Uskutečnil se kulatý stůl II na téma: " Partnerství a spolupráce při realizaci odborných praxí"

  • Iveta Šupíková
  • 27.01.2022
Ústav speciální pedagogiky zahájil nový kalendářní rok 2022 dalším z řady Kulatých stolů s odborníky z praxe. Setkání u Kulatého stolu proběhlo 19.1.2022 za účasti zástupců 6 základních školy z Opavy a Ostravy (ZŠ Englišova, ZŠ Šrámkova, ZŠ E. Beneše, ZŠ B. Němcové z Opavy, ZŠ Junácká a ZŠ Kosmonautů 15 z Ostravy) a zástupkyně nestátní neziskové organizace Eurotopia Opava, o.p.s. Ústav speciální pedagogiky (ÚSPed) zastupovaly vedoucí ústavu doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 
Hlavním tématem Kulatého stolu byla diskuse o možnostech a obsahu spolupráce se základními školami a nestátními neziskovými organizacemi v rámci odborných praxí studentů bakalářského oboru speciální pedagogika. Program setkání vyplynul jednak z nutnosti blíže představit praxeologický rámec bakalářského oboru speciální pedagogika pedagogům ze základních škol a zástupcům NNO, jednak ze zájmu hledat efektivní formy spolupráce mezi základními školami, nestátními neziskovými organizacemi (dále NNO) a vysokou školou. Problematika vzájemné spolupráce je prioritním tématem inkluzivního vzdělávání a souvisejících podpůrných opatření k vyrovnávání příležitostí ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Účastníci Kulatého stolu v průběhu svých dílčích vstupů hovořili o organizaci školy, sestavě týmu školního poradenského pracoviště, poměru žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou podpůrných opatření a zkušenostech s NNO při doučování žáků, volnočasových aktivitách ad. Zástupkyně ÚSPed představily koncepci a dílčí cíle odborných praxí v rámci studijního plánu profesně zaměřeného bakalářského programu Speciální pedagogika. Účastníci setkání byli seznámeni s cíli, rozsahem, obsahem a očekávanými výstupy odborné praxe náslechové, průběžné a souvislé.  Ve druhé části setkání byla věnována pozornost požadavkům vyučujících předmětů praxe na spolupráci s didaktiky praxe v zařízeních. Probíhala diskuze o využití vhodných prostředků spolupráce za účelem zvýšení kvality budoucích absolventů studijního programu speciální pedagogika.  
Účastníci setkání se shodli na potřebě systematické vzájemné spolupráce v rámci pregraduální přípravy studentů. V poslední části setkání byly formulovány závěry a předběžný termín dalšího setkání byl stanoven na červen 2022. Tématem setkání bude evaluace náslechových a průběžných praxí realizovaných v letním semestru. Průběh setkání provázela tvůrčí atmosféra, vyplývající ze společného zájmu podpořit efektivitu odborných praxí a posílit kompetence speciálních pedagogů pro praxi.


                                                                                                                                                                        Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 
                                                                                                                                                                                             doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.