Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

 • Jana Bortlíková
 • 09.09.2019
Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na výzkumné a výukové pobyty českých akademiků v Izraeli pro rok 2020

Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

 

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu. Kromě IDC Herzliya je také možné najít si tutora na jiné izraelské instituci.

 

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019 pro pobyty na rok 2020.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair

Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině žadatelé odevzdají na referát pro zahraniční vztahy FVP do 15.11.2019.

Podmínky účasti

 • Všichni žadatelé jsou povinni si před podáním přihlášky zajistit akademického tutora svého výzkumného pobytu na IDC Herzliya. Mimo něj je rovněž možné se domluvit i s tutorem z jiné izraelské instituce. Předpokládá se, že akademický tutor bude k dispozici v Izraeli po celou dobu stipendijního pobytu žadatele.
 • Pobyt se může uskutečnit v průběhu kalendářního roku. Délka zahraničního pobytu vychází z potřeb žadatele a jeho výzkumného záměru. Minimální délka je stanovena na 2 týdny, maximální délka činí 3 měsíce. 

Finanční podmínky

 • Finanční a administrativní podpora je po vybrání stipendisty zajištěna přímo IDC Herzliya.
 • Držitel stipendia obdrží paušální částku ve výši 500 USD na týden pobytu.
 • Ubytování je poskytnuto zdarma přímo IDC Herzliya.
 • V rámci programu je plně hrazena jedna cesta z ČR do Izraele a zpět (Úhrada na základě skutečných nákladů. Cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět. Vyžaduje se využití nejlevnějšího způsobu dopravy.)
 • Účastník je povinen zajistit si pojištění a uhradit ostatní cestovní náklady.
 • Výběrová komise má právo krátit délku pobytu dle rozpočtu dostupného na financování programu

Přihláška

 • Žádost může být předložena pouze na formuláři, který najdete v sekci Dokumenty na webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair
 • Žádost (včetně příloh) musí být vyplněna v anglickém jazyce. Součástí přihlášky je i doporučující dopis.
 • Přílohy k přihlášce zahrnují: životopis, vybraná bibliografie autora, osnova kurzu nebo sylabus (v případě žádosti o výukovou činnost), doporučující dopis a potvrzení tutora o garanci pobytu.
 • Minimální délka pobytu v Izraeli je stanovena na 2 týdny, max. délka činí 3 měsíce. Po konzultaci se svým tutorem uvede žadatel ve své přihlášce požadovaný termín pobytu včetně náhradního termínu. Přijímající instituce IDC Herzliya má právo požadovat změnu termínu, je proto dopředu nutno počítat s určitou časovou flexibilitou.
 • Doporučující dopis posílá přímo jeho autor (tj. nikoliv žadatel o pobyt) na e-mailovou adresu koordinátora na CZS.