Akademický rok 2022/2023 z pohledu Referátu zahraničních vztahů

  • Monika Vavrušková
  • 01.08.2023
S koncem akademického roku přichází opět čas bilancovat a zhodnotit rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů fakulty i příležitost vyzdvihnout úspěchy a výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout. Máme upřímnou radost, že po náročném období 2020-2022 se situace nejen plně stabilizovala, ale naopak se nám otevřely nové možnosti rozvoje a další směry spolupráce.

Autorky: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. & Mgr. Jana Bortlíková

Uplynulý akademický rok byl pro nás výzvou a snad i jistým přelomem ve smyslu toho, že v tomto období fakulta na jednu stranu zakončila realizaci několika významných víceletých projektů, ale zároveň jsme navázali řadu nových partnerství na zcela nových platformách a především se významněji zapojili do spolupráce v rámci aliance evropských univerzit STARS EU a zahájili užší spolupráci s jejími členy. V rámci tohoto multilaterálně rozvíjejícího se partnerství bychom chtěli vyzdvihnout zejména iniciativu Ústavu nelékařských zdravotnických studií, jehož ústavní koordinátorka, dr. Skalná, se aktivně zapojila do jedné z pracovních skupin aliance a podílela se na podání projektu strategického partnerství Erasmus+ společně s University of West a Polytechnic in Bragança, který byl podpořen Evropskou Unií a bude realizován v následujícím období 2023–2025. Ve spolupráci se švédským partnerem a Hanze University of Applied Sciences pak zahájili také přípravu Blended Intensive Programme Erasmus+. Spolupráce v rámci STARS EU byla podpořena také setkáním zástupců při příležitosti International week organizovaného OPF SU v dubnu a jak doufáme, bude prohloubena návštěvou paní Rimy Dijkstra, lídrem projektu, na SU v závěru akademického roku. Do budoucna bude rozvoj spolupráce s partnery v rámci STARS EU naší hlavní prioritou a vnímáme ji jako klíčovou pro možnosti internacionalizace a inovativní formát zahraniční spolupráce fakulty. 

Nová partnerství a nové inter-institucionální smlouvy Erasmus+, kterých bylo uzavřeno celkem deset, jsme pak evidovali napříč všemi ústavy:

Se závěrem roku 2022 byla ukončena realizace pětiletého ESF projektu „Rozvoj vzdělávání na SU“, ve kterém jsme v klíčové aktivitě internacionalizace postupně uskutečnili několik mezinárodních konferencí, poslední z nich pak proběhla v listopadu 2022. Dále se uskutečnilo několik informačně-motivačních workshopů k zahraničním mobilitám a podpořili jsme řadu zahraničních terénních praxí studentů. S koncem letního semestru jsme pak uzavřeli také realizaci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (2020-2023), v rámci kterého se uskutečnily celkem skoro dvě desítky zahraničních stáží našich pracovníků, a zároveň jsme k hostování přijali řadu odborníků ze zahraničí. V tomto akademickém roce připomeňme hostování prof. PaedDr. Aleny Kačmárové, PhD., proděkanky pro rozvoj a zahraniční vztahy Filozofické fakulty Prešovské univerzity nebo stáž děkana a tajemníka FVP na University of Roma Tre. Nejvýznamnější mobilitou však byl především výjezd tří pracovníků fakulty a rektora SU na Catholic University of America, který přinesl řadu dalších příležitostí pro rozvoj spolupráce, mobility pracovníků i pedagogů. Na tuto návštěvu jsme pak navázali naším zastoupením na letní škole pořádané římskou pobočkou této americké univerzity.  

Díky prostředkům z Programu na podporu strategického řízení působily na Ústavu speciální pedagogiky v zimním i v letním semestru postupně dvě docentky z Univerzity Komenského v Bratislavě. Kromě této dlouhodobé mobility byly v zimním semestru ze stejného zdroje financovány také tři krátkodobé mobility zahraničních odborníků z Polska a ze Slovenska. V letním semestru jsme pak realizovali aktivity zaměřené na odstraňování bariér mobilit, když došlo ke dvěma společným výjezdům studentů a pedagogů na Slovensko a do Polska s cílem seznámení s destinací mobility. V závěru semestru se pak uskutečnilo pět mobilit pracovníků fakulty na instituce na Slovensku, v Itálii a Belgii. 

