Informace ke studijnímu programu Dentální hygiena

  • Viktorie Kovářová
  • 03.07.2020
Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání dentální hygienista/ka. Studium probíhá v prezenční formě. Profesní kompetence jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované a vycházejí z platných právních předpisů České republiky.

Termín pro podání přihlášek: 31. 7. 2020

Začátek studia (akademického roku 2020/2021): 21. 9. 2020

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Cíl studia

Cílem studia je připravit odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních a paradontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Cílem je vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví.

Místo konání výuky

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Nové moderní specializované učebny pro praktickou výuku!


Podmínky pro přijetí

-    Přihlášení uchazeči absolvují písemný test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.

-    Další podmínkou je příslušným registrujícím praktickým lékařem posouzená zdravotní způsobilost uchazeče.

Obsah studia

Oblasti – anatomie, patologie, zubní lékařství, první pomoc, mikrobiologie, epidemiologie a jiné klinické obory zaměřené na prevenci a základy diagnostiky onemocnění ve stomatologii. 

Nácvik manipulace se zdravotnickou technikou a s materiály využívanými v dentální hygieně a zubním lékařství. Praktický nácvik provedení komplexní dentální hygieny.

  • Co se naučím?

-    Provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání i orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.

-    Odstraňovat zubní plak a zubní kámen, leštit povrch zubů profylaktickými materiály, ohlazovat kořeny zubů a provádět uzavřenou kyretáž a aplikovat lokální léčivé přípravky. 

-    Odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji a provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní.

-    Provádět odborné čištění zubů, bělení a drobné estetické úpravy, ošetření citlivého dentinu a aplikovat profylaktické materiály.

-    Stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii iniciální, udržovací a podpůrnou.

-    Učit pacienty správné hygieně a péči o dutinu ústní, edukovat o nutnosti zdravé výživy v prevenci zubního kazu.

-    Úzké spolupráci se stomatologem a kontinuálnímu vzdělávání v oboru.

  • Kde se uplatním?

Ve stomatologických ambulancích, ambulancích dentální hygieny, edukačních programech pro veřejnost, po získání odborné praxe ve vzdělávání dalších studentů dentální hygieny a ve výzkumu.

Garant studia: MUDr. Oldřich Res, Ph.D.


Reportáž o programu Dentální hygiena od TV Polar: 

https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000020974/dentalni-hygiena--novy-obor-na-slezske-univeonce-cervence?fbclid=IwAR2SwP4b75OaR-9HF3NT7V4SvPHwsW5ZSUtPXmqsaQPCC8GLY2XSTw9Ckro


Příprava akreditace studijního programu byla realizována v rámci projektu ,,Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě"

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400

Učebna Dentální hygieny byla vybavena v rámci projektu ,,Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě"

reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499