Ohlédnutí za zahraniční spoluprací v uplynulém akademickém roce

  • Viktorie Kovářová
  • 15.07.2022
Rozvoj zahraniční spolupráce a mezinárodních vztahů Fakulty veřejných politik v akademickém roce 2021/2022 můžeme nadějně označit za pozitivní a uspokojující, a vzhledem ke kvalitativním fakultním ukazatelům také za přínosný a důležitý.

Pozitivní vývoj, ze kterého máme upřímnou radost, předznamenala zvláště stabilizace situace týkající se obnovených možností cestovat po více než dvouleté pauze, a tím také narůstající zájem o zahraniční mobility jak ze strany studentů, tak akademických pracovníků. Zatímco počátek akademického roku byl ještě do jisté míry poznamenán protiepidemickými opatřeními, ve druhé polovině roku jsme již zaznamenali zvýšenou aktivitu akademické obce a v rámci rozvoje mezinárodních vztahů fakulty se nám podařilo navázat řadu nových partnerství a výrazněji realizovat projekty mezinárodní spolupráce. Zájem ze strany zahraničních partnerů o mobility byl natolik významný, že jsme v počtech zahraničních mobilit a realizace stáží dokonce přesáhli „předcovidovou“ úroveň.

Většina našich zahraničních mobilit je zaštítěna programem Erasmus+, který v tomto roce vstoupil do svého nového programového období (2021-2028), což s sebou do mezinárodních vztahů fakulty přineslo celou řadu změn a novinek, jak ve formě (virtuální či blended mobilita), tak v realizování mobilit (podpora možností ekologického cestování, podpora studentů se specifickými potřebami ad.). Jedním z pilířů nového programu Erasmus+ se stala digitalizace administrativních procesů. V této souvislosti jsme implementovali mobilitní systém pro kompletní a výhradně elektronickou evidenci všech typů studentských i akademických mobilit (mobility.slu.cz). Věříme, že zjednodušení těchto procesů urychlí přípravu a administrování všech zahraničních cest a podpoří a motivuje naše nové zájemce.

Nezbytná revize inter-institucionálních smluv Erasmus+, na které se podílely naše ústavy, podpořila nejen stávající dlouhodobé kooperace, ale rovněž navazování nových partnerství s řadou zahraničních univerzit. 

  • Ústav nelékařských zdravotnických studií uzavřel novou interinstitucionální smlouvu s University of Prešov a navázal spolupráci s University of Milano.
  • Ústav speciální pedagogiky, který vznikl až v závěru loňského akademického roku, navázal multilaterální spolupráci s University of Physical Education in Krakow, University of Lleida, University of Valencia, Kaunas University of Applied Sciences, University of Evora a Comenius University in Bratislava.
  • Ústav pedagogických a psychologických věd rovněž začal spolupracovat s Jan Dlugosz University in Czestochowa a nově také s University of Granada. 


Kromě rozvíjející se spolupráce na platformě mobilitních programů, a to ve všech jejich rovinách, probíhá úspěšná kooperace v rámci mezinárodních projektů, vědeckovýzkumné i publikační činnosti. Jako příklady této multilaterální spolupráce připomeňme především stále pevnější partnerství s University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava a s Jan Dlugosz University in Czestochowa

V rámci mobilit pedagogů nás nesmírně potěšila skutečnost, že se fakultě podařilo efektivně využít finanční prostředky i z několika rozvojových projektů, což umožnilo realizovat výjezdy a příjezdy i v jiných formátech, než které nabízí program Erasmus+, a přispěly tak k progresivnějšímu rozvoji mezinárodních vztahů jednotlivých ústavů i fakulty jako celku. Z realizovaných projektů má významný dopad projekt Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II, v rámci kterého byly realizovány tři dlouhodobé stáže zahraničních odborníků u nás a jedna naše tříměsíční stáž v Polsku:

- dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. z Jan Dlugosz University in Czestochowa, která participovala na aktivitách Ústavu pedagogických a psychologických věd

- dr Piotr Opioła z University of Opole a Prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka d. Trawkowska z Adam Mickiewicz University in Poznan, kteří oba působili na Ústavu veřejné správy a sociální politiky

- Mgr. Petr Slováček, Ph.D. z Ústavu pedagogických a psychologických věd, který byl přijat na University of Opole.

Pokud jde o další projekty, vyzdvihujeme kupříkladu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě. Odbornou stáž díky němu mohlo absolvovat na univerzitách v Portugalsku, Španělsku, Slovensku, Polsku a Německu již celkem 10 akademických pracovníků a 4 neakademičtí pracovníci. K hostování jsme pak přijali celkem čtyři pracovníky z univerzit v Polsku, Německu, Slovensku a Chorvatsku.

S potěšením jsme mohli v zimním semestru přivítat na pozici hostujícího profesora Ústavu speciální pedagogiky doc. Mgr. Tatianu Dubayovou, PhD. z Prešovské univerzity v Prešově. 

Počty realizovaných pedagogických mobilit Erasmus+ nás velmi pozitivně překvapily, a to především v kategorii příjezdů, kde jsme zaznamenali značný nárůst oproti předchozím letům. Ze zahraničí k nám přicestovalo v průběhu celého akademického roku celkem 29 zahraničních odborníků, v zimním semestru to bylo 12 pracovníků, v letním semestru pak 17 pracovníků, především z polských a slovenských univerzit, ale také z Maďarska či Turecka. Výjezdy našich pracovníků byly realizovány v celkovém počtu 13 mobilit, 5 pracovníků realizovalo školení a 7 pedagogů vyjelo na výukový pobyt. 

Dlouhodobě je fakulta zapojena také do realizace projektů dvou sítí programu CEEPUS, přičemž také z tohoto programu byl podpořen jeden virtuální a jeden fyzický výjezd akademiků, a to do Polska a do Maďarska. 

Máme velkou radost z našich šesti studentů, kteří úspěšně vycestovali v zimním semestru na univerzity ve slovinské Ljubljani, v lotyšské Rize a ve španělské Valencii. V letním semestru si studenti za cílovou destinaci vybrali ve dvou případech opět Valencii a německý Coburg. V kategorii přijíždějících studentů jsme na fakultě přijali jednoho studenta z Terstu a dvě studentky z Madridu.

Velmi kladně kvitujeme zájem studentů profesních studijních programů absolvovat v zahraniční odbornou praktickou stáž či krátkodobou odbornou praxi. Hned v prvních měsících akademického roku absolvovali čtyři studenti programu Veřejná správa a sociální práce dvoutýdenní praxi  na úřadech v chorvatském Daruvaru. Následně pak celkem osm studentů pedagogických oborů realizovalo obdobnou praxi ve stejné destinaci v České škole J. A. Komenského v Daruvaru, České mateřské škole Ferdy Mravence v Daruvaru a  České základní škole Josefa Růžičky v Končenicích. V samotném závěru akademického roku pak vycestovala jedna studentka na dvouměsíční praktickou stáž Erasmus+ do Portugalska. 

Trend rostoucího zájmu studentů o výjezdy do zahraničí se projevil rovněž ve výběrovém řízení na obsazení studentských mobilit Erasmus+ pro následující akademický rok 2022/2023, do kterého se přihlásili studenti napříč všemi studijními programy fakulty a poprvé také studenti kombinovaného studia. 


Do dalšího akademického roku přejeme všem akademikům a studentům naší fakulty hodně odborných, zajímavých a přínosných zážitků a zkušeností spojených se zahraničními partnery!