Informace pro studenty oboru Sociální patologie a prevence

  • Eva Sladká
  • 21.01.2020
Odborná praxe II SPP – pokyny před nástupem na praxi

Student kombinovaného studia (garant odborné praxe – dr. Slováček)

Student, který si chce do LS příslušného akademického roku zapsat předmět Odborná praxe II se musí přihlásit do 17. 1. 2020 pomocí Rozpisu témat v IS SU – NÁVOD ZDE.

 

Student kombinovaného studia vloží název organizace, kde chce praxi vykonávat. Zařízení bude schváleno/zamítnuto garantem odborné praxe. V případě schválení student zašle elektronicky sken SOUHLASU S VYKONÁNÍM ODBORNÉ PRAXE II (originál bude vložen v Deníku praxe) nejpozději do 29. 1. 2020 na e-mail: eva.sladka@fvp.slu.cz.

Studenti kombinované formy studia: 72 hodin/semestr.

 

Student prezenčního studia (garant odborné praxe – dr. Quisová)

Student, který si chce do LS příslušného akademického roku zapsat předmět Odborná praxe II se musí přihlásit do 17. 1. 2020 pomocí Rozpisu témat v IS SU – NÁVOD ZDE.

Studentům prezenční formy studia bude organizace přidělena.

Studenti prezenční formy studia: 72 hodin (max. 6 hodin týdně)

 

Doba konání OP II

Termín výkonu odborné praxe II je od 24. 2. 2020 (pondělí) do 22. 5. 2020 (pátek) – 72 hodin.  

 

Při nedodržení výše uvedených termínů nebude možné na praxi nastoupit.

 

Před nástupem na praxi musí student:

·         být přihlášen k Rozpisu témat v IS SU do 17. 1. 2020,

·         kombinovaného studenta odevzdat formulář „Souhlas s vykonáním odborné praxe IIdo 29. 1. 2020 a

·         odevzdat originál Smlouvy o zabezpečení odborné praxe II, příp. přílohy do 19. 2. 2020.

 

Vhodná zařízení pro OP II

Azylové domy, denní centra pro lidi bez přístřeší, pro matky s dětmi

Dětský domov

Diagnostický ústav

Výchovný ústav

Stacionáře/zařízení pro klienty se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením

Chráněné dílny

Chráněné bydlení

Služby poskytující sociální poradenství (Občanské porady apod.)

Věznice

Dětské centrum (zařízení poskytující sociálně-právní ochranu dětí)

OSPOD

Domovy pro seniory/stacionáře

 

Schváleny nebudou zařízení bez sociální služby, bez možnosti přímé práce s klientem, a zařízení, která spadají pod Odbornou praxi I. (tj. školská zařízení - školy, družiny, nízkoprahová zařízení pro děti apod.)

 

Průvodce odbornou praxí vč. formulářů.