Celoživotní vzdělávání

Navazující magisterský studijní obor Veřejná správa a sociální politika - kurz celoživotního vzdělávání

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu)

Cílem kurzu navazujícího magisterského studia oboru VSSP je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Studium prohlubuje kompetence sociálního pracovníka nebo pracovníka veřejné správy.
Získané znalosti usnadní absolventům kurzu zahájení a úspěšné dokončení magisterského studia v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Veřejná správa a sociální politika získá studiem způsobilost pro výkon odborných a manažerských profesí v místní a regionální správě a kvalifikovaných profesí sociálních činností jak na střední úrovni, tak na makroúrovni v samosprávě, státní správě, v neziskových organizacích, v organizacích sociální politiky a sociální práce a pro řízení sociální práce a veřejné správy, tj. sociálních pracovníků, pracovníků veřejné správy nebo týmů specialistů, kteří poskytují subjektům, rodinám, skupinám či komunitám pomoc k usnadnění nebo řešení jejich sociální situace. Absolventi nacházejí uplatnění ve službách Policie ČR, celní správy, Vězeňské služby ČR i Probační a mediační služby, mj. u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v soukromém sektoru v regionech.

CENTRA CŽV

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 2 semestry, tj. 1 akademický rok. Soustředění v Táboře a Trutnově se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek, sobotu/neděli. Soustředění v Opavě se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek/sobota.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu s Rozhodnutím děkana o přijímacím řízení pro AR 2018/2019 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu N6731 Sociální politika a sociální práce do kombinované formy studia.

Současně může požádat o prominutí přijímací zkoušky. V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % splněných povinností řádného studia (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

 

CENA KURZU

Cena kurzu je 30.000,- Kč/ 2 semestry.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

31.8.2017

 

 

Související dokumenty
20.4.2017 Přihláška ke studiu v programu CŽV VSSP
20.4.2017 Rozhodnutí děkana k otevření kurzu CŽV VSSP v AR 2017/2018