Kulatý stůl k problematice forem a metod, kterými se chtějí učit senioři

  • Viktorie Kovářová
  • 26.11.2019
Dne 14. listopadu 2019 proběhl na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě kulatý stůl – jako netradiční forma efektivní komunikace univerzitních odborníků s odborníky z praxe.
Byl organizován Ústavem pedagogických a psychologických věd s cíli:
        a) obeznámit účastníky s  výstupy  iniciačního anonymního výzkumu (září 2017-říjen 2018) zaměřeného na obsah, formy,  metody, potažmo i další  klíčové determinanty efektivnosti edukačního procesu pro seniory, 
        b) podnítit diskuzi v předmětné oblasti s důrazem na  orientaci, jak by se ve výzkumu v zájmu zefektivňování edukační péče o seniory mohlo a mělo pokračovat, proč, jakým směrem, jakou metodikou.
Kromě akademických pracovníků Ústavu pedagogických a psychologických věd se kulatého stolu zúčastnili ředitelé a vedoucí pracovníci domovů pro seniory, jakož i zástupci oddělení celoživotního učení Slezské univerzity v Opavě i Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, kteří programově realizují edukační aktivity se seniory.
     Úvodem přivítala hosty doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd, zvýraznila význam takového druhu setkání pro obě strany, tedy tak pro akademiky, jako i pro odborníky z praxe.  Následovala prezentace, ve které doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., prof. h. c., garant oboru Edukační péče o seniory, informoval o konkrétních výstupech z iniciačního výzkumu, který vedl. Účastníci se z prezentace dověděli  jaký konkrétní obsah, jaké  formy a metody preferují edukanti-senioři v edukačním procesu, včetně podrobností o výzkumu, počtu a složení respondentů, metodice sběru dat, výzkumných položkách a dalších výstupech, souvisejících s determinanty efektivnosti edukačního procesu se seniory.
Po prezentaci následovala diskuze, která kromě předmětné tematiky uvedené již v názvu akce se obsahem rozšířila i na další zásadní témata, jakým je např. praktické uplatnění absolventů studijního programu Edukační péče pro seniory. V tomto bodu se účastníci shodli, že právě tito absolventi by měli mít uplatnění na pozicích tzv. aktivizátorů v domovech pro seniory a dalších institucích, které provozují i edukační aktivity. Taktéž by se o ně měli zajímat města a obce a najít pro ně kompetentní uplatnění, aby se zefektivnilo vzdělávání i seniorů žijících doma mimo pečovatelské instituce. 
 Za organizátory akce je třeba uvést, že společné setkání umožnilo navázání kontaktů se zúčastněnými institucemi, umožnilo výměnu zkušeností, což kvitovali jak akademici, jakož i odborníci z praxe a v neposlední řadě zdůraznilo potřebu uskutečňování podobně zaměřených výzkumných zjišťování. Současně nebyla opomenuta ani nabídka možnosti studia (nejenom) v jedinečném programu Edukační péče o seniory na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pro pracovníky zúčastněných institucí z praxe.

21. 11. 19   jkalnický