Zkušenosti z další zahraniční stáže našich studentů

  • Viktorie Kovářová
  • 11.12.2019
Nejenom vysokoškolským diplomem si lze zvýšit šanci na trhu práce, ale také ještě dalšími benefity, které studium na vysoké škole nabízí. Jedním z nich může být i zahraniční stáž. Možnost poznání jiného prostředí nebo získání nové zkušenosti se může stát jedním z podnětů případného nového zaměstnavatele. Ve své podstatě se jedná o tzv. přidanou hodnotu v rámci vašeho portfolia z praxe. Studenti FVP SU v Opavě mají možnost v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávaní na Slezské univerzitě v Opavě“ navštívit rozličné zahraniční instituce. V zimním semestru navštívila dvojice studentů studijního oboru Veřejná správa a sociální politika Jan Foltýn a Dominika Böhmová město Daruvar, kde absolvovali dvoutýdenní praktickou stáž na institucích veřejné správy v přilehlých obcích..
Chorvatské lázeňské město Daruvar (cca 10 tis. obyvatel) se nachází v severovýchodní části Chorvatska. První historické zmínky o městě sahají až do roku 1663, ale samotná historie místa sahá až do 4. století.  Město Daruvar je také centrem české menšiny – jen tak na okraj – v roce 1922 zde byla otevřena první česká soukromá škola. V současné době je zde Česká základní škola J. A. Komenského, Česká mateřská škola Ferdy mravence, stejně tak jsou na zdejším gymnáziu české třídy. Výhodou uskutečněné stáže v Daruvaru je proto především to, že zde se opravdu studenti nemusí bát rozhovoru s místními, neboť se jedná o jednu z česky mluvících lokalit v Chorvatsku.
Naši studenti měli možnost se jako stážisté podílet na činnosti Českého domu v Končenicích a také pobočky Bjelovarsko-bilogorského županství. Setkali se se zástupci těchto institucí, kteří jim po celou dobu pobytu dělali nejen supervizory odborné stránky jejich praxe, ale stali se také průvodci po regionu a studenti tak mohli zblízka nahlédnout jak do různorodé činnosti obou institucí, tak především poznat životy tamních obyvatel a specifika daného regionu. 
První týden stáže proběhl v obci Končenice, kde se studentům věnoval pročelník obce pan Dalibor Tomašek a studenti tak měli možnost zjistit rozdíly ve fungování samosprávy v České republice a v Chorvatsku. Poznali také místní osady, které k obci náleží, a co všechno samospráva zajišťuje. Studenti navštívili mimo jiné i místní českou školu, kterou je provedl tamní ředitel. „Zjistili jsme mnoho zajímavých věcí, například to, že je škola nadstandardně vybavena, protože je financována jak Chorvatskem, tak i Českou republikou.“, uvedli studenti ve své závěrečné zprávě. „Další zajímavostí pro nás bylo to, že Končenická základní škola má navázaný program Erasmus+ se základní školou ve Valašském Meziříčí. Jedná se projekt, kdy každoročně jezdí dva turnusy dětí z Končenic lyžovat do Beskyd. Chorvatské děti si tak zlepšují svou češtinu, vznikají nová přátelství a v neposlední řadě se chorvatské děti naučí lyžovat, což je pro ně zcela něco nového, protože u nich žádná lyžařská střediska nejsou a jen bohatší rodiny si mohou dovolit jezdit lyžovat do Alp.“ 
Zbývající polovinu pobytu strávili studenti pod supervizí zástupkyně župana pro českou národnostní menšinu, paní Táňou Novotnou Golubičovou a tato část stáže byla zaměřena zejména na seznámení s fungováním místní pobočky županství. Studentům byla zprostředkována také návštěva Svazu Čechů a místní redakce týdeníku Jednota. Na závěr pobytu byli naši studenti hosty v Daruvarském rádiu a setkali s poslancem Chorvatského parlamentu, který zastupuje českou a slovenskou menšinu. 
Možnosti zúčastnit se krátkodobé praxe v zahraničí mohou využít studenti 2. a 3. ročníku bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika, 2. a 3. ročníku Sociální patologie a prevence, 1. a 2. ročníku navazujícího studijního oboru Veřejná správa a sociální politika. Stačí si při registraci předmětů na letní semestr zapsat předmět FVP/FZP01  „Zahraniční praxe“.  Každý účastník praxe bude omluven z řádné výuky v Opavě, budou mu hrazeny náklady na cestu, ubytování a stravu. Po absolvování praxe student zpracuje zprávu z praxe, získá zápočet a 3 kredity. 
V případě zájmu o bližší informace o této aktivitě kontaktujte prosím koordinátorku zahraničních praxí fakulty Mgr. Janu Bortlíkovou z referátu pro zahraniční vztahy, zájemci o pobyty v Chorvatsku se mohou obracet také na Mgr. Andreu Preissovou Krejčí, Ph.D.


doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., Mgr. Jana Bortlíková – referát zahraničních vztahů FVP SU