Motto: „Kritické myšlení nám umožňuje vidět věci mnohem přesněji a přesné pozorování skutečnosti rozvíjí naše kritické myšlení.“

Podnětem pro vytvoření Centra empirických výzkumů (CEV) byla potřeba systematizovat a koordinovat aktivity fakulty v oblasti aplikovaného výzkumu a veřejných zakázek. Myšlenka vytvořit CEV se zrodila na jaře 2013 a oficiálně vzniklo k 1. srpnu 2013 jako určitý pendant stávajících ústavů. Jeho vedením byl pověřen dr. Dušan Janák. V rámci fakulty centrum zajišťuje tři druhy vzájemně propojených činností. Prioritou je vlastní výzkum v oblasti aplikovaného výzkumu a metodologie společenských věd. Na něj navazuje poskytování metodologické supervize pro empirický výzkum ústavům, tj. pomoc při návrhu metodiky, tvorbě projektů i organizaci empirických výzkumů. Třetí oblast představuje výuka metodologických předmětů pro všechny obory fakulty a vytváření potřebných standardů pro kvalifikační práce studentů využívající empirický výzkum.

Cílem CEV je vedle dodržování kvality vědecké práce také zaměření na problémy, jejichž řešení může příznivě ovlivnit rozvoj regionu či řešení celospolečenských problémů. Aplikovaný společensko-vědní výzkum by měl mít přesah k cílům jako je posilování sociální soudržnosti a sociální inkluze, hledání podpory rozvoje periferních mikroregionů či řešení závažných sociálních problémů.  Přínos společenskovědního výzkumu může být právě v uvědomování si vzájemných sítí závislostí, které za danými problémy stojí. V tomto ohledu může být zaměření pracovníků CEV na základní i aplikovaný výzkum přínosem a obě zaměření se mohou vzájemně doplňovat.

V oblasti aplikovaného výzkumu CEV realizoval např. výzkumné zakázky pro Úřad vlády (situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje, studie výchozí situace k založení sociálního podniku na Broumovsku), MAS Rozvoj Krnovska či Statutární město Opavu. Dokončil rozsáhlý výzkumný projekt „Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice.“ Vedle toho se pracovníci centra věnují i oblastem základního výzkumu, ať již formou projektů GA ČR, menších projektů ministerstev nebo v rámci samostatné vědecké práce. Nejčastěji jde o oblasti mající úzký vztah k oborům vyučovaným na Fakultě veřejných politik, kde jednotliví pracovníci také pedagogicky působí. Témata pokrývají oblast vývoje a současného stavu sociální struktury střední Evropy a středoevropského myšlení, oblast sociální politiky a sociální práce a zasahují také do oblasti pedagogických věd.