Celoživotní vzdělávání

Studijní obor Edukační péče o seniory - kurz celoživotního vzdělávání

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu)

Cílem kurzu je zvýšit pravděpodobnost přijetí a úspěšného ukončení bakalářského studia studijního oboru Edukační péče o seniory v kombinované formě studia. Absolventi kurzu získají soubory vědomostí z oblasti společenských věd a příbuzných oborů (pedagogiky, andragogiky, gerontodidaktiky, obecné a vývojové psychologie: psychologie stárnutí a stáří, psychologie osobnosti, sociální psychologie, sociální gerontologie, sociologie ad.). Odborné znalosti jsou podporovány efektivními edukačními formami a prostředky a jsou orientovány na didaktiku seniorů, praktické aplikace moderního vzdělávání, zájmové volno-časové vzdělávání seniorů. Cílem je příprava odborníků, kteří se svými erudovanými aktivitami v oblasti edukace budou podílet na podporování smysluplného života seniorů, vytváření prostoru pro jejich seberealizaci, sebeaktualizaci, autonomie.

CENTRA CŽV

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 4 semestry, tj. 2 akademické roky. Soustředění se budou konat přibližně 2x za měsíc v sobotu a v neděli.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu s Rozhodnutím děkana o přijímacím řízení pro  AR 2019/2020 podat přihlášku k řádnému studiu studijního oboru Edukační péče o seniory do kombinované formy studia. Současně může požádat o prominutí přijímací zkoušky.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. 108 ze 180 kreditů (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

 

CENA KURZU

Cena kurzu je 19.000,- Kč/ 2 semestry.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • 31.8.2017

 

 

Související dokumenty
20.4.2017 Přihláška ke studiu v programu CŽV EPS
20.4.2017 Rozhodnutí děkana k otevření kurzu CŽV EPS v AR 2017/2018