Dne 15.12.2022 se uskutečnil Kulatý stůl IV

  • Barbora Hozová
  • 04.01.2023

KULATÝ STŮL IV

TÉMA: Mezirezortní partnerství a spolupráce při upevňování odborných kompetencí speciálních pedagogů v rámci odborných praxí.

V závěru zimního semestru proběhlo na Ústavu speciální pedagogiky FVP SU v pořadí již čtvrté setkání u kulatého stolu s odborníky z praxe. Ve čtvrtek 15.12. 2022 spolu na akademické půdě diskutovali tentokrát zástupci 10 organizací poskytující sociální služby a zástupci statutárního města Opava s členkami Ústavu speciální pedagogiky FVP SU doc. Mgr. Evou Zezulkovou, Ph.D. a Mgr. Kateřinou Janků, Ph.D.

Cílem setkání u Kulatého stolu bylo seznámení s profilem absolventa bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. V této souvislosti byla zdůrazněna potřeba rozšířit odbornou praxi studentů studijního programu Speciální pedagogika nad rámec zařízení rezortu MŠMT. Během odborné praxe v zařízeních spadajících do resortu MPSV mají studenti jedinečnou možnost setkat se s osobami se speciálními potřebami napříč věkovými kategoriemi, poznat a pojmenovat tyto potřeby a osvojovat si zkušenosti erudovaného pracovníka této potřebné pomáhající profese.

Účastníci setkání byli seznámeni s hierarchickou posloupností předmětů odborné praxe ve studijním plánu programu Speciální pedagogika (náslechová, průběžná, souvislá). U jednotlivých typů odborných praxí byla věnována pozornost rozsahu praxe, obsahové náplni praxe, požadavkům na studenta a požadavkům na školitele praxe v konkrétním zařízení a dalším souvisejícím okolnostem. Předměty odborné praxe na sebe navazují, jejich cílem je utváření profesních kompetencí speciálních pedagogů (komunikačních, diagnostických, didaktických) a možnost aplikace teoretických speciálně pedagogických východisek v praxi. V rámci spolupráce se zařízeními poskytujícími sociální služby je proto potřebná účast studentů při vzdělávacích a aktivizačních činnostech, které jsou v rámci vybraných služeb realizovány. Toto téma bylo klíčovým obsahem konstruktivní diskuse, během níž se zástupci organizací vyjadřovali k podmínkám odborné praxe pro studenty speciální pedagogiky. Pozornost byla věnována také počtu studentů a termínům praxí.

Na konkrétních příkladech byly vysvětleny a upřesněny okolnosti související s obsahovým a organizačním zajištěním praxí a objasněna podstata vzájemné spolupráce mezi VŠ a odborníky z praxe. Zástupcům organizací byly dále nastíněny možnosti rozšíření spolupráce s Ústavem speciální pedagogiky zapojením do programu Doučování žáků s riziky školní neúspěšnosti a Volnočasové aktivity. Účastníci setkání projevili zájem o tuto spolupráci, která začne nabývat konkrétní podobu v průběhu nového akademického roku.

Organizátorky setkání v závěru zdůraznily, že bez ochoty a vstřícného přístupu odborníků z praxe by očekávané způsobilosti absolventů studijního programu byly neúplné. Setkání proběhlo v atmosféře partnerské spolupráce plynoucího ze společného zájmu podpořit efektivitu odborných praxí a posílit kompetence absolventů speciální pedagogiky pro výkon praktických činností.

Termín dalšího setkání u kulatého stolu byl předběžně stanoven na červen 2023. Tématem setkání bude evaluace náslechové a průběžné praxe v letním semestru 2023 a příprava odborných praxí pro zimní semestr 2023.

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
vedoucí ústavu speciální pedagogiky