Rozhodnutí č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce

  • Viktorie Kovářová
  • 30.03.2021
Rozhodnutí děkana č. 3/2021 o státní doktorské zkoušce pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy.

Rozhodnutí děkana se vydává jako upřesnění čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu doktorského studia FVP SU v Opavě, v platném znění.

Státní doktorská zkouška

1. Podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce 

- Student zkouškou prokazuje své odborné a teoretické znalosti v daném studijním oboru, včetně znalostí základních metod vědecké práce, způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat.

- Přihlášku ke státní doktorské zkoušce opatřenou vyjádřením školitele podává student po splnění všech studijních povinností svého individuálního studijního plánu na Oddělení doktorského studia Fakulty veřejných politik v Opavě.

- Součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce jsou:

        - čtyři výtisky disertační práce,

        - 10 autoreferátů,

        - seznam dosud publikovaných prací,

        - odborný životopis.

2. Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku

- Komisi  jmenuje na návrh předsedy oborové rady děkan. Komise může být jmenována pro jednotlivou státní doktorskou zkoušku nebo na dobu určitou.

- Místo a termín konání státní doktorské zkoušky jsou zveřejněny v aktualitách Oddělení doktorského studia Fakulty veřejných politik v Opavě.

- Všichni členové komise, školitel a student jsou informováni o termínu konání státní doktorské zkoušky nejpozději 20 dnů předem.

- Státní doktorská zkouška včetně vyhlášení výsledků je veřejná.

- Výsledek státní doktorské zkoušky se klasifikuje stupněm: „vyhověl(a)“ nebo „nevyhověl(a)“.


Více informací, které se týkají státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy ZDE.