Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu Sigma

 • Viktorie Kovářová
 • 01.03.2023
Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu Sigma - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) . Program SIGMA navazuje na aktivity programu ÉTA. Tato veřejná soutěž je vyhlášena v dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3), jehož cílem je zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.
Základní informace k návrhům projektu:
 
 1. Termín zahájení řešení projektu – červen – září 2023.
 2. Termín ukončení řešení projektu – nejpozději listopad 2026.
 3. Doba řešení projektu – maximálně 42 měsíců.
 4. Maximální výše podpory na jeden projekt – 12 mil. Kč.
 5. Maximální míra podpory projektu – 80 % celkových uznaných nákladů.
 6. Minimální spoluúčast součásti na celkových uznaných nákladech – 20 % celkových uznaných nákladů!
 7. Nepřímé náklady (režie) vykazované metodou flat rate mohou tvořit max. 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.
 8. Návrh projektu se předkládá v českém jazyce a musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti.
 9. Každý návrh projektu musí naplnit právě jedno hlavní téma a dále jedno podtéma ze zvoleného hlavního tématu.
 
Témata a podtémata jsou.

1. Odolnost společnosti
 • Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií
 • Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občana v demokratickou společnost
 • Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky
 • Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám
 • Cirkulární ekonomika - celospolečenské souvislosti
2. Vzdělávání a uplatnění
 •  Digitální vzdělávání
 • Otevření IT oborů ženám
 • Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol
 • Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase
3. Udržitelnost
 • Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities
 • Bioekonomika
 • Progresivní design
 • Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
 • Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba
 • Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech

        10. V každém návrhu projektu musí být právě jeden aplikační garant se sídlem v České republice.
Interní aplikační garant = uchazeč, který současně vykonává roli aplikačního garanta.
Externí aplikační garant = výzkumná organizace, územní samosprávný celek, organizační složka státu, jiná právnická osoba, pokud nenaplňuje definici podniku (např. příspěvková organizace, státní organizace).
Za každého externího aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může mít formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum apod.
        11.   Uchazeči (zejména v případě shody klíčové osoby v řešitelském týmu a v případě podobného zaměření návrhu projektu) jsou povinni uvést vlastní:
 • ukončené projekty, pokud plánované výstupy/výsledky návrhu projektu na ně navazují, a tuto návaznost popsat;
 • aktuálně řešené související projekty a popsat odlišnosti mezi těmito projekty s návrhem projektu podávaným do této veřejné soutěže;
 • návrhy projektů souběžně podávané do této či jiných veřejných soutěží, kdy by při současném podpoření nedocházelo k dvojímu financování. V tomto případě je nutné popsat odlišnosti mezi těmito projekty; návrhy projektů souběžně podávané do této či jiných veřejných soutěží, kdy by při současném podpoření docházelo k dvojímu financování. V tomto případě je nutné uvést, že bude uzavřena pouze jedna smlouva o poskytnutí podpory a tento závazek dodržet.

Pokud neexistují takové projekty, ke kterým se vztahuje povinnost vymezení, je potřeba tuto skutečnost uvést!

        12.   V této soutěži TAČR podporuje pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek.
        13.   Uchazeči jsou povinni v této veřejné soutěži zajistit otevřený přístup „open access” k druhům výstupů/výsledků v zadávací dokumentaci označeným hvězdičkou (*) a k souvisejícím výzkumným datům. V případě, že bude návrh projektu úspěšný, bude hlavní příjemce společně s první průběžnou zprávou povinen předložit „Plán správy dat”, pravidelně ho aktualizovat a aktualizovanou verzi předkládat jako součást průběžné a závěrečné zprávy.
 
Za FVP byly podány 3 projekty a to:
 
Digitální vzdělávání a telemedicína ve výuce studentů na fakultě se zaměřením
na sociální práci a vybraná nelékařská povolání, řešitelka projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
 
Možnosti stimulace sociálního podníkání ve stárnoucí společnosti, řešitel projektu doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
 
Inovace v poskytování sociálních služeb s využitím dobrých zkušeností – žít bezpečný život, řešitel projektu Mgr. Petr Fabián, PhD.