychologické poradny, občanská sdružení), dále v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, seniory apod.

CENTRA CŽV

  • Opava
  • Tábor
  • Trutnov

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 4 semestry, tj. 2 akademické roky. Soustředění se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek popř. sobotu.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu Sociální patologie a prevence do kombinované formy studia.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. 108 ze 180 kreditů (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

CENA KURZU

Cena kurzu je 19.000,- Kč/ 2 semestry.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • 31.8.2020 - prodlouženo do 11. 9. 2020 (Trutnov, Tábor)
Související dokumenty
15.4.2020Přihláška ke studiu v programu CŽV SPP
15.4.2020
Sylabus kurzu CŽV bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence pro AR 2020/2021