Mezi hlavní cíle mezinárodní spolupráce patřila již tradičně podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech, kdy v největší míře využíváme program Erasmus+. Možnosti vycestovat na semestrální studijní pobyt v rámci tohoto programu využilo v zimním semestru celkem 5 studentů, kteří vycestovali na univerzity ve Španělsku, Chorvatsku a na Slovensku, ve většině případů se jednalo o studenty z Ústavu nelékařských zdravotnických studií, v jednom případě pak šlo poprvé o studentku kombinované formy studia z Ústavu veřejné správy a sociální politiky.  Velice nás těší pokračující rostoucí zájem studentů o výjezdy na praktické stáže, kterých vyjelo celkem šest. Dvě třetiny těchto účastníků tvořili studenti studijního programu speciální pedagogika, kteří svou stáž absolvovali ve školských zařízeních v Chorvatsku a v jednom případě na Slovensku. Odbornou praktickou stáž na úřadě v Bratislavě pak absolvovaly v létě také dvě studentky navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika. 

Vynikajících výsledků se podařilo dosáhnout zejména v kategorii přijíždějících studentů, kdy fakulta zaznamenala nejvyšší počet přijatých zahraničních studentů v historii od svého vzniku v roce 2008, když jsme v průběhu roku hostili na fakultě celkem dvanáct studentů. Nejvíce studentů přijelo ze Slovenska (Prešovská univerzita v Prešově, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě), celkem tři studentky přijely ze španělských univerzit v Madridu nebo Valencii, po dvou studentech přijelo z Turecka (Cankiri Karatekin University) a z Itálie (University of Roma Tre), jeden student přijel z univerzity v Opole. 

Příznivý vývoj zájmu našich studentů o výjezdy do zahraničí se projevil ve výběrovém řízení na obsazení studentských mobilit Erasmus+ pro následující akademický rok 2023/2024, kdy jsme zaznamenali rekordní počet přihlášek a očekáváme výjezd celkem 15 studentů na studijní pobyt a 10 studentů na praktickou stáž. Obdobné počty evidujeme také ze strany zahraničních studentů, aktuálně je to 10 přihlášek. 

V kategorii ostatních mobilit realizovala na FVP v rámci stipendijního programu MŠMT „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ svůj dvouměsíční výzkumný pobyt také studentka doktorského studia původem z Gruzie. 

U pedagogických mobilit jsme s potěšením zaznamenali výsledky srovnatelné s předchozím rokem. Naši pedagogové v celkovém počtu 15 výjezdů vyjeli v šesti případech na výukový pobyt, v ostatních případech na školení, a to nejvíce na instituce na Slovensku, dále do Chorvatska, netradičně až třetí v pořadí, společně se Slovinskem, bylo Polsko a nově se objevilo také Švédsko. Ze zahraničí k nám přicestovalo v zimním semestru celkem 5 pracovníků, v letním semestru pak 17 pracovníků z partnerských univerzit v Polsku, na Slovensku a v jednom případě v Turecku. 

Pozitivně kvitujeme aktivnější zapojení fakulty do programu CEEPUS, čímž jsme rozšířili možnost zahraničních výjezdů pro pedagogy i pro studenty.  Pokračovalo partnerství fakulty v projektu sítě „Regional Development Network (REDENE)“ a nově také v projektu sítě „Border and Regional Studies Network“. V rámci této sítě absolvovali dva akademičtí pracovníci FVP krátkodobé mobility na univerzitách v Polsku a jedna vyučující realizovala měsíční stáž na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, odkud na FVP přijeli celkem dva akademičtí pracovníci a dva studenti. V letním semestru pak vyjely na měsíční pobyt dvě studentky na Slovensko a jedna do Polska, stejných výsledků jsme dosáhli i recipročně.

Do dalšího akademického roku přejeme všem akademikům a studentům naší fakulty hodně odborných, zajímavých a přínosných zážitků a zkušeností spojených se zahraničními partnery!