• 0

NOVĚ ZŘÍZENÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ

  • Zlatuše Krpcová
  • 02.03.2020
Dne 24. února 2020 se uskutečnilo první zasedání Výboru pro vzdělávání Romů, jehož předsedou byl jmenován vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Na programu jednání byla kromě otázky jmenování členské základny Výboru a jeho fungování v souladu se statutem a  jednacím řádem rovněž informace z jednání RVZRM a z proběhlých akcí dnes již bývalých členů ukončené činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů. Jeden bod programu se dotýkal agendy novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a byla prezentována dvě základní témata, kterými se Výbor bude zabývat.

Mgr. Červeňáková ve své prezentaci ve věci školního vzdělávání dětí a žáků upozornila na problémy, které se týkají předškolního a základního vzdělávání a načrtla návrhy opatření. V případě předškolního vzdělávání identifikovala problémy v nastavení spádovosti nebo přístupu rodičů. Ve vztahu k základnímu vzdělávání uvedla jako hlavní problém segregaci, nedostatky v inkluzivním vzdělávání a problémy spjaty se sčítáním romských žáků.

Doc. Kaleja jako předseda seznámil přítomné s problémy k fenoménu vysokoškolského vzdělávání, a to zejména se svou reflexi o stavu školské vzdělávací politiky v systému terciárního vzdělávání se zaměřením na uchazeče o studium, na studenty a na studium romistických/romologických základů v různých formách vzdělávání. Objasnil návaznost na Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2030 a další klíčové dokumenty národní úrovně, včetně provázanosti s dokumenty EU a OP VVV/JAK. Zdůraznil a zdůvodnil kategorizaci čtyř oblastí, na které se jeho téma zaměřuje.