Rozhodnutí děkana č. 4/2021 Odevzdávání tištěné verze kvalifikační práce

  • Viktorie Kovářová
  • 01.04.2021
Bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 4/2021 týkající se odevzdávání tištěné verze kvalifikační práce.
  • V souladu s II. Změnou Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě, článkem 3, odst. 1 jsem rozhodl, že student fakulty nemá povinnost odevzdat pevně svázané tištěné verze kvalifikační práce za účelem jejich uložení v archívu a univerzitní knihovně.
  • Z výše uvedeného důvodu měním znění článku 5, odstavec 2 Směrnice děkana č. 4/2018 k zadávání, vypracování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na Fakultě veřejných politik v Opavě pro státní závěrečné zkoušky v AR 2020/2021 takto: „ Student vloží ve stanoveném termínu pouze elektronickou verzi kvalifikační práce do IS SU (včetně vloženého nepodepsaného Zadání BP/DP od vedoucího pracoviště). Dva výtisky práce přinese student až ke státní závěrečné zkoušce, aby je měli členové komise k dispozici. Tyto výtisky budou studentovi po obhajobě vráceny. Nedodržení termínu odevzdání kvalifikační práce do IS SU má za následek to, že student může svoji kvalifikační práci obhajovat až v nejbližším dalším řádném termínu státních závěrečných zkoušek, následujícím po termínu, u něhož nebylo dodrženo datum odevzdání. “
  • Termíny pro odevzdání kvalifikační práce uvedené v Příloze č. 1 Směrnice děkana č. 1/2021 organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě se nemění.


Úplné znění Rozhodnutí děkana č. 4/2021 ZDE.