vyhlášení veřejných soutěží GAČR 2019

  • Nikol Maďová
  • 25.02.2019
Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu řešení projektů s počátkem řešení od 1. 1. 2020. Jedná se o projekty v oblasti základního výzkumu a to v těchto kategoriích – standardní, mezinárodní, juniorské a EXPRO.

Obecné podmínky pro podávání návrhů projektů:

1.       Předpokládaná doba řešení projektu je 3 roky – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 nebo 2022.

2.       Jedna osoba se může účastnit nejvýše jednoho projektu jako navrhovatel a nejvýše jednoho projektu jako spolunavrhovatel.

3.       Pokud se navrhovatel či spolunavrhovatel standardního projektu účastní v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO, může se v případě úspěchu v obou soutěžích podílet pouze na řešení EXPRO nebo pouze na řešení standardních projektů GA ČR (v roli řešitele nebo spoluřešitele). Toto ustanovení se obdobně použije i v případě úspěchu v soutěži na podporu mezinárodních, popřípadě juniorských projektů.

4.       Součet všech pracovních úvazků na řešení všech projektů GAČR nesmí být u jednoho zaměstnance větší než 1,0.

5.       V rámci plánování osobních nákladů ODMĚNY NEJSOU SOUČÁSTÍ MZDY.

6.       Návrh projektu se vytváří ve webové aplikaci dostupné na gacr.cz. (Poté, co vedení FVP schválí Fakultní list projektového záměru).

7.       Finální verze návrhu projektu je soubor v pdf vygenerovaný aplikací, který nesmí být nijak změněn ani přejmenován – názvem souboru je číslo vygenerované aplikací!

-----------------------------------------------------------------------------

Další informace k jednotlivým kategoriím projektů:

STANDARDNÍ PROJEKTY

·      Jedná se o pokročilé vědecké projekty s potenciálem dosažení výsledků mezinárodního významu. Tato skupina projektů podporuje špičku vědecké základny v ČR napříč vědními obory a představuje stěžejní podporu pro špičkové vědecké týmy.

·      Režijní náklady mohou tvořit maximálně 25% z poskytnuté dotace na celkové uznané osobní a věcné náklady.

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Veřejná soutěž je vyhlášena na základě smlouvy o spolupráci s partnerskou grantovou agenturou. Partnerskými agenturami jsou:

1.    Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG);

2.    Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan;

3.    National Research Foundation of Korea (NRF);

4.    Russian Foundation for Basic Research(RFBR);

5.    São Paulo Research Foundation (FAPESP).

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/

 

JUNIORSKÉ PROJEKTY

·      Navrhovatelem je pracovník,  u kterého v roce podání návrhu projektu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do tohoto limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na mateřské a rodičovské dovolené ani doba pracovní neschopnosti).

·      Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.

·      Osoba, která vystupuje v roli řešitele či spoluřešitele již řešeného projektu na podporu excelence v základním výzkumu podporovaného GA ČR, nemůže být navrhovatelem projektu podaného v rámci této soutěže. Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více juniorských projektech.

·      Řešitelský  tým  je  kromě  navrhovatele  tvořen  ještě  nejméně  dvěma  odbornými spolupracovníky, jejichž životopisy, jsou-li v okamžiku podání návrhu známi, se přikládají do přílohy podle článku 3.2. odst. (16) písm. g) zadávací dokumentace. Odborným spolupracovníkem může být pouze pracovník, který v roce podání projektu dosáhl nejvýše 35 let! Odborný spolupracovník musí být zaměstnancem uchazeče nebo se jím po udělení podpory musí stát.

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne- souteze-juniorske-projekty-3/

 

EXPRO – grantové projekty excelence v základním výzkumu

·        EXPRO je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu, jehož cíle a způsob řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel sám v návrhu projektu.

·        Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku. Pro podání návrhu je nutnou podmínkou, aby navrhovatel byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a byl autorem (spoluautorem) recentních špičkových publikací s prokazatelným vysokým ohlasem v mezinárodní vědecké komunitě. Hodnotí se rovněž předchozí působení navrhovatele jako hlavního řešitele projektu, poskytnutého národním či nadnárodním poskytovatelem.

·        Režijní náklady mohou tvořit maximálně 20% z poskytnuté dotace na celkové uznané osobní a věcné náklady.

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/

-----------------------------------------------------------------

Fakultní termín pro doručení Fakultního listu projektového záměru na referát pro vědu a spolupráci s praxí je stanoven na pátek 15. 3. 2019.

Dovoluji si Vás upozornit na platnost Metodického pokynu děkana č. 3/2018 k podávání, realizaci a monitorování projektů, který je nutno dodržovat